Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2013 In Dutch

For more Medjugorje information in Danish visit: http://www.medjugorje.dk


Boodschap van 2 januari 2013 "Lieve kinderen, met veel liefde en geduld probeer ik jullie harten op het mijne te doen lijken. Met mijn voorbeeld probeer ik jullie nederigheid, wijsheid en liefde te leren, omdat ik jullie nodig heb. Ik kan niet zonder jullie, kinderen. Door Gods wil kies ik jullie uit, door Zijn kracht maak ik jullie sterk. Daarom, mijn kinderen: wees niet bang om je hart voor mij open te stellen. Ik zal je hart aan mijn Zoon geven en in ruil zal Hij je goddelijke vrede schenken. Die zul je uitdragen naar al wie je ontmoet, je zult met je leven getuigen van Gods liefde en je zult doorheen jezelf mijn Zoon aan anderen schenken. Aan de hand van de biecht, het vasten en het gebed zal ik jullie leiden. Mijn liefde is onmetelijk groot. Wees niet bang. Mijn kinderen, bid voor de herders. Spreek nooit een oordeel over hen uit; vergeet niet dat mijn Zoon ze uitverkoren heeft en dat hij alleen het recht heeft om te oordelen. Ik dank jullie." 01/02/2013

Boodschap van 25 januari 2013 "Lieve kinderen, ook vandaag roep ik op tot gebed. Moge uw gebed sterk zijn als een levende steen, tot u met uw leven een getuige wordt. Getuig van de schoonheid van uw geloof. Ik ben met u en spreek voor ieder van u ten beste bij mijn Zoon. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 01/25/2013

Boodschap van 2 februari 2013 "Lieve kinderen, liefde brengt Mij bij u - liefde die ik u eveneens wil leren - ware liefde. De liefde die mijn Zoon u toonde toen Hij stierf op het Kruis uit liefde voor u. Liefde die steeds bereid is te vergeven en vergeving te vragen. Hoe groot is uw liefde? Mijn moederlijk hart is bezorgd nu het de liefde in uw hart zoekt. U bent niet klaar om uw wil uit liefde te onderwerpen aan de wil van God. U kunt me niet helpen om diegenen te bereiken die de liefde van God nog niet kennen, omdat u de ware liefde niet bezit. Wijd uw hart aan Mij toe en Ik zal u leiden. Ik zal u leren te vergeven, uw vijanden te beminnen en te leven zoals mijn Zoon. Wees niet bang van jezelf. In nood vergeet mijn Zoon diegenen die liefhebben niet. Ik zal aan uw zijde staan. Ik zal de Hemelse Vader smeken u te verlichten met het licht van de eeuwige waarheid en liefde. Bid voor uw herders dat zij door uw vasten bekwaam zijn u te leiden in liefde. Dank u wel." 02/02/2013

Boodschap van 25 februari 2013 "Lieve kinderen, ook vandaag roep ik u op om te bidden. De zonde trekt u naar wereldse zaken en Ik ben gekomen om u te leiden naar heiligheid en naar zaken van God, maar u worstelt en verliest uw energie in de strijd tussen goed en kwaad in u. Daarom, kleine kinderen, bid, bid, bid, tot het gebed een vreugde voor u wordt, en uw leven zal een eenvoudige wandeling naar God worden. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 02/2013

Boodschap van 2 maart 2013 "Lieve kinderen, op moederlijke wijze roep Ik u opnieuw op om uw hart niet te verstenen. Sluit uw ogen niet voor de waarschuwingen die de Hemelse Vader u zendt uit liefde. Houdt u van Hem boven alles? Heeft u berouw over de vele malen dat u de Hemelse Vader vergeten bent, die omwille van zijn grote liefde zijn Zoon gezonden heeft om ons te verlossen op het Kruis? Heeft u berouw omdat u geen gehoor gaf aan de boodschap? Mijn kinderen, verzet u niet tegen de liefde van mijn Zoon. Verzet u niet tegen hoop en vrede. Samen met uw gebed en vasten, door zijn Kruis, zal mijn Zoon de duisternis afweren die u wilt omringen en die over u wilt heersen. Hij zal u de kracht geven voor een nieuw leven. Als u het beleeft zoals mijn Zoon het wilt, zal u zegen en hoop zijn voor alle goddelozen die dwalen in de duisternis van de zonde. Mijn kinderen, wees waakzaam. Ik ben, als Moeder, waakzaam over u. Ik bid en waak in het bijzonder over diegenen die mijn Zoon geroepen heeft om dragers van licht en hoop te zijn voor u - voor uw herders. Dank u wel." 03/02/2013

Boodschap van 25 maart 2013 "Lieve kinderen, in deze tijd van genade roep ik u op om het kruis van mijn geliefde Zoon Jezus in uw handen te nemen en te mediteren over Zijn passie en dood. Moge uw lijden verenigd worden met Zijn lijden, en de liefde zal zegevieren, want Hij die de liefde is, gaf Zichzelf uit liefde om ieder van u te redden. Bid, bid, bid tot liefde en vrede begint te heersen in uw hart. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 03/2013

Boodschap van 25 april 2013 "Lieve kinderen, bidt, bidt, blijft bidden tot uw hart zich opent voor het geloof zoals een bloem zich opent voor de warme stralen van de zon. Dit is een tijd van genade, die God u geeft door mijn aanwezigheid, maar gij zijt ver van mijn hart. Daarom roep ik u op tot persoonlijke bekering en tot gebed in de familie. Moge de Heilige Schrift voor u steeds een aansporing zijn. Ik zegen u allen met mijn moederlijke zegen. Dank dat ge aan mijn oproep gehoor gegeven hebt." 04/2013

Boodschap van 2 may "Lieve kinderen, opnieuw roep ik u op om te beminnen en niet te oordelen. . Mijn Zoon verbleef bij u, volgens de wil van de hemelse Vader, om u de weg naar de verlossing te tonen, u te redden en u niet te oordelen. Wanneer u verlangt mijn Zoon te volgen zult u niet oordelen maar beminnen, zoals uw Vader in de Hemel u bemint. En wanneer het het moeilijkste wordt, wanneer u valt onder het gewicht van het kruis, wanhoop niet, oordeel niet, maar herinner u integendeel dat u bemind wordt en loof de Hemelse Vader voor deze liefde. Mijn kinderen, wijk niet af van de weg waarop ik u leid. Loop niet roekeloos naar het verderf. Moge gebed en vasten u kracht geven zodat u kunt leven zoals de Hemelse Vader het zou willen. Dat u mijn apostelen van geloof en liefde mag zijn. Dat uw leven een zegen mag zijn voor wie u ontmoet. Dat u één mag zijn met de Hemelse Vader en mijn Zoon. Mijn kinderen, dat is de enige waarheid, de waarheid die leidt naar uw bekering en naar de bekering van ieder die u ontmoet, zij die mijn Zoon nog niet hebben leren kennen, al die niet weten wat het betekent lief te hebben. Mijn kinderen, mijn Zoon gaf u het geschenk van de herders. Draag goed zorg voor hen. Bid voor hen. Dank u wel." 05/02/2013

Boodschap van 25 mei 2013 "Lieve kinderen, vandaag roep ik u op om sterk en vastberaden te zijn in geloof en gebed, tot uw gebeden zo sterk zijn dat ze het hart van mijn geliefde Zoon Jezus openen. Bid, kindertjes, bid zonder ophouden tot uw hart zich opent voor Gods liefde. Ik ben bij u en Ik spreek voor ieder van u ten beste en Ik bid voor uw bekering. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 05/2013

Boodschap van 25 juni 2013 "Lieve kinderen. Met vreugde in mijn hart bemin ik u allen en nodig u uit te naderen tot mijn Onbevlekt Hart opdat ik u nog dichter bij mijn Zoon Jezus zou kunnen brengen, zodat Hij u zijn vrede en zijn liefde zou kunnen geven, die voedsel zijn voor ieder van u. Opent u, mijn kinderen, voor het gebed, opent u voor mijn liefde. Ik ben uw moeder en ik kan u niet alleen laten in uw zwerven en uw zonde. Gij, mijn lieve kinderen, gij zijt geroepen om mijn kinderen te zijn, mijn beminde kinderen, opdat ik u allen zou kunnen aanbieden aan mijn Zoon. Dank dat ge aan mijn oproep gehoor gegeven hebt." 06/2013

Boodschap van 2 juli 2013"Lieve kinderen, met Moederlijke liefde smeek Ik u, schenk mij uw hart, zodat Ik het kan aanbieden bij mijn Zoon en u kan bevrijden - bevrijden van elk verslavend kwaad dat u des te meer verwijdert van het enige Goede, mijn Zoon, en van alles dat u op het slechte pad brengt en u de vrede ontneemt. Ik wil u leiden naar de vrijheid van de belofte van mijn Zoon, want Ik verlang dat Gods wil hier volkomen vervuld mag worden en dat door verzoening met de Hemelse Vader, door vasten en gebed, apostelen van Gods liefde mogen geboren worden - apostelen die vrij en liefdevol de liefde van God verspreiden bij al mijn kinderen - apostelen die de liefde van het vertrouwen in de Hemelse Vader verspreiden en die de poorten van de Hemel blijven openen. Lieve kinderen, vergroot de vreugde van de liefde en steun voor uw herders, net zoals mijn Zoon hen gevraagd heeft dit te doen voor u. Dank u wel." 07/02/2013

Boodschap van 25 juli 2013 "Lieve kinderen, met vreugde in mijn hart nodig ik u allen uit uw geloof te beleven en ervan te getuigen met uw hart en door uw voorbeeld, in elk opzicht. Kindertjes, beslis ver weg te blijven van zonde en bekoring en moge er in uw hart vreugde en liefde voor heiligheid zijn. Ik houd van u, kindertjes, en vergezel u met mijn voorspraak bij de Allerhoogste. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 07/2013

Boodschap van 2 augustus 2013 "Lieve kinderen, als u maar uw hart voor mij zou openen in volledig vertrouwen, dan zou u alles begrijpen. U zou begrijpen met hoeveel liefde Ik u oproep, met hoeveel liefde Ik u verlang te bekeren, u gelukkig te maken. Met hoeveel liefde Ik verlang om van u volgers van mijn Zoon te maken, en u vrede te schenken in de volheid van mijn Zoon. U zou de onmetelijke grootheid van mijn Moederlijke liefde begrijpen. Daarom, mijn kinderen, bid want door het gebed groeit uw geloof en wordt liefde geboren. De liefde waardoor zelfs het Kruis niet ondraaglijk is, want u draagt het niet alleen. In de eenheid met mijn Zoon verheerlijkt u de Hemelse Vader. Bid, bid voor de gave van de liefde, want de liefde is de enige waarheid: zij vergeeft alles, zij dient allen en zij herkent een broeder in elk ander. Mijn kinderen, mijn apostelen, groot is het vertrouwen dat de Hemelse Vader u geschonken heeft door Mij, zijn Dienstmaagd, om diegenen te helpen die Hem niet kennen, dat zij zich verzoenen met Hem en Hem volgen. Het is om die reden dat ik u de liefde leer. Want alleen wanneer u de liefde bezit, bent u in staat Hem gehoor te geven. Ik roep u opnieuw op om uw herders te beminnen en te bidden dat, in deze moeilijke tijd, de naam van mijn Zoon verheerlijkt mag worden onder hun leiderschap, Dank u wel." 08/02/2013

Boodschap van 25 augustus 2013 "Lieve kinderen, ook vandaag schenkt de Allerhoogste mij de genade om bij u te zijn en u te leiden naar bekering. Elk dag zaai Ik en roep Ik u op tot bekering, zodat u gebed, vrede, liefde bent - de graankorrel die bij het sterven honderdvoudig vrucht voortbrengt. Ik wens niet, lieve kinderen, dat u spijt moet hebben over alles wat u had kunnen doen, maar niet wilde doen. Daarom kindertjes, opnieuw, zeg met enthousiasme: 'Ik wil een teken zijn voor de anderen.' Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 08/25/2013

Boodschap van 2 september "Lieve kinderen, ik houd van jullie allemaal. Ieder van jullie, al mijn kinderen, ieder van jullie is in mijn hart. Voor ieder van jullie voel Ik Moederlijke liefde en Ik verlang ieder van jullie te leiden opdat jullie de vreugde van God zouden leren kennen. Daarom roep Ik jullie op: Ik heb nederige apostelen nodig die met een open hart het Woord van God aannemen en anderen helpen om de zin van hun leven te verstaan volgens Gods Woord. Om dit te kunnen door gebed en vasten, mijn kinderen, moeten jullie leren luisteren met het hart en leren jezelf over te geven. Jullie moeten leren om alles te blijven verwerpen dat jullie verwijdert van het Woord van God en alleen te verlangen naar datgene dat jullie er dichterbij brengt. Wees niet bang. Je bent niet alleen. Ik smeek de Heilige Geest om je te doen herleven en kracht te geven. Ik smeek de Heilige Geest dat, door jullie hulp aan de anderen, je zelf ook mag genezen worden. Ik smeek Hem dat jullie, door Hem, Gods kinderen en mijn apostelen zouden worden."

Daarna sprak Onze-Lieve-Vrouw volgens Mirjana met diepe bezorgdheid: "Omwille van Jezus, omwille van mijn Zoon, houd van hen die Hij geroepen heeft en verlang alleen naar de zegen uit de handen die Hij gewijd heeft. Laat het kwade niet toe te regeren. Opnieuw herhaal Ik - alleen langs jullie herders zal mijn Hart triomferen. Laat het kwade niet toe jullie te verwijderen van jullie herders. Dank u wel."

Boodschap van 25 september 2013 "Lieve kinderen, ook vandaag roep Ik u op te bidden. Dat uw verhouding met het gebed dagelijks mag zijn. Het gebed bewerkt wonderen in u en door u, daarom, kleine kinderen, moge het gebed een vreugde voor u zijn. Dan zal uw verhouding met het leven zich verdiepen en opener zijn en zal u begrijpen dat het leven een geschenk is voor ieder van u. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 09/25/2013

Boodschap van 2 october, 2013 "Lieve kinderen, ik houd van jullie allemaal. Ieder van jullie, al mijn kinderen, ieder van jullie is in mijn hart. Voor ieder van jullie voel Ik Moederlijke liefde en Ik verlang ieder van jullie te leiden opdat jullie de vreugde van God zouden leren kennen. Daarom roep Ik jullie op: Ik heb nederige apostelen nodig die met een open hart het Woord van God aannemen en anderen helpen om de zin van hun leven te verstaan volgens Gods Woord. Om dit te kunnen door gebed en vasten, mijn kinderen, moeten jullie leren luisteren met het hart en leren jezelf over te geven. Jullie moeten leren om alles te blijven verwerpen dat jullie verwijdert van het Woord van God en alleen te verlangen naar datgene dat jullie er dichterbij brengt. Wees niet bang. Je bent niet alleen. Ik smeek de Heilige Geest om je te doen herleven en kracht te geven. Ik smeek de Heilige Geest dat, door jullie hulp aan de anderen, je zelf ook mag genezen worden. Ik smeek Hem dat jullie, door Hem, Gods kinderen en mijn apostelen zouden worden."

Daarna sprak Onze-Lieve-Vrouw volgens Mirjana met diepe bezorgdheid: "Omwille van Jezus, omwille van mijn Zoon, houd van hen die Hij geroepen heeft en verlang alleen naar de zegen uit de handen die Hij gewijd heeft. Laat het kwade niet toe te regeren. Opnieuw herhaal Ik - alleen langs jullie herders zal mijn Hart triomferen. Laat het kwade niet toe jullie te verwijderen van jullie herders. Dank u wel."

Boodschap van 2 november 2013 "Lieve kinderen, opnieuw roep Ik u op Moederlijke wijze op om te beminnen, om voortdurend te bidden voor de gave van de liefde; om de Hemelse Vader boven alles te beminnen. Wanneer u van Hem houdt, zal je ook jezelf en je naaste kunnen beminnen. Men kan dit niet scheiden. De Hemelse Vader leeft in ieder mens. Hij houdt van ieder mens en roept ieder mens bij zijn naam. Daarom mijn kinderen, luister in gebed naar de wil van de Hemelse Vader. Bekeer met Hem. Beleef een persoonlijke relatie met de Vader waardoor de band zal versterken tussen u als gemeenschap van mijn kinderen, van mijn apostelen. Als Moeder verlang Ik dat u, door de liefde van de Hemelse Vader, zou kunnen uitstijgen boven de aardse ijdelheden en andere helpen om stapsgewijs de Hemelse Vader te leren kennen en te naderen. Mijn kinderen bid, bid, bid voor de gave van de liefde want "Liefde" is mijn Zoon. Bid voor uw herders dat zij u altijd zouden beminnen zoals mijn Zoon u heeft liefgehad en u heeft geopenbaard door zijn Leven te geven voor uw verlossing. Dank u wel." 11/02/2013

Boodschap can 25 november 2013 "Lieve kinderen, vandaag roep Ik u allen op om te bidden. Open de deuren van uw hart volkomen voor het gebed, kindertjes, voor het gebed met het hart, dan kan de Allerhoogste werken aan uw vrijheid en zal uw bekering beginnen. Uw geloof zal sterk worden zodat u met heel uw hart zal kunnen zeggen: "Mijn God, mijn Alles." U zal begrijpen, kindertjes, dat alles hier op aarde voorbijgaat. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 11/25/2013

Boodschap van 2 december 2013 "Lieve kinderen, met Moederlijke liefde en met Moederlijk geduld kijk Ik naar uw onophoudelijk dolen en hoe afgedwaald u bent. Daarom ben Ik bij u. Ik verlang u te helpen om eerst jezelf te vinden en te leren kennen, zodat u daarna al datgene zou kunnen herkennen en erkennen dat u verhindert om de liefde van de Hemelse Vader te leren kennen, oprecht en van ganser harte. Mijn kinderen, de Vader leer je kennen door het Kruis. Verwerp daarom het Kruis niet. Tracht het te begrijpen en te aanvaarden met mijn hulp. Wanneer u het Kruis zal kunnen aanvaarden, zal u ook de liefde van de Hemelse Vader begrijpen. U zal met mijn Zoon en met Mij op weg gaan. U zal verschillend zijn van diegenen die de liefde van de Hemelse Vader nog niet kennen, van hen die naar de Hemelse Vader luisteren maar Hem niet begrijpen, van hen die niet met Hem op pad gaan, die Hem nog niet kennen. Ik verlang voor u dat u de waarheid van mijn Zoon leert kennen en dat u mijn apostelen bent. Als kinderen van God kunt u boven de menselijke denkwijze uitstijgen en altijd opnieuw naar Gods denkwijze zoeken. Mijn kinderen, bid en vast opdat u in staat zou zijn om in te zien wat ik van jullie verwacht. Bid voor uw herders en verlang om, verenigd met hen, de liefde van Hemelse Vader te leren kennen. Dank u wel." 12/02/2013

Boodschap van 25 december 2013 "Lieve kinderen, Ik breng u de Koning van de vrede, zodat Hij u zijn vrede kan schenken. Jullie, mijn lieve kinderen, bid, bid, bid. De vrucht van het gebed zal men zien in het gelaat van de mensen die voor God en zijn Koninkrijk gekozen hebben. Ik, met mijn Zoon Jezus, zegen u allen met de zegen van de vrede. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 12/25/2013


Boodschap van 25 december 2013 aan Jakov Colo

"Lieve kinderen, Jezus wilt vandaag heel bijzonder in je hart komen wonen en elke vreugde en pijn met je delen. Daarom, lieve kinderen, vraag jezelf vandaag in het bijzonder af of vrede en vreugde om de geboorte van Jezus je hart veroverd heeft. Kindertjes, leef niet in het donker maar streef naar het Licht en naar Gods heil. Kinderen, kies voor Jezus en geef Hem je leven en je hart want alleen dan zal de Almachtige door je en in je kunnen werken."


Last Modified 12/26/2013