Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2011 In Dutch

Boodschap van 25 januari 2011 "Lieve kinderen, ook vandaag ben ik met u en kijk ik naar u en zegen u en verlies ik de hoop niet dat deze wereld zal veranderen ten goede en dat vrede zal heersen in de harten van de mensen. Vreugde zal beginnen heersen in de wereld, omdat u zich hebt opengesteld voor mijn oproep en voor Gods liefde. De Heilige Geest is een groot aantal van hen aan het veranderen, die "ja" hebben gezegd. Daarom wens Ik u te zeggen: dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 01/2011

Boodschap van 02 februari 2011 "Lieve kinderen, u verzamelt zich rond Mij, u zoekt uw weg, u zoekt, u zoekt de waarheid, maar bent het belangrijkste vergeten: u bent vergeten om op de juiste wijze te bidden. Uw lippen spreken ontelbare woorden, maar uw geest voelt in het geheel niets. Dwalend in duisternis stelt u zich God zelfs voor gelijk aan uzelf, en niet zoals Hij in werkelijkheid is in Zijn liefde. Lieve kinderen, goed gebed komt uit het diepste van uw hart, uit uw lijden, uit uw vreugde, uit uw zoeken naar de vergeving der zonden. Op die manier kunt u de ware God leren kennen, en daardoor ook uzelf, omdat u geschapen bent naar Zijn beeld. Het gebed zal u brengen naar de vervulling van Mijn verlangen, van Mijn opdracht hier met u, tot eenheid in de familie van God. Dank u wel!" 02/02/2011

Boodschap van 25 februari 2011 "Lieve kinderen, de natuur is aan het ontwaken en aan de bomen ziet men al de eerste knoppen die de mooiste bloemen en vruchten zullen voortbrengen. Ik verlang dat jullie ook, mijn lieve kinderen, werken aan jullie bekering en dat jullie diegenen zijn die getuigen met hun leven, zodat jullie voorbeeld een teken mag zijn en een stimulans voor anderen om zich te bekeren. Ik ben met jullie en voor mijn Zoon Jezus spreek ik voor jullie bekering ten beste. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 02/2011

Boodschap van 02 maart 2011 "Lieve kinderen, mijn moederlijk hart lijdt enorm als ik naar mijn kinderen kijk die voortdurend al het menselijke boven het goddelijke plaatsen, mijn kinderen die ondanks alles waarmee ze omringd zijn en en ondanks alle tekenen die hen worden gezonden, denken dat zij verder kunnen gaan zonder Mijn Zoon. Dat kunnen ze niet! Zij zijn op weg naar de eeuwige verdoemenis. Daarom breng ik u samen, u die klaar staat om uw hart voor mij te openen, zij die klaar staan om apostelen te zijn van mijn liefde, om mij te helpen; zodat u door uw leven naar Gods woord een voorbeeld zou zijn voor hen die het niet kennen. Moge vasten en gebed u daarvoor de kracht geven, en ik zegen u met mijn moederlijke Zegen, in de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Dank u wel!" 03/02/2011


Boodschap aan Mirjana Dragicevic op 18 maart 2011

Mirjana Dragicevic-Soldo had dagelijkse verschijningen van 24 juni 1981 tot 25 december 1982. Tijdens haar laatste dagelijkse verschijning deelde Onze-Lieve-Vrouw haar het tiende geheim mee en beloofde haar elk jaar te verschijnen op Mirjana's verjaardag, 18 maart. De verschijning duurde dit jaar van 13u46 tot 13u50. Ze vond plaats aan het Blauwe Kruis en werd bijgewoond door duizenden pelgrims. Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, ik ben met u in naam van de grootste Liefde, in naam van de lieve God, die dicht bij u is gekomen door mijn Zoon en u de ware liefde heeft getoond. Ik wens u te leiden op de weg van God. Ik wens u de ware liefde te onderrichten, zodat anderen dit in u kunnen zien, zodat u dit kunt zien in de anderen, zodat u een broer voor hen kunt zijn en dat anderen in u een genadevolle broer kunnen zien. Mijn kinderen, wees niet bevreesd om uw harten voor Mij te openen. Met Moederlijke liefde zal ik u tonen wat ik van ieder van u verwacht, wat ik verwacht van mijn apostelen. Begeef u op weg met Mij. Dank u wel!"

Mirjana zei dat Onze-Lieve-Vrouw elkeen en al hun religieuze voorwerpen de zegen gaf. Onze-Lieve-Vrouw vroeg ons eveneens om te bidden voor de priesters en zei: "Opnieuw wil ik benadrukken dat ik samen met hen zal zegevieren."


Boodschap van 25 maart 2011 "Lieve kinderen, vandaag wil ik u op een bijzondere manier oproepen tot bekering. Moge er vanaf vandaag nieuw leven beginnen in uw hart. Kinderen, ik verlang ernaar uw "ja" te zien. En dat uw leven een vreugdevol beleven van Gods wil mag zijn, op elk moment van uw leven. Heel bijzonder wil ik u vandaag zegenen met mijn Moederlijke zegen van vrede, liefde en eenheid in mijn hart en in het hart van mijn Zoon Jezus. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 03/2011


Boodschap aan Mirjana Dragicevic op 2 april 2011

"Lieve kinderen, met moederlijke liefde verlang ik het hart van ieder van u te openen en u persoonlijke eenheid met de Vader te onderrichten. Om dit te aanvaarden, moet u begrijpen dat u belangrijk bent voor God en dat Hij u elk afzonderlijk roept. U moet begrijpen dat uw gebed een conversatie van een kind met de Vader is; dat liefde de weg is waarop U zich moet begeven, liefde voor God en liefde voor de naaste. Dat is, mijn kinderen, de liefde die geen grenzen kent. Dat is de liefde die uitgaat van de waarheid en die tot het uiterste gaat. Volg mij, kinderen, zodat ook anderen, door het herkennen van de waarheid en de liefde in u, u zouden volgen. Dank u wel!"

Opnieuw vroeg Maria ons te bidden voor onze herders, onze priesters en zei: "Zij hebben een bijzondere plaats in mijn hart. Zij vertegenwoordigen mijn Zoon."


Boodschap van 25 april 2011 "Lieve kinderen, zoals de natuur haar mooiste kleuren van het jaar toont, zo roep ook ik u op om te getuigen met uw leven en om anderen te helpen dichter te komen bij mijn Onbevlekt Hart, zodat de liefdesvlam voor de Allerhoogste mag ontluiken in hun harten. Ik ben met u en ik bid onophoudelijk dat uw leven een weerspiegeling mag zijn van de Hemel hier op aarde. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 04/2011

Boodschap van 02 mei 2011 "Lieve kinderen, God de Vader zendt Mij om u de weg te tonen van de redding, omdat Hij, Mijn kinderen, u wenst te redden, niet te veroordelen. Daarom verzamel ik u als Moeder rondom mij, omdat Ik u met Mijn moederlijke liefde wens te helpen om vrij te zijn van alle smet uit het verleden en een nieuw en ander leven aan te vatten. Ik roep u op om te verrijzen in Mijn Zoon. Verzaak met het biechten van de zonden, aan alles dat u heeft verwijderd van Mijn Zoon en dat uw leven leeg en weinig succesvol gemaakt heeft. Zeg "ja" tegen de Vader met het hart en begeef u op de weg van de redding waartoe Hij u roept door de Heilige Geest. Dank u wel. Ik bid in het bijzonder voor de herders, opdat God hen zou helpen om aan uw zijde te staan met de volheid van het hart."

Boodschap van 25 mei 2011 "Lieve kinderen, mijn gebed gaat vandaag uit naar ieder van u die de genade zoekt van de bekering. U klopt op de deur van mijn hart, maar zonder hoop noch gebed, in zonde en zonder het Sacrament van de Verzoening met God. Laat de zonde achterwege en kies, lieve kinderen, voor de heiligheid. Alleen op die manier kan ik u helpen, uw gebeden verhoren en voor u ten beste spreken bij de Allerhoogste. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 05//2011

Boodschap van 02 juni 2011 "Lieve kinderen, ik nodig u uit te bidden voor diegenen die de liefde van God nog niet kennen, maar als jullie in het eigen hart kijken zouden jullie begrijpen dat ik ook spreek voor velen onder jullie. Open je hart en vraag jezelf oprecht af of je verlangt naar de levende God, dan wel of je Hem wilt elimineren en wilt leven zoals je zelf wilt. Kijk rondom u, mijn kinderen, en zie waar de wereld heen gaat. De wereld die denkt alles te kunnen zonder de Vader en die dwaalt in de duisternis van de bekoring. Ik bied u het licht van de Waarheid aan, en de Heilige Geest. In overeenstemming met Gods plan ben ik bij u om u te helpen opdat mijn Zoon, zijn Kruis en zijn Opstanding zouden triomferen in uw harten. Als een Moeder verlang ik en bid ik voor uw eenheid met mijn Zoon en zijn Werken. Ik ben hier; de keuze is aan u. Dank u wel."

Boodschap van 25 juni 2011 "Lieve kinderen, dank met Mij de Allerhoogste voor mijn aanwezigheid bij u. Mijn hart is verheugd om de liefde en de blijdschap te zien in het beleven van mijn boodschappen. Velen van u hebben geantwoord, maar ik wacht en ik zoek naar alle ingeslapen harten om hen te wekken uit de slaap van het ongeloof. Kindertjes, nadert nog meer tot mijn Onbevlekt Hart, zodat ik u allen naar de eeuwigheid leiden kan. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 06//2011

Boodschap van 02 juli 2011 "Lieve kinderen, vandaag nodig ik u uit een voor een moeilijke en pijnlijke stap naar uw eenheid met mijn Zoon. Ik vraag u uw zonden volledig te erkennen en te belijden, u te zuiveren. Een onzuiver hart kan niet in mijn Zoon en met mijn Zoon zijn. Een onzuiver hart kan de vruchten van de liefde en de eenheid niet geven. Een onzuiver hart is niet in staat juist en goed te handelen. Het is geen voorbeeld van Gods liefde voor hen die dit hart omringen en voor hen die deze Liefde nog niet leerden kennen. U, mijn lieve kinderen, komt samen rond mij, vol enthousiasme, verlangen en verwachting, en Ik smeek de goede Vader dat Hij door de Heilige Geest, mijn Zoon - het geloof, in uw harten mag leggen. Mijn kinderen, gehoorzaam mij, ga met mij op pad." 07/02/2011

Boodschap van 25 juli 2011 "Lieve kinderen, moge deze tijd voor u een tijd van gebed en stilte zijn. Gun uw lichaam en geest rust. Mogen zij in de liefde van God zijn. Sta me toe, kindertjes, om u te leiden. Open uw harten voor de Heilige Geest zodat al het goede in u mag bloesemen en vruchtdragen in honderdvoud. Begin en eindig elke dag met een gebed uit het hart. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 07/25/2011

Boodschap van 02 augustus 2011 "Lieve kinderen, vandaag roep Ik u op om herboren te zijn in het gebed en door de Heilige Geest, om een nieuw volk te vormen met Mijn Zoon. Een volk dat weet dat, als ze God hebben verloren, ze ook zichzelf hebben verloren. Een volk dat weet dat ze, ondanks alle lijden en beproevingen, veilig en gered zijn. Ik roep u op om samen te komen in Gods familie en gesterkt te worden met de kracht van de Vader. Individueel, mijn kinderen, kunt u het slechte niet stoppen dat wil beginnen heersen in deze wereld en deze wil vernietigen. Maar volgens Gods wil, kunnen jullie allen samen, met mijn Zoon, alles veranderen en de wereld genezen. Ik roep u op met heel uw hart te bidden voor uw herders, omdat mijn Zoon hen gekozen heeft. Dank u wel." 08/02/2011

Boodschap van 25 augustus 2011 "Lieve kinderen, vandaag roep ik u op om te bidden en te vasten voor mijn intenties omdat Satan mijn plan wilt vernietigen. Ik begon hier met deze parochie en nodigde de ganse wereld uit. Velen hebben gehoor gegeven, maar er is een enorme menigte die mijn oproep niet wilt horen, noch aanvaarden. Daarom, u die "ja" gezegd heeft, wees sterk en vastberaden. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 08/25/2011

Boodschap van 02 september 2011 "Lieve kinderen, met heel mijn hart en ziel vervuld van geloof en liefde in de Hemelse Vader, gaf ik u mijn Zoon en geef ik Hem u opnieuw. Mijn Zoon leerde u, volkeren van de hele wereld, de enige ware God en zijn Liefde kennen. Hij heeft u geleid op de weg van de waarheid en maakte u tot broeders en zusters. Daarom, mijn kinderen, dwaal niet af, sluit uw hart niet voor deze waarheid, hoop en liefde. Alles rondom u gaat voorbij of valt weg, enkel de glorie van God blijft. Neem daarom afstand van alles wat u van de Heer verwijdert. Aanbid Hem alleen, want Hij is de enige ware God. Ik ben bij u en ik zal bij u blijven. Ik bid in het bijzonder voor de herders, dat zij waardige vertegenwoordigers zouden zijn van mijn Zoon, en dat ze u met liefde leiden op de weg van de waarheid. Dank u wel." 09/02/2011

Boodschap van 25 september 2011 "Lieve kinderen, vandaag roep ik u op opdat deze tijd voor u allen een tijd van getuigenis zou zijn. U die leeft in de liefde van God en die zijn gaven hebt ervaren, getuig ervan met uw woorden en uw leven, en dat zij voor anderen vreugde en aansporing in het geloof mogen zijn. Ik ben met u en spreek onophoudelijk voor u allen ten beste bij God, dat uw geloof altijd levendig en vreugdevol mag zijn, en in de liefde van God. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 09/25/2011

Boodschap van 02 october 2011 "Lieve kinderen, ook vandaag roept mijn Moederlijk hart u op tot gebed, tot uw persoonlijke relatie met God de Vader, tot de vreugde van het gebed in Hem. God de Vader is niet veraf van u en is geen onbekende voor u. Hij heeft zich aan u geopenbaard door zijn Zoon en schonk u het Leven dat mijn Zoon is. Daarom, mijn kinderen, geef niet toe aan bekoringen die u van God de Vader willen scheiden. Bid! Probeer geen gezinnen of gemeenschappen te stichten zonder Hem. Bid! Bid dat uw harten overspoeld zouden worden door de goedheid die enkel van mijn Zoon komt, Hij die enkel oprechte goedheid is. Alleen de harten die vervuld zijn met goedheid kunnen God de Vader begrijpen en aanvaarden. Ik zal verdergaan met u te leiden. In het bijzonder vraag ik u om uw herders niet te veroordelen. Mijn kinderen, zijn jullie vergeten dat God de Vader hen geroepen heeft? Bid! Dank u wel!" 10/02/2011

Boodschap van 25 oktober 2011 "Lieve kinderen, ik kijk naar u en in uw harten zie ik geen vreugde. Ik verlang u vandaag de vreugde van de Verrezene te schenken. Dat Hij u mag leiden en u mag omhelzen met zijn liefde en tederheid. Ik hou van u en ik bid onophoudelijk tot mijn Zoon Jezus voor uw bekering. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 10/25/2011

Boodschap van 02 november 2011 "Lieve kinderen, de Vader heeft u niet aan uw lot overgelaten. Zijn liefde is onmetelijk. De liefde die mij naar u brengt om u te helpen Hem te leren kennen. Zo kan ieder van u, door mijn Zoon, Hem met heel zijn hart 'Vader' noemen en kan u zich ??n volk voelen, Gods familie. Maar, mijn kindertjes, vergeet niet dat u niet louter voor uzelf in deze wereld bent en dat ik niet enkel kom voor uw eigen bestwil. Diegenen die mijn Zoon volgen, denken over hun broeder in Christus als over zichzelf en kennen geen ego?sme. Daarom verlang ik dat u het licht van mijn Zoon zou zijn, zodat u voor allen die de liefde van God nog niet kennen -allen die op de dool zijn in de duisternis der zonde, wanhoop, pijn en eenzaamheid- de weg mag verlichten en dat u met uw leven de liefde van God mag tonen aan hen. Ik ben met u. Als u uw harten opent, zal ik u leiden. Eens te meer vraag ik u: bid voor uw herders. Dank u wel!" 11/02/2011

Boodschap van 25 november 2011 "Lieve kinderen, vandaag wil ik u graag hoop en vreugde geven. Mijn lieve kinderen, alles om u heen leidt u naar aardse dingen, maar ik verlang u te leiden naar een tijd van genade, zodat u door deze tijd nog dichter bij mijn Zoon zou komen, zodat Hij u naar Zijn liefde en het eeuwige leven kan leiden, waar ieder hart naar verlangt. U, kleine kinderen, bidt en moge deze tijd een tijd van genade voor uw ziel zijn. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 11/25/2011

Boodschap van 02 december 2011 "Lieve kinderen, ik ben bij u als een moeder zodat ik u met mijn liefde, gebed en voorbeeld kan helpen om het zaad voor de toekomst te zijn. Een zaadje dat zal uitgroeien tot een sterke boom die zijn takken uitspreidt over de hele wereld. Opdat u het zaad voor de toekomst zou worden, een zaadje van liefde, smeek dan de Vader om uw tekorten tot nu toe te vergeven. Mijn kinderen, enkel een zuiver hart dat niet belast wordt door zonde, kan zichzelf openstellen en alleen eerlijke ogen kunnen de weg zien waarlangs ik u verlang te leiden. Wanneer u zich daarvan bewust wordt, zal u zich ook bewust worden van de liefde van God - zij zal u gegeven worden (als een geschenk). Daarna zal u het aan anderen geven (als een geschenk), als een zaadje van liefde. Dank u wel!" 12/02/2011

Boodschap van 25 december 2011 "Lieve kinderen, ook vandaag draag ik mijn Zoon Jezus in mijn armen tot bij u, opdat Hij u zijn Vrede zou schenken. Bid, kindertjes, en leg getuigenis af zodat in elk hart niet de menselijke vrede, maar de onverwoestbare vrede van God mag heersen. Het is die vrede in het hart die God geeft aan allen die Hem liefhebben. Door uw doopsel bent u allen op bijzondere wijze geroepen en bemind, daarom, leg getuigenis af en bid dat u mijn uitgestoken handen kunt zijn voor een wereld die zo naar God en vrede verlangt. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 12/2011


Boodschap van 25 december 2011 aan Jakov Colo

Onze-Lieve-Vrouw verscheen om 15u30 en bleef gedurende elf minuten. Maria gaf volgende Boodschap:

"Lieve kinderen, vandaag verlang ik in het bijzonder u naar mijn Zoon te brengen en u aan Hem aan te bieden. Kindertjes, open uw harten en sta Jezus toe in uw hart geboren te worden, want alleen op die manier, kindertjes, zul je je herboren voelen en met Jezus in uw harten de weg opgaan naar de redding. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."


Last Modified 12/27/2011