Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2016 In Dutch

For more Medjugorje information in Danish visit: http://www.medjugorje.dk


Boodschap van 2 januari 2016 "Lieve kinderen, vol vreugde ben Ik als Moeder bij jullie omdat Ik verlang jullie opnieuw te spreken over de woorden van mijn Zoon en Zijn liefde. Ik hoop dat jullie Mij van harte willen aanvaarden omdat de woorden van mijn Zoon en Zijn liefde het enige licht en de enige hoop zijn in de duisternis van vandaag. Dit is de enige waarheid en wie haar aanvaardt en beleeft zal een zuiver en nederig hart verkrijgen. Mijn Zoon houdt van wie zuiver en nederig is. Zuivere en nederige harten brengen de woorden van mijn Zoon tot leven, zij beleven ze, zij verspreiden ze en zij helpen dat iedereen ze kan horen. De woorden van mijn Zoon brengen terug leven aan wie ze beluistert. De woorden van mijn Zoon brengen de liefde en de hoop terug. Daarom, mijn geliefde apostelen, mijn kinderen, beleef de woorden van mijn Zoon. Houd van elkaar zoals Hij jullie liefheeft. Houd van elkaar in zijn Naam, tot zijn Nagedachtenis. De Kerk maakt vooruitgang en groeit door diegenen die luisteren naar de woorden van mijn Zoon, door diegenen die liefhebben, door diegenen die lijden en in stilte verdragen, in de hoop van de ultieme Verlossing. Daarom, mijn beminde kinderen, mogen de woorden van mijn Zoon en zijn Liefde de eerste en laatste gedachte zijn van jouw dag. Dank jullie." 01/02/2016

Boodschap van 25 januari 2016 "Lieve kinderen, ook vandaag roep Ik jullie op om te bidden. Zonder gebed kan je niet leven, want het gebed is een keten die jullie dichter bij God brengt. Daarom, lieve kinderen, keer met een nederig hart terug naar God en zijn Geboden zodat jullie met heel het hart kunnen zeggen: zoals het in de Hemel is, zo moet het ook op aarde zijn. Jullie, lieve kinderen, zijn vrij om in vrijheid te kiezen voor God of tegen Hem. Ziet hoe Satan jullie in zonde en slavernij wil trekken. Daarom, lieve kinderen, keer terug naar mijn hart zodat Ik jullie kan leiden naar mijn Zoon Jezus die de Weg, de Waarheid en het Leven is. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 01/25/2016

Boodschap van 2 february 2016 "Lieve kinderen, Ik heb jullie opgeroepen en roep jullie opnieuw op om mijn Zoon te leren kennen, om de Waarheid te leren kennen. Ik ben met jullie en bid voor jullie welslagen. Mijn kinderen, jullie moeten veel bidden opdat jullie meer liefde en geduld hebben en weten hoe offer te verduren en arm van geest te zijn. Door de Heilige Geest is mijn Zoon voortdurend bij jullie. Zijn Kerk wordt geboren in ieder hart dat Hem leert kennen. Bid dat jullie mijn Zoon mogen leren kennen, bid dat jullie ziel één mag worden met Hem. Dat zijn het gebed en de liefde die anderen aantrekt en jullie tot mijn apostelen maakt. Ik kijk naar jullie met liefde, met een moederlijke liefde. Ik ken jullie, Ik ken jullie pijn en zorgen, want ook Ik heb geleden in stilte. Mijn geloof gaf me liefde en hoop. Ik herhaal, de Verrijzenis van mijn Zoon en mijn Tenhemelopneming zijn hoop en liefde voor jullie. Daarom, mijn kinderen, bid dat jullie de Waarheid leren kennen en een sterk geloof hebben dat jullie hart zal leiden en jullie pijn en lijden zal omvormen in liefde en hoop. Dank jullie." 02/02/2016

Boodschap van 25 februari 2016 "Lieve kinderen, in deze tijd van genade roep Ik jullie allen op tot bekering. Lieve kinderen, jullie hebben weinig liefde en bidden nog minder. Jullie zijn verloren en weten niet wat jullie doel is. Neem het Kruis, kijk naar Jezus en volg Hem. Hij geeft zichzelf aan jullie tot in de dood op het Kruis, omdat Hij van jullie houdt. Lieve kinderen, Ik roep jullie op: keer terug naar het gebed met het hart zodat jullie in het gebed hoop en de zin van jullie bestaan vinden. Ik ben met jullie en bid voor jullie. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 02/25/2016

Boodschap van 02 March 2016 "Lieve kinderen, mijn komst naar jullie is een geschenk van de Hemelse Vader voor jullie. Door zijn liefde kom Ik naar jullie om jullie te helpen de weg van de waarheid te vinden, de weg naar mijn Zoon. Ik kom om jullie de waarheid te bevestigen. Ik verlang jullie te herinneren aan de woorden van mijn Zoon. Hij sprak reddende woorden voor de hele wereld, woorden van liefde voor iedereen. Een liefde die Hij bewees door Zijn offer. Maar ook vandaag zijn er veel van mijn kinderen die Hem niet kennen, die Hem niet willen kennen, zij zijn onverschillig. Omwille van hun onverschilligheid lijdt mijn hart smartelijk. Mijn Zoon was altijd in de Vader. Geboren op aarde bracht Hij het Goddelijke en van Mij ontving hij het menselijke. Met Hem kwam het Woord onder ons. Met Hem kwam het Licht in de wereld dat binnendringt in de harten, dat de harten verlicht en vult met liefde en troost. Mijn kinderen, al wie houdt van mijn Zoon kan hem zien want Zijn gelaat kan gezien worden in elke ziel die vervuld is van liefde voor Hem. Daarom, mijn kinderen, mijn apostelen, luister naar Mij. Laat ijdelheid en zelfzucht achterwege. Leef niet enkel voor wat werelds en materieel is. Houd van mijn Zoon en geef dat anderen Zijn gelaat zien door jouw liefde voor Hem. Ik zal je helpen om Hem nog beter te leren kennen. Ik zal jullie over Hem spreken. Dank jullie." 03/02/2016

Boodschap van 18 maart 2016 "Lieve kinderen, met Moederlijk hart dat vervuld is van liefde voor jullie, mijn kinderen, verlang Ik ieder van jullie een volledig vertrouwen te leren hebben in God de Vader. Ik verlang dat jullie door een innerlijk inzicht en door een innerlijk luisteren, leren om Gods wil te volgen. Ik verlang dat jullie grenzeloos leren vertrouwen in Zijn genade en Zijn liefde, zoals Ik altijd vertrouwvol was. Daarom, mijn kinderen, zuiver jullie harten. Bevrijd jezelf van alles wat je uitsluitend bindt aan het aardse en laat toe dat hetgeen van God komt, jouw leven vormt door gebed en offer, zodat Gods Koninkrijk in je hart kan komen. Dat je kan beginnen leven vanuit God de Vader, dat je altijd zou trachten mee te gaan met mijn Zoon. Maar voor dat alles, mijn kinderen, moeten jullie arm zijn van geest en vervuld van liefde en genade. Jullie moeten zuivere en eenvoudige harten hebben en altijd bereid om te dienen. Mijn kinderen, luister naar mij, Ik spreek voor jullie redding Dankjewel." 03/18/2016

Boodschap van 25 maart 2016 "Lieve kinderen, vandaag breng Ik jullie mijn liefde. God stond Mij toe jullie lief te hebben en omwille van deze liefde, jullie op te roepen tot bekering. Jullie, kindertjes, zijn arm in de liefde en jullie hebben nog altijd niet begrepen dat mijn Zoon Jezus uit liefde zijn leven gaf om jullie te redden en om jullie het Eeuwige leven te geven. Daarom, bid, mijn lieve kinderen, bid zodat jullie door het gebed Gods liefde zouden begrijpen. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 03/25/2016

Boodschap van 25 april 2016 "Lieve kinderen, mijn Onbevlekt Hart bloedt als Ik naar jullie kijk met jullie zonden en zondige gewoonten. Ik roep jullie op: keer terug naar God en naar het gebed, dat het jullie goed gaat op aarde. God roept jullie door Mij, dat jullie harten hoop en vreugde zijn voor al wie ver weg is. Moge mijn oproep voor jullie als een balsem zijn voor hart en ziel zodat jullie God, de Schepper verheerlijken die jullie liefheeft en die jullie oproept voor de eeuwigheid. Mijn lieve kinderen, het leven is kort, maak goed gebruik van deze tijd om goed te doen. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 04/25/2016

Boodschap van 02 mei 2016 "Lieve kinderen, mijn Moederlijk hart verlangt jullie ware bekering en een standvastig geloof zodat jullie liefde en vrede kunnen uitdragen naar al wie jou omringt. Want vergeet niet, mijn kinderen, ieder van jullie is een unieke wereld voor de Hemelse Vader. Laat daarom de voortdurende werking van de Heilige Geest toe om op jou in te werken. Wees mijn spiritueel zuivere kinderen. In spiritualiteit ligt schoonheid. Alles wat spiritueel is, is levendig en zeer mooi. Vergeet niet dat mijn Zoon in de Eucharistie, die het hart is van het geloof, altijd bij jullie is. Hij komt naar jullie en breekt het brood voor jullie. Want, mijn kinderen, Hij is voor jullie gestorven. Hij is verrezen en komt opnieuw. Deze woorden van Mij klinken vertrouwd voor jullie omdat ze waar zijn en de waarheid verandert niet. Alleen zijn veel van mijn kinderen haar vergeten. Mijn kinderen, mijn woorden zijn niet oud of nieuw, ze zijn eeuwig. Daarom roep Ik jullie op, mijn kinderen, om goed te kijken naar de tekenen van de tijd, om verbrijzelde kruisen weer samen te brengen en apostelen te worden van de openbaring. Dank jullie." 05/02/2016

Boodschap van 25 juni 2016 "Lieve kinderen, wees God dankbaar voor het geschenk dat Ik onder jullie mag komen. Bid, lieve kinderen, en leef naar Gods geboden, dan zal het jullie goed gaan op aarde. Vandaag, op deze genadevolle dag, verlang Ik jullie mijn Moederlijke zegen van vrede en mijn liefde te geven. Ik spreek voor ieder van jullie ten beste bij mijn Zoon en Ik roep jullie op om te volharden in gebed zodat Ik, met jullie, mijn plannen kan verwezenlijken. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 06/25/2016

Boodschap van 02 juli 2016 "Lieve kinderen, mijn ware, levende aanwezigheid onder jullie, zou jullie blij moeten maken want dit is de grote liefde van mijn Zoon. Hij zendt Mij onder jullie zodat Ik jullie met moederlijke liefde kan beschermen, en dat jullie zouden begrijpen dat pijn en vreugde, lijden en liefde jullie ziel intens doet leven. Laat Mij jullie opnieuw oproepen om het hart van Jezus te verheerlijken, de kern van het geloof, de Eucharistie. Van dag tot dag, door alle eeuwen heen, keert Mijn levende Zoon tot jullie terug. Hij keert naar jullie terug, hoewel Hij jullie nooit verlaten heeft. Als iemand van jullie, mijn kinderen, naar Hem terugkeert, springt mijn moederhart op van vreugde. Daarom, mijn kinderen, keer terug naar de Eucharistie, naar mijn Zoon. De weg naar mijn Zoon is moeilijk, vol van onthechting, maar op het einde is er altijd Licht. Ik begrijp jullie pijn en lijden en met mijn moederlijke liefde veeg Ik jullie tranen weg. Vertrouw op mijn Zoon, want Hij zal voor jou doen wat je niet eens weet hoe het te vragen. Jullie, mijn kinderen, zouden zich enkel maar zorgen moeten maken over jullie ziel, want dat is het enige op aarde dat jullie toebehoort. Jullie zullen haar, vuil of rein, voor de Hemelse Vader brengen. Denk eraan, geloof in de liefde van mijn Zoon wordt altijd beloond. Ik smeek jullie, bid heel bijzonder voor diegenen die mijn Zoon geroepen heeft om Hem na te volgen en Zijn kudde te beminnen. Dank jullie." 07/02/2016

Boodschap van 25 juli 2016 "Lieve kinderen, Ik kijk naar jullie en Ik zie hoe jullie verdwaald zijn en geen gebed of vrede in jullie hart dragen. Keer terug tot het gebed, kindertjes, en geef God de eerste plaats en niet de mens. Verlies de hoop niet die Ik jullie breng. Moge deze tijd, lieve kinderen, elke dag een grotere zoektocht zijn naar God in de stilte van je hart. En bid, bid, bid, tot het gebed vreugde wordt voor jullie. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 07/25/2016

Boodschap van 02 augustus 2016 "Lieve kinderen, Ik ben naar jullie gekomen -onder jullie- opdat jullie je zorgen aan Mij zouden geven zodat Ik ze kan aanbieden aan mijn Zoon; zodat Ik voor jullie ten beste kan spreken bij Hem. Ik weet dat ieder van jullie zijn zorgen heeft, zijn beproevingen. Daarom nodig Ik jullie uit op moederlijke wijze: kom naar de tafel van mijn Zoon. Hij breekt het brood voor jullie, Hij geeft Zichzelf aan jullie, Hij geeft jullie hoop, Hij vraagt om meer geloof, hoop en sereniteit van jullie. Hij vraagt van jullie om innerlijk te strijden tegen egoïsme, veroordelingen en menselijke zwakten. Daarom zeg Ik jullie als moeder: bid want het gebed geeft jullie de kracht voor die innerlijke strijd. Toen mijn Zoon klein was, zei Hij me vaak dat er velen zullen zijn die van mij houden en die mij 'moeder' zullen noemen. Bij jullie voel Ik liefde. Dankjewel. Omwille van die liefde smeek Ik mijn Zoon dat niemand van jullie naar huis zou gaan zoals hij gekomen is. Dat jullie des te meer hoop, genade en liefde mee zouden nemen. Dat jullie apostelen van liefde zouden zijn die met hun leven getuige zijn dat de Hemelse Vader de bron is van het leven en niet van de dood. Lieve kinderen, opnieuw smeek Ik jullie op moederlijke wijze te bidden voor diegenen die uitverkozen zijn door mijn Zoon, voor hun gezegende handen, voor jullie herders. Dat zij zouden preken over mijn Zoon met des te meer liefde en op die manier bekeringen tot stand brengen. Dankjewel." 08/02/2016

Boodschap van 25 augustus "Lieve kinderen, Ik verlang vandaag een Hemelse vreugde met jullie te delen. Jullie, lieve kinderen, open de deur van jullie hart zodat hoop, vrede en liefde, die alleen God geeft, kan groeien in jullie hart. Lieve kinderen, jullie zijn teveel gebonden aan de aarde en aan aardse dingen, en daardoor kan Satan jullie doen tuimelen zoals de wind de golven op zee doet tuimelen. Daarom, moge de ketting van jullie leven het gebed met het hart zijn en de Aanbidding van mijn Zoon Jezus. Vertrouw jullie toekomst toe aan Hem zodat jullie, in Hem, voor anderen vreugde en een levensvoorbeeld kunnen zijn. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 07/25/2016

Boodschap van 02 september 2016 "Lieve kinderen, in overeenstemming met de wil van mijn Zoon en mijn Moederlijke liefde kom ik onder jullie, lieve kinderen, maar vooral voor hen die de liefde van mijn Zoon nog niet kennen. Ik kom naar jullie die aan Mij denken en Mij aanroepen. Aan jullie schenk Ik mijn Moederlijke liefde en breng Ik de zegen van mijn Zoon. Hebben jullie een zuiver en geopend hart en zien jullie de gaven, de tekenen van mijn aanwezigheid en liefde? Mijn kinderen, laat jullie in jullie aardse leven leiden door mijn voorbeeld. Mijn leven was er een van pijn, stilte, onmetelijk geloof en vertrouwen in de Hemelse Vader. Niets gebeurt toevallig: noch pijn, noch vreugde, noch lijden, noch liefde. Dit zijn allemaal genaden die mijn Zoon jullie geeft en die jullie zullen leiden naar het eeuwige leven. Mijn Zoon vraagt van jullie liefde en gebed tot Hem. Als een moeder wil ik jullie leren: liefhebben en bidden tot Hem betekent bidden in de stilte van je ziel en niet alleen bidden met de lippen -dat is zelfs het minst mooie gebaar dat je kunt doen in de naam van mijn Zoon- het is geduld, barmhartig zijn, pijn en lijden verdragen voor het welbevinden van de anderen. Mijn kinderen, mijn Zoon kijkt naar jullie. Bid dat jij ook Zijn gelaat mag zien, dat het jou geopenbaard mag worden. Mijn kinderen, Ik toon jullie de enige en echte waarheid. Bid dat je haar zou begrijpen en liefde en hoop kunt verspreiden. Dat jullie apostelen van mijn liefde kunnen zijn. In het bijzonder houdt mijn Moederlijk hart van de herders. Bid voor hun gezegende handen. Dankjewel." 09/02/2016

Boodschap van 25 september 2016 "Lieve kinderen, vandaag roep Ik jullie op om te bidden. Moge het gebed leven zijn voor jullie. Alleen zo zal jullie hart vervuld zijn van vrede en vreugde. God zal jullie nabij zijn en jullie zullen Hem in je hart voelen als een vriend. Jullie zullen met Hem spreken als iemand die je kent, en mijn lieve kinderen, jullie zullen de behoefte voelen om te getuigen, want Jezus zal in je hart zijn en jullie zullen verenigd zijn in Hem. Ik ben met jullie en houd van jullie allen met mijn Moederlijke liefde. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 09/25/2016

Boodschap van 02 oktober 2016 "Lieve kinderen, de Heilige Geest maakte Mij naar de wil van de Hemelse Vader, tot moeder, de moeder van Jezus. En hierdoor ook tot jullie moeder. Daarom kom Ik naar jullie luisteren en kan Ik mijn moederlijke armen voor jullie openen, kan Ik jullie mijn hart geven en jullie vragen om bij me te blijven, want vanaf de top van het Kruis vertrouwde mijn Zoon jullie aan Mij toe. Helaas kennen veel van mijn kinderen de liefde van mijn Zoon nog niet. Velen van hen willen Hem niet leren kennen. Oh mijn lieve kinderen, hoeveel kwaad geschiedt door hen die eerst moeten zien of begrijpen alvorens tot geloof te kunnen komen. Daarom dat jullie, mijn kinderen, mijn apostelen, in de stilte van jullie hart luisteren naar de stem van mijn Zoon, zodat jullie hart Zijn thuis mag worden. Moge het niet duister en droef worden, maar verlicht met het licht van mijn Zoon. Zoek naar hoop door het geloof, want het geloof is het leven voor de ziel. Opnieuw nodig ik Jullie uit: bid, bid om het geloof te beleven in nederigheid, in geestelijke rust en verlicht door het Licht. Mijn kinderen, streef niet naar het ogenblikkelijk begrijpen van alles, want Ik kon ook niet meteen alles begrijpen, maar Ik beminde en Ik geloofde in de goddelijke woorden die mijn Zoon sprak. Hij die het eerste licht was en het begin van de verlossing. Apostelen van mijn liefde, jullie die bidden, offer jullie op, heb lief, en oordeel niet. Ga en verspreid de waarheid, de woorden van mijn Zoon, het Evangelie. Want jullie zijn het levende Evangelie. Jullie zijn de lichtstralen van mijn Zoon. Mijn Zoon en Ik zullen bij jullie zijn om jullie te bemoedigen en te beproeven. Mijn kinderen, smeek altijd naar de zegen van hen, en alleen van hen, wiens handen gezegend zijn door mijn Zoon, jullie herders. Dankjewel." 10/02/2016

Boodschap van 25 oktober 2016 "Lieve kinderen, vandaag roep Ik jullie op: bid voor de vrede. Zie af van egoïsme en leef naar de boodschappen die Ik jullie geef. Zonder hen kan je je leven niet veranderen. Door het gebed te beleven zul je vrede vinden. Door te leven in vrede zul je willen getuigen, want je zult God ontdekken die je nu nog als zo ver weg ervaart. Daarom, mijn lieve kinderen, bid, bid, bid en laat God toe om binnen te treden in je hart. Keer terug naar het vasten en de biecht en overwin daarmee het kwade in jezelf en rondom jou. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 10/25/2016

Boodschap van 02 november 2016 "Lieve kinderen, het is een grote vreugde voor mijn moederlijk hart om bij u te komen en me aan u bekend te maken. Het is een geschenk van mijn Zoon voor u en voor anderen, die komen. Als moeder roep ik u op: bemin mijn Zoon boven alles. Om Hem met gans uw hart te kunnen beminnen moet ge Hem leren kennen. Ge zult Hem leren kennen door het gebed. Bid met uw hart en uw gevoel. Bidden betekent: aan Zijn liefde en Zijn offer denken. Bidden betekent: beminnen, lijden en offeren. Ik roep u op, mijn kinderen, om apostelen te zijn van gebed en liefde. Mijn kinderen, dit is een tijd van waakzaamheid. In deze wake roep ik u op tot gebed, liefde en vertrouwen. Als mijn Zoon in uw harten zal kijken, verlangt mijn moederlijk hart voor Hem dat Hij onvoorwaardelijk vertrouwen in Hem en liefde voor Hem zou zien. De verenigde liefde van mijn apostelen zal leven, zal overwinnen en zal het kwade ontmaskeren. Mijn kinderen, ik was een kelk van de God-Mens. Ik was Gods instrument. Daarom roep ik u op, mijn apostelen, kelk te zijn voor de ware en zuivere liefde van mijn Zoon. Ik roep u op een instrument te zijn, waardoor allen, die er niet toe gekomen zijn de liefde van God te kennen – die nooit bemind hebben – mogen begrijpen, aanvaarden en gered worden. Dank u, mijn kinderen." Toen Onze Lieve Vrouw heenging, zag Mirjana een kelk. 11/02/2016

Boodschap van 25 november 2016 "Lieve kinderen, ook vandaag roep Ik jullie op om terug te keren naar het gebed. In deze tijd van genade heeft God Mij toegestaan om jullie te leiden naar heiligheid en een eenvoudig leven - dat jullie in kleine dingen God de Schepper kunnnen ontdekken, dat jullie verliefd op Hem worden en dat jullie leven een dankzegging aan de Allerhoogste mag zijn voor alles wat Hij jullie geeft. Lieve kinderen, moge jullie leven in liefde een gave zijn voor de naasten en God zal jullie zegenen, maar leg jullie getuigenis af zonder interesse maar uit liefde voor God. Ik ben bij jullie en spreek voor ieder van jullie ten beste bij mijn Zoon. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 11/25/2016

Boodschap van 02 december 2016 "Lieve kinderen, mijn moederlijk hart weent wanneer Ik zie wat mijn kinderen doen. De zonden nemen toe, de zuiverheid van de ziel wordt alsmaar minder belangrijk, de Zoon wordt vergeten en alsmaar minder geëerd, en mijn kinderen worden vervolgd. Daarom dat jullie, mijn kinderen, apostelen van mijn liefde, met hart en ziel de naam van mijn Zoon aanroepen. Hij zal jullie woorden van licht schenken. Hij zal zich kenbaar maken aan jullie, Hij breekt het brood met jullie en geeft jullie woorden van liefde zodat jullie hen kunnen omvormen in barmhartige daden en zo getuigen worden van de waarheid. Daarom kinderen, wees niet bevreesd. Laat mijn Zoon binnentreden bij jou. Hij zal jou gebruiken om zorg te dragen voor de gewonden en om verloren zielen te bekeren. Daarom, mijn kinderen, keer terug tot het bidden van de Rozenkrans. Bid hem met gevoelens van goedheid, offerbereidheid en vergevingsgezindheid. Bid niet enkel met woorden maar ook met daden van barmhartigheid. Bid met liefde voor alle mensen. Mijn Zoon heeft door zijn offer de liefde verheven. Daarom, leef met Hem zodat je kracht en hoop mag bezitten, zodat je de liefde mag bezitten die leven is en die leidt naar het eeuwige leven. Door Gods liefde ben ook Ik bij jullie en zal jullie leiden met Moederlijke liefde. Dankjewel." 12/02/2016

Boodschap van 25 december 2016 "Lieve kinderen, met grote vreugde breng Ik vandaag mijn Zoon Jezus naar jullie, zodat Hij jullie Zijn vrede kan schenken. Open je hart, mijn lieve kinderen, en wees blij dat je Hem kunt ontvangen. De Hemel is met jullie en vecht voor vrede in jullie harten, in de gezinnen en in de wereld, en jullie, mijn lieve kinderen, help met jullie gebeden dat het zo mag zijn. Ik zegen jullie met mijn Zoon Jezus en Ik roep jullie op de hoop niet te verliezen, en dat je blik en je hart altijd gericht mag zijn op de Hemel en de eeuwigheid. Op die manier zal je openstaan voor God en Zijn plannen. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 12/25/2016

Boodschap van 25 december aan Jakov Colo "Lieve kinderen, vandaag, op deze dag van genade roep Ik jullie op een bijzondere manier op om te bidden voor de vrede. Kinderen, ik ben hier gekomen als Koningin van de Vrede, en hoe vaak heb Ik gevraagd om te bidden voor vrede! Maar kinderen, jullie harten zijn bezorgd. De zonde voorkomt dat je jezelf helemaal kunt openen voor de genade en vrede die God jullie verlangt te geven. Om in vrede te leven, mijn kinderen, moet er bovenal vrede komen in je hart en moet je je volledig overgeven aan God en Zijn wil. Zoek de vrede en de vreugde niet in de dingen van deze aarde, want dit alles is tijdelijk. Streef naar genade en de ware vrede die van God alleen komt; alleen dan zal je hart gevuld worden met echte vreugde, en alleen dan zal je kunnen getuigen van de vrede in deze wereld zonder vrede. Ik ben jullie Moeder en spreek voor ieder van julie ten beste bij mijn Zoon. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 12/25/2016


Last Modified 12/26/2016