Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2010 In Dutch

Boodschap aan Mirjana op 2 januari 2010 "Lieve kinderen! Vandaag vraag Ik je, om je in volledig vertrouwen en liefde met mij op weg te begeven, omdat Ik je vertrouwd wil maken met mijn Zoon. Wees niet bevreesd kinderen. Ik ben hier bij jullie, Ik sta naast jullie. Ik toon je de weg om jezelf te vergeven, om anderen te vergeven en om met oprecht berouw in het hart, te knielen voor de Vader. Laat alles vallen wat je hindert om lief te hebben en zalig te worden, zodat je met Hem en in Hem kunt zijn. Besluit tot een nieuw begin, een begin van oprechte liefde tot God zelf. Dank je wel." 01/2010

Boodschap van 25 Januari 2010 "Lieve kinderen, moge deze tijd een tijd van persoonlijk gebed zijn voor jullie, zodat het zaad van het geloof mag groeien in jullie harten; en moge het uitgroeien tot een vreugdevol getuigenis voor anderen. Ik ben bij jullie en Ik verlang jullie allen te inspireren: groei en verheug u in de Heer die u geschapen heeft. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 01/2010

Boodschap aan Mirjana op 2 februari 2010 "Lieve kinderen! Met moederlijke liefde roep ik jullie vandaag op om een lichtbaken te zijn voor alle zielen die dwalen in het duister - het niet kennen van Gods liefde. Schijn daarom des te feller en trek des te meer zielen aan. Sta niet toe dat de onwaarheden die je uitspreekt je geweten sussen. Wees perfect. Ik leid jullie aan mijn moederlijke hand - een liefdevolle hand. Dank je wel." 02/02/2010

Boodschap van 25 februari 2010 "Lieve kinderen, in deze tijd van genade waarin de natuur zich ook klaarmaakt om zich te tooien in de prachtigste kleuren van het jaar, nodig ik u uit, kindertjes, om uw harten te openen voor God de Schepper, zodat Hij u kan omvormen en boetseren naar Zijn beeld, zodat alle goeds in uw harten dat ingeslapen was, mag ontwaken in een nieuw leven en mag verlangen naar de eeuwigheid. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 02/2010

Boodschap aan Mirjana op 2 maart 2010"Lieve kinderen! In deze bijzondere tijd van jullie inspanning om zo dicht mogelijk te zijn bij mijn Zoon, bij Zijn lijden, maar ook tot de liefde waarmee Hij dit droeg, wens Ik jullie te zeggen dat Ik met u ben. Ik zal jullie helpen om met mijn genade alle dwalingen en bekoringen te overwinnen. Ik zal jullie onderrichten in de liefde, liefde die alle zonden uitwist en u vervolmaakt, liefde die u de vrede van mijn Zoon geeft, nu en altijd. Vrede met u en in u, want ik ben de Koningin van de Vrede. Dank u wel." 03/02/2010


Boodschap aan Mirjana op 18 maart 2010

Omgeven door een menigte van vele duizenden pelgrims verscheen Maria van 13u50 tot 13u54 aan Mirjana bij het Blauwe Kruis. Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap aan Mirjana:

"Lieve kinderen! Vandaag roep ik u op om lief te hebben met gans uw hart en geheel uw ziel. Bidt om de gave van de liefde, want wanneer de ziel liefheeft, roept zij de Zoon tot zich. Wie Mijn Zoon roept en verlangt te leven volgens Zijn wil, wordt door Hem niet vergeten! Bid voor wie niets begrijpt van de liefde, voor diegenen die niet weten hoe te beminnen. Bid dat God hun Vader mag zijn en niet hun Rechter. Mijn kinderen, wees mijn apostelen, wees mijn stroom van liefde. Ik heb u nodig. Dank u wel."


Boodschap van 25 maart 2010 "Lieve kinderen, ook vandaag wens ik u allen op te roepen om sterk te zijn in het gebed en in momenten van bekoring. Beleef uw christelijke roeping in vreugde en nederigheid en leg getuigenis af voor iedereen. Ik ben bij u en breng u allen voor mijn Zoon Jezus. Hij zal uw kracht en toeverlaat zijn. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 03/2010


Boodschap aan Mirjana Dragicevic op 2 april 2010

"Lieve kinderen! Vandaag zegen ik u heel bijzonder en bid ik voor u opdat u zou terugkeren op de weg naar mijn Zoon, uw Redder en Verlosser, Hij die u het eeuwig leven gaf. Denk na over al het menselijke, over al wat u hindert op weg naar Mijn Zoon, over vergankelijkheid, gebreken en beperkingen. Denk vervolgens aan mijn Zoon, aan Zijn Goddelijke oneindigheid. Veredel uw lichaam en vervolmaak uw ziel, door uw overgave en gebed. Wees paraat, mijn kinderen. Dank u wel."

Toen Onze Lieve Vrouw verdween, zag Mirjana een groot, gouden kruis achter Maria.


Boodschap van 25 april 2010 "Lieve kinderen, in deze tijd waarin u in het bijzonder bidt en mijn voorspraak zoekt, roep ik u op, kindertjes, te bidden dat ik u door uw gebed kan helpen om zoveel mogelijk harten te openen voor mijn Boodschappen. Bid voor mijn intenties. Ik ben bij u en spreek voor elk van u ten beste bij mijn Zoon. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 04/2010

Boodschap aan Mirjana Dragicevic op 2 mei 2010 "Lieve kinderen! De Goede Vader roept u vandaag door mij op om, met uw ziel vervuld van liefde, u op te maken voor een geestelijk bezoek. Lieve kinderen, wees vol van genade, heb oprecht berouw over uw zonden en verlang naar het goede. Verlang hier ook naar namens hen die er niet toe gekomen zijn om het volmaakte van het goede te kennen. U zult God meer behagen. Dank u wel." 05/02/2010

Boodschap van 25 mei 2010 "Lieve kinderen, God gaf u de genade om al het goede in u en rondom u te beleven en te beschermen, en om anderen te inspireren om beter en heiliger te zijn. Maar ook Satan slaapt niet en door het modernisme verstrooit hij u en leidt u op zijn weg. Daarom, kleine kinderen, in de liefde voor mijn Onbevlekt Hart, bemin God bovenal en volg zijn Geboden. Op die manier krijgt uw leven zin en zal er Vrede heersen op aarde. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 05/2010

Boodschap van 02 juni 2010 "Lieve kinderen! Vandaag vraag Ik u om door vasten en gebed de weg vrij te maken, langs dewelke Mijn Zoon in uw harten zal binnentreden. Aanvaard Mij als een moeder en een boodschapper van Gods liefde en Zijn verlangen naar uw redding. Bevrijd uzelf van alles uit het verleden dat u tot last is en u een gevoel van schuld geeft, van alles dat u tot dwaling en duisternis bracht. Aanvaard het licht. Word herboren in de gerechtigheid van Mijn Zoon. Dank u wel." 06/02/2010

Boodschap van 25 juni 2010 "Lieve kinderen, vreugdevol roep ik allen op om mijn boodschappen met vreugde te beleven. Alleen zo, kleine kinderen, zal u dichter bij mijn Zoon kunnen komen. Ik verlang ernaar om u allen enkel bij Hem te brengen, en in Hem zal u de ware vrede en vreugde van hart vinden. Ik zegen u allen en heb u lief met een onmetelijke liefde. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 06/2010

Boodschap van 02 juli 2010 "Lieve kinderen, mijn Moederlijke oproep die Ik vandaag tot u richt, is een oproep van waarheid en leven. Mijn Zoon, die het Leven is, houdt van u en kent u écht. Om uzelf te kennen en te beminnen, moet u Mijn Zoon leren kennen, moet u anderen leren kennen en beminnen en moet u mijn Zoon zien in hen. Daarom, mijn kinderen, bid, bid, opdat u dit zou begrijpen en uzelf overgeven met een geest die vrij is. Laat u volledig omvormen en op die manier zult u het Koninkrijk der Hemelen reeds in uw hart op aarde bezitten. Dank u wel!" 07/02/2010

Boodschap van 25 juli 2010 "Lieve kinderen, Ik nodig jullie opnieuw uit mij met vreugde te volgen. Ik verlang jullie allen naar mijn Zoon, jullie Redder, te leiden. Jullie beseffen niet dat jullie zonder Hem geen vreugde, geen vrede, geen toekomst en geen eeuwig leven hebben. Daarom, lieve kindertjes, maak goed gebruik van deze tijd van vreugdevol gebed en overgave. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben." 07/2010

Boodschap van 02 augustus 2010 "Lieve kinderen, vandaag roep ik jullie op om samen met mij te beginnen het koninkrijk van de hemel in jullie harten op te bouwen, zodat jullie kunnen vergeten wat persoonlijk is en - geleid door het voorbeeld van mijn Zoon - denken aan hetgeen van God is. Wat verlangt Hij van jullie? Sta Satan niet toe de paden van aards geluk te openen, de paden zonder mijn Zoon. Mijn kinderen, ze zijn verkeerd en duren korte tijd. Mijn Zoon bestaat. Ik bied jullie eeuwig geluk, vrede en eenheid met mijn Zoon, met God. Ik bied jullie het Koninkrijk van God. Dank je." 08/02/2010

Boodschap van 25 augustus 2010 "Lieve kinderen, ook vandaag wil ik u met veel vreugde opnieuw oproepen: bid, bid, bid. Moge deze tijd voor u een tijd van persoonlijk gebed zijn. Doorheen de dag, zoek uzelf een plekje waar je vreugdevol en ingetogen kunt bidden. Ik hou van u en zegen u allen. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."08/25/2010

Boodschap van 02 september 2010 "Lieve kinderen! Ik sta aan uw zijde omdat ik verlang u te helpen in het overwinnen van de bekoringen die je tegenkomt in deze tijd van zuivering. Mijn kinderen, één van die bekoringen is om geen vergeving te schenken en om geen vergiffenis te vragen. Elke zonde beledigt de Liefde en verwijdert u ervan - en Liefde is mijn Zoon. Daarom, mijn kinderen, als je ernaar verlangt met me mee te gaan op weg naar de vrede van Gods liefde, moet je leren om te vergeven en vergeving te vragen. Dank u wel." 09/02/2010

Boodschap van 25 september 2010 "Lieve kinderen, vandaag ben ik bij u en zegen u allen met mijn moederlijke zegen van vrede, en ik moedig u aan om uw geloofsleven meer te beleven, want gij zijt nog zwak en gij zijt niet nederig. Ik spoor u aan, kindertjes, om minder te praten en meer te werken aan uw persoonlijke bekering, opdat uw getuigenis vruchten zou dragen en opdat uw leven een voortdurend gebed zou zijn. Dank u omdat u mijn oproep beantwoordt." 09/2010

Boodschap van 02 oktober 2010 "Lieve kinderen, vandaag roep ik op tot een nederige, mijn kinderen, nederige devotie. Uw hart moet rechtvaardig zijn. Moge uw kruisen de hulpmiddelen zijn in de strijd tegen de zonden van de huidige tijd. Moge uw wapen geduld en grenzeloze liefde zijn, een liefde die kan wachten en die het u mogelijk maakt om Gods tekenen te herkennen. Dat uw leven door een nederige liefde de waarheid mag tonen aan hen die het zoeken in de duisternis van de leugen. Mijn kinderen, mijn apostelen, help me om de wegen naar mijn Zoon te openen. Eens te meer roep ik u op om te bidden voor uw herders. Aan hun zijde zal ik zegevieren. Dank u wel!" 10/02/2010

Boodschap van 25 oktober 2010 "Lieve kinderen, moge deze tijd een tijd van gebed zijn voor u. Mijn oproep, kleine kinderen, verlangt een oproep te zijn die u de weg van bekering doet kiezen. Daarom, bid en zoek de voorspraak van alle heiligen. Dat zij voor u een voorbeeld mogen zijn, een aanzet en vreugde op weg naar het eeuwig leven. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 10/2010

Boodschap van 02 november 2010 "Lieve kinderen, met moederlijke volharding en liefde breng ik jullie het licht van het leven om de duisternis van de dood in je te vernietigen. Verwerp mij niet, mijn kinderen. Stop en kijk in jezelf hoe zondig je bent. Wees je bewust van je zonden en bid om vergeving. Mijn kinderen, accepteer niet dat je zwak en klein bent, want je kunt sterk en groot zijn door Gods Wil te doen. Geef me jullie gezuiverde harten, zodat ik ze kan verlichten met het licht van het leven, mijn Zoon. Dank u wel!" 11/02/2010

Boodschap van 25 november 2010 "Lieve kinderen, ik kijk naar jou en ik zie in je hart dood zonder hoop, rusteloosheid en honger. Er is geen gebed, noch vertrouwen in God, en precies daarom staat de Almachtige mij toe om je hoop en vreugde te brengen. Stel jezelf open. Open jullie harten voor Gods genade en Hij zal jullie alles geven wat je nodig hebt en zal je harten vullen met vrede, want Hij is de vrede en jullie hoop. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 11/2010

Boodschap van 02 December 2010 "Liebe Kinder!Heute bete ich hier mit euch, dass ihr die Kraft aufbringt, eure Herzen zu öffnen, um so die mächtige Liebe des leidenden Gottes zu erkennen. Durch diese Seine Liebe, Güte und Sanftmut bin auch ich mit euch. Ich rufe euch auf, dass diese besondere Zeit der Vorbereitung eine Zeit des Gebetes, der Busse und Bekehrung sei. Meine Kinder, ihr braucht Gott. Ihr könnt nicht vorwärts ohne meinen Sohn. Wenn ihr dies begreift und annehmt, wird sich das, was euch verheißen wurde, verwirklichen. Durch den Heiligen Geist wird das Himmlische Königreich in euren Herzen geboren. Ich führe euch zu diesem. Ich danke euch!" 12/02/2010

Boodschap van 25 december 2010 "Lieve kinderen, vandaag verlangen ik en mijn Zoon u vreugde en vrede in overvloed te schenken, zodat elk van u een vreugdevolle drager en getuige van vrede en vreugde mag zijn op de plaatsen waar u leeft. Lieve kinderen, wees een zegen en wees vrede. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 12/2010


Last Modified 12/27/2010