Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2014 In Dutch

For more Medjugorje information in Danish visit: http://www.medjugorje.dk


Boodschap van 25 januari 2014 "Lieve kinderen, bid, bid, bid dat de schittering van uw gebed een invloed mag hebben op wie u ontmoet. Zet de Heilige Schrift op een zichtbare plaats in uw gezin en lees, zodat woorden van vrede in uw hart beginnen stromen. Ik bid met u en voor u, kleine kinderen, dat u van dag tot dag nog meer ontvankelijk wordt voor Gods wil. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 01/02/2014

Boodschap van 02 februari 2014 "Lieve kinderen, met moederlijke liefde wil Ik jullie leren om eerlijk te zijn, omdat Ik verlang dat jullie in jullie handelen als mijn apostelen nauwkeurig, vastbesloten en bovenal eerlijk zijn. Ik verlang dat jullie, met de hulp van de genade van God, zouden openstaan voor zegening. Ik verlang dat jullie door vasten en gebed van de Hemelse Vader het vermogen zouden verwerven om het natuurlijke en heilige - het Goddelijke, te herkennen. Met dat onderscheidend vermogen en onder de bescherming van mijn Zoon en mezelf, zullen jullie mijn apostelen zijn die weten hoe het Woord van God te brengen bij diegenen die het niet kennen, en jullie zullen elk obstakel dat op je weg verschijnt, weten te overwinnen. Mijn kinderen, Gods genade zal als een zegen over je neerdalen en je zal haar kunnen vasthouden door vasten, gebed, zuivering en verzoening. Je zal de doeltreffendheid bezitten die Ik van je verlang. Bid voor jullie herders, dat de stralen van Gods genade hun paden mogen verlichten. Dankjewel." 02/02/2014

Boodschap van 25 februari 2014 "Lieve kinderen, jullie zien, horen en voelen dat er in het hart van veel mensen geen plaats is voor God. Ze willen Hem niet omdat ze ver verwijderd zijn van het gebed en geen vrede kennen. Jullie, kindertjes, bid en leef naar Gods geboden. Jullie zijn het gebed, jullie die vanaf het begin "JA" gezegd hebben op mijn oproep. Getuig van God en mijn aanwezigheid en vergeet niet, kleine kinderen: Ik ben bij je en Ik heb je lief. Van dag tot dag bied Ik jullie aan bij mijn Zoon Jezus. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 02/25/2014

Boodschap van 02 march 2014 "Lieve kinderen, Ik kom als een Moeder bij jullie en Ik verlang dat jullie in mij als Moeder toevlucht, troost en rust vinden. Daarom, mijn kinderen, apostelen van mijn liefde, bid. Bid met nederige vroomheid, gehoorzaam en volkomen vertrouwend op de Hemelse Vader. Heb vertrouwen zoals Ik vertrouwen had toen me verteld werd dat Ik de zegen van de belofte zal brengen. Moge uit jullie hart, van jullie lippen steeds een fors "Uw wil geschiede!" weerklinken. Daarom, vertrouw en bid dat Ik voor jullie ten beste kan spreken bij de Heer, dat Hij je de Hemelse Zegen kan schenken en je vervullen van de Heilige Geest. Dan zal Hij al diegenen kunnen helpen die de Heer niet kennen. Jullie, apostelen van mijn liefde, zullen hen helpen Hem "Vader" te noemen in volkomen vertrouwen. Bid voor jullie herders en leg jullie vertrouwen in hun gezegende handen. Dankjewel." 03/02/2014

Boodschap van 18 march "Lieve kinderen, als Moeder verlang Ik een hulp voor u te zijn. Met mijn Moederlijke liefde verlang Ik u te helpen om uw hart te openen en er mijn Zoon de eerste plaats te geven. Door uw liefde voor mijn Zoon en door uw gebed verlang ik dat Gods licht u mag verlichten en dat Gods genade u mag vullen. Op deze manier verlang ik dat de duisternis en de schaduw van de dood die u wilt omgeven en misleiden, verdreven zou worden. Ik verlang dat u de vreugde van de zegen van Gods belofte mag ervaren. Jullie, mensenkinderen, jullie zijn kinderen van God - jullie zijn mijn kinderen. Daarom mijn kinderen, ga op weg waarheen mijn liefde u leidt, u nederigheid en wijsheid leert, en de weg naar de Hemelse Vader terugvindt. Bid met Mij voor wie Mij niet aanvaardt en Mij niet volgt - zij die, omwille van de hardheid van hun hart, niet de vreugde van de nederigheid, devotie, vrede en liefde kunnen voelen - de vreugde van mijn Zoon. Bid dat uw herders met hun gezegende handen u steeds de vreugde van Gods zegen zouden schenken. Dank u wel." 03/18/2014

Boodschap van 25 maart 2014 "Lieve kinderen, Ik roep jullie opnieuw op: begin de strijd tegen de zonde als in de eerste dagen, ga te biechten en kies voor heiligheid. De liefde van God zal door jou beginnen stromen in de wereld, vrede zal gaan heersen in je hart en Gods zegen zal je vervullen. Ik ben met jullie en spreek voor ieder van jullie ten beste bij mijn Zoon Jezus. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 03/25/2014

Boodschap van 25 april 2014 "Lieve kinderen, open je hart voor de genade die God je geeft door mij, zoals een bloem die zich opent voor de warme zonnestralen. Wees het gebed en de liefde voor allen die ver van God en zijn liefde zijn. Ik ben bij je en spreek voor ieder van jullie ten beste bij mijn Zoon Jezus, en Ik bemin je met een onmetelijke liefde. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 04/25/2014

Boodschap van 02 may 2014 "Lieve kinderen, Ik, jullie Moeder, ben bij jullie in het belang van jullie welzijn, in het belang van jullie noden en in het belang van jullie persoonlijk onderscheidingsvermogen. De Hemelse Vader gaf jullie de vrijheid om zelfstandig te beslissen en zelfstandig onderscheid te maken. Ik verlang je te helpen. Ik verlang een Moeder voor je te zijn, een lerares van de waarheid zodat, in de eenvoud van een open hart, je de onmetelijke zuiverheid zou kunnen onderscheiden en het licht dat eruit voortkomt en dat de duisternis verdrijft. Het licht dat hoop brengt. Ik, mijn kinderen, begrijp jullie pijn en lijden. Wie zou je beter kunnen begrijpen dan een moeder? En jullie, mijn kinderen? Klein is het aantal dat me begrijpt en me volgt. Groot is het aantal van wie verloren is, van diegenen die de waarheid van mijn Zoon nog niet kennen. Daarom, mijn apostelen, bid en onderneem actie. Draag het licht uit en verlies de hoop niet. Ik ben op bijzondere wijze bij jullie herders. Met een Moederlijk hart houd Ik van hen en bescherm hen, omdat zij jullie naar de Hemel voeren zoals mijn Zoon het jullie beloofd heeft. Dankjewel." 05/02/2014

Boodschap van 25 mei 2014 "Lieve kinderen, bid en wees je ervan bewust dat je zonder God stof bent. Daarom, keer je gedachten en hart naar God en naar het gebed. Vertrouw op zijn Liefde. In Gods Geest, kindertjes, zijn jullie allemaal geroepen om getuigen te zijn. Jullie zijn waardevol en Ik roep jullie, kindertjes, op tot heiligheid, tot eeuwig leven. Daarom, wees je ervan bewust dat dit leven voorbij gaat. Ik houd van jullie en roep je op tot een nieuw leven van bekering. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 05/25/2014

Boodschap van 02 juni 2014 "Lieve kinderen, Ik spreek tot jullie allen en aanvaard jullie als mijn kinderen. Ik bid dat jullie Mij zouden aanvaarden en liefhebben als een moeder. Ik heb jullie allen verenigd in mijn hart. Ik ben onder jullie neergedaald en Ik zegen jullie. Ik weet dat jullie verlangen naar hoop en vertroosting door Mij omdat Ik jullie bemin en voor jullie ten beste spreek. Ik vraag jullie om zich te verenigen met Mij in mijn Zoon en om mijn apostelen te zijn. Opdat jullie dit zouden kunnen, roep Ik jullie opnieuw op tot liefde. Er is geen liefde zonder gebed, er is geen gebed zonder vergeving, want liefde is gebed, vergeven is liefde. Mijn kinderen, God heeft jullie geschapen om te beminnen en jullie beminnen om te vergeven. Elk gebed gebeden uit liefde verenigt jullie met mijn Zoon en de Heilige Geest, en de Heilige Geest verlicht jullie en maakt jullie tot mijn apostelen. Apostelen die alles wat ze doen, doen uit liefde voor de Heer. Zij zullen bidden met hun werk en niet alleen met woorden, omdat ze van mijn Zoon houden en de ware weg begrijpen die naar het eeuwige leven leidt. Bid voor jullie herders, dat zij jullie steeds met een zuiver hart mogen leiden op de weg naar waarheid en liefde, de weg naar mijn Zoon. Dankjewel." 06/02/2014

Boodschap van 25 juni 2014 "Lieve kinderen, de Allerhoogste schenkt Mij de genade dat Ik nog steeds bij jullie kan zijn en door gebed jullie kan leiden op de weg van vrede. Je hart en ziel dorst naar vrede en liefde, naar God en Zijn vreugde. Daarom, kindertjes, bid, bid, bid en in het gebed zal je de wijsheid van het leven ontdekken. Ik zegen jullie allen en spreek voor ieder van jullie ten beste bij mijn Zoon Jezus. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 06/25/2014

Boodschap van 02 juli 2014 "Lieve kinderen, Ik, de moeder van allen die hier verzameld zijn en de moeder van de ganse wereld, zegen jullie met mijn Moederlijke zegen en roep jullie op om de weg van de nederigheid in te slaan. Deze weg helpt je de liefde van mijn Zoon te leren kennen. Mijn Zoon is almachtig en in alles aanwezig. Als jullie, mijn kinderen, zich hiervan niet bewust worden, zal duisternis en verblinding gaan heersen in je ziel. Alleen de nederigheid kan jou genezen. Mijn kinderen, Ik heb altijd nederig, moedig en hoopvol geleefd. Ik wist, Ik werd ervan bewust dat God in ons is en wij in God zijn. Ik vraag jou hetzelfde. Ik verlang met ieder van jullie samen te zijn in de Eeuwigheid, want jullie zijn een deel van Mij. Ik zal je helpen op je weg. Mijn liefde zal jullie omringen als een mantel en van jullie apostelen van mijn licht, van Gods licht maken. Met de liefde die voortkomt uit de nederigheid zal je licht brengen waar duisternis en verblinding heersen. Je zal mijn Zoon die het licht van de wereld is, uitdragen. Ik sta altijd aan de zijde van jullie herders en bid dat zij steeds een voorbeeld in nederigheid mogen zijn voor jullie. Dankjewel." 07/02/2014

Boodschap van 25 juli 2014 "Lieve kinderen, de Allerhoogste schenkt Mij de genade dat Ik nog steeds bij jullie kan zijn en door gebed jullie kan leiden op de weg van vrede. Je hart en ziel dorst naar vrede en liefde, naar God en Zijn vreugde. Daarom, kindertjes, bid, bid, bid en in het gebed zal je de wijsheid van het leven ontdekken. Ik zegen jullie allen en spreek voor ieder van jullie ten beste bij mijn Zoon Jezus. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 07/25/2014

Boodschap van 02 aŭgust 2014 "Lieve kinderen, de reden dat Ik bij jullie ben, mijn missie, is om jullie te helpen dat 'het goede' mag overwinnen, ook al lijkt jullie dat nog niet mogelijk op dit moment. Ik weet dat jullie vele dingen nu nog niet begrijpen, zoals Ik ook niet alles begreep - alles wat mijn Zoon mij uitlegde toen Hij aan mijn zijde opgroeide - maar Ik geloofde Hem en volgde Hem. Ik vraag dit nu ook van jullie om mij te geloven en mij te volgen. Echter, mijn kinderen, mij volgen betekent mijn Zoon beminnen boven alles, Hem liefhebben in ieder persoon, zonder onderscheid te maken. Om dit te kunnen, roep Ik jullie opnieuw op tot onthechting, gebed en vasten. Ik roep jullie op, dat de Eucharistie het leven voor uw ziel mag zijn. Ik roep jullie op om mijn apostelen van licht te zijn, die liefde en genade verspreiden over de wereld. Mijn kinderen, jullie leven is slechts een vingerknip in contrast met het eeuwige leven. Wanneer je voor mijn Zoon komt, zal je in hart zien hoeveel liefde je had. Om op een goede manier de liefde te verspreiden, vraag ik mijn Zoon door de liefde, om jullie eenheid met Hem te schenken, onderlinge eenheid en eenheid tussen jullie en jullie herders. Door hen geeft mijn Zoon zichzelf steeds weer en hernieuwt jullie ziel. Vergeet dat niet. Dankjewel." 08/02/2014

Boodschap van 25 augustus 2014 "Lieve kinderen, bid voor mijn intenties want Satan wilt mijn plan dat Ik hier heb vernietigen en jouw vrede stelen. Daarom, kindertjes, bid, bid, bid dat God door ieder van jullie kan werken. Moge jouw hart openstaan voor Gods wil. Ik hou van jullie en zegen jullie met mijn Moederlijke zegen. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 08/25/2014

Boodschap van 02 september 2014 "Lieve kinderen, Ik, jullie Moeder, kom opnieuw onder jullie uit liefde zonder einde, vanuit de eindeloze liefde van de eindeloos Hemelse Vader. Wanneer Ik in jullie harten kijk, zie ik dat velen van jullie Mij als Moeder aangenomen hebben en met een oprecht en zuiver hart verlangen jullie mijn apostelen te zijn. Maar Ik ben ook de Moeder van diegenen die Mij niet aannemen en die, in de hardheid van jullie harten, niet verlangen om de liefde van mijn Zoon te leren kennen. En jullie weten niet hoezeer mijn hart lijdt en hoeveel Ik voor jullie bid tot mijn Zoon. Ik bid tot Hem dat Hij jullie ziel mag genezen, want dat kan Hij. Ik bid tot Hem dat Hij jullie mag verlichten met het wonder van de Heilige Geest zodat jullie ophouden Hem steeds weer te verraden, te vervloeken en te kwetsen. Met heel mijn hart bid Ik dat jullie zouden begrijpen dat alleen mijn Zoon de redding en het licht van de wereld is. En jullie, mijn kinderen, mijn lieve apostelen, draag mijn Zoon voortdurend in jullie hart en gedachten. Op deze manier dragen jullie de liefde uit. Al wie Hem nog niet kent, zal Hem herkennen in jouw liefde. Ik ben altijd bij jou. Heel bijzonder ben Ik ook bij jullie herders want mijn Zoon heeft hen geroepen om jullie te leiden op de weg naar de eeuwigheid. Dankjewel, mijn apostelen, voor jullie offer en liefde." 09/02/2014

Boodschap van 25 september 2014 "Lieve kinderen, ook vandaag roep Ik jullie op om te zijn als de sterren, die met hun licht op hun beurt licht en schoonheid schenken aan anderen, die zich daarover verheugen. Kindertjes, jullie zijn ook schittering, schoonheid, vreugde en vrede -en vooral gebed- voor allen die ver verwijderd zijn van mijn liefde en de liefde van mijn Zoon Jezus. Kindertjes, getuig met vreugde van jullie geloof en jullie gebed, met de vreugde van het geloof dat leeft in uw hart en bid voor de vrede, die een waardevol geschenk is van God. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 09/25/2014

Boodschap van 02 oktober 2014 "Lieve kinderen, met Moederlijke liefde smeek Ik jullie: heb elkaar lief. Moge er in jullie harten, zoals mijn Zoon al vanaf het begin verlangt, liefde zijn voor de Hemelse Vader en voor jullie naaste in de eerste plaats - boven al het overige in deze wereld. Mijn lieve kinderen, herkennen jullie de tekenen van deze tijd niet? Zien jullie niet dat alles rondom jullie, alles wat gebeurt, gebeurt omdat er geen liefde is? Weet dat de redding ligt in de echte waarden. Aanvaard de macht van de Hemelse Vader, houd van Hem en eer Hem. Wandel in de voetsporen van mijn Zoon. Jullie, mijn kinderen, mijn lieve apostelen, jullie komen altijd weer samen rondom Mij, omdat jullie dorst hebben. Jullie dorsten naar vrede, liefde en geluk. Drink uit mijn handen. Mijn handen bieden jullie mijn Zoon aan, die bron is van helder water. Hij zal jullie geloof terug tot leven wekken en jullie harten zuiveren, want mijn Zoon houdt van zuivere harten en zuivere harten houden van mijn Zoon. Alleen zuivere harten zijn nederig en hebben een sterk geloof. Ik vraag jullie om een dergelijk hart, mijn kinderen. Mijn Zoon zegde mij dat Ik de moeder ben van de hele wereld. Ik vraag diegenen onder jullie die Mij zo aanvaarden om Mij te helpen, met je leven, gebed en offer, zodat alle kinderen Mij als moeder zouden kunnen aannemen - zodat Ik hen kan leiden tot de bron van helder water. Dank jullie wel. Mijn lieve kinderen, wanneer jullie herders jullie het Lichaam van mijn Zoon aanbieden met hun gewijde handen, dank dan in jullie hart steeds mijn Zoon voor het Offer en voor de herders die Hij u altijd weer geeft." 10/02/2014

Boodschap van 25 oktober 2014 "Lieve kinderen, bid in deze tijd van genade en vraag de voorspraak van alle Heiligen, die reeds in het Licht zijn. Mogen zij van dag tot dag een voorbeeld en aanmoediging zijn voor jou, op je weg naar bekering. Mijn lieve kinderen, wees je ervan bewust dat het leven kort en vergankelijk is. Daarom, verlang naar de eeuwigheid en blijf je hart voorbereiden in gebed. Ik ben met jullie en spreek voor ieder van jullie ten beste bij mijn Zoon, in het bijzonder voor diegenen die hun leven aan Mij en aan mijn Zoon toegewijd hebben. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 10/25/2014

Boodschap van 02 november 2014 "Lieve kinderen, Ik ben bij jullie met de zegen van mijn Zoon, bij jullie die van me houden en die me willen navolgen. Ik verlang ook bij diegenen te zijn die mij niet aanvaarden. Ik open mijn liefdevol hart voor jullie allemaal en Ik zegen jullie met mijn moederlijke handen. Ik ben een moeder die jullie begrijpt. Ik leefde jullie leven en beleefde jullie lijden en vreugdes. Jullie die pijn ervaren, heb ook begrip voor mijn lijden omwille van mijn kinderen die niet verlicht willen worden door het licht van mijn Zoon, mijn kinderen die leven in de duisternis. Hiervoor heb Ik jullie nodig, jullie die verlicht worden door het licht en die de waarheid begrepen hebben. Ik roep jullie op om mijn Zoon te aanbidden zodat jullie ziel kan groeien en ware vroomheid kan bereiken. Mijn apostelen, vanaf dat moment zullen jullie mij kunnen helpen. Mij helpen betekent bidden voor diegenen die de liefde van mijn Zoon nog niet kennen. Door voor hen te bidden, toon je mijn Zoon dat je van hem houdt en hem volgt. Mijn Zoon beloofde dat het kwaad nooit zou overwinnen, want jullie, de rechtvaardige zielen, zijn hier. Jullie, die trachten te bidden met het hart. Jullie, die jullie pijn en lijden opdragen aan mijn Zoon. Jullie, die begrijpen dat het leven slechts een vingerknip duurt. Jullie, die verlangen naar het Koninkrijk der Hemelen. Dit alles maakt jullie tot mijn apostelen en voert jullie naar de Triomf van mijn hart. Daarom, mijn kinderen, zuiver jullie harten en aanbid mijn Zoon. Dank jullie wel." 11/02/2014

Boodschap van 25 november 2014 "Lieve kinderen, op bijzondere wijze roep Ik jullie vandaag op te bidden. Bid, kindertjes, opdat jullie kunnen begrijpen wie jullie zijn en waarheen jullie moeten gaan. Wees dragers van het goede nieuws en mensen van hoop. Wees liefde voor wie zonder liefde is. Kindertjes, jullie zullen slechts alles zijn en alles bereiken indien jullie bidden en openstaan voor de wil van God, God die jullie verlangt te leiden op de weg naar het eeuwige leven. Ik ben met jullie en spreek dag na dag voor jullie ten beste bij mijn Zoon Jezus. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 11/25/2014

Boodschap can 02 december 2014 "Lieve kinderen, vergeet het niet, Ik zeg jullie dat de liefde zal overwinnen. Ik weet dat velen van jullie de hoop verliezen want rondom je zie je lijden, pijn, jaloezie, afgunst,... Maar Ik ben jullie Moeder. Ik ben in het Koninkrijk, maar Ik ben ook hier bij jullie. Mijn Zoon zendt mij opnieuw om jullie te helpen. Daarom, verlies de hoop niet, integendeel, volg Mij, want de overwinning van mijn hart is in de naam van God. Mijn geliefde Zoon denkt aan jullie zoals Hij altijd al aan jullie dacht. Geloof in Hem en volg Hem. Hij is het Leven voor de wereld. Mijn kinderen, mijn Zoon volgen betekent het Evangelie volgen. Dit is niet eenvoudig. Dit betekent beminnen, vergeven en offeren. Dit zuivert en opent het Koninkrijk. Oprecht gebed, dat niet enkel met woorden is maar bidden met een sprekend hart, zal je helpen. Zoals ook het vasten (jullie zal helpen), want dat is nog meer liefde, vergeving en offer. Daarom, verlies de hoop niet maar volg Mij. Ik smeek jullie opnieuw om te bidden voor jullie herders, opdat zij steeds naar mijn Zoon zouden kijken die de eerste Herder van de wereld was en wiens gezin de hele wereld was. Dank jullie wel." 12/02/2014

Boodschap van 25 december 2014 "Lieve kinderen, ook vandaag draag Ik mijn Zoon Jezus in mijn armen naar jullie en Ik vraag Hem vrede voor jullie en vrede onder jullie. Bid en aanbid mijn Zoon opdat zijn vrede en vreugde mag binnentreden in jullie harten. Ik bid voor jullie, dat jullie des te meer open zouden staan voor het gebed. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 12/25/2014


Last Modified 12/26/2014