Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2017 In Dutch

For more Medjugorje information in Danish visit: http://www.medjugorje.dk


Boodschap van 2 januari 2017 "Lieve kinderen, mijn Zoon was de bron van liefde en licht toen Hij sprak op aarde aan de mensen van alle volken. Mijn apostelen, volg Zijn licht. Dit is niet gemakkelijk. Jullie moeten klein zijn. Jullie moeten jezelf kleiner maken dan anderen; met de hulp van het geloof vervuld worden van Zijn liefde. Geen enkele persoon op aarde kan een wonderbaarlijke ervaring beleven zonder geloof. Ik ben met jullie. Ik maak mezelf aan jullie bekend door deze bezoeken, door deze woorden; Ik verlang jullie mijn liefde en moederlijke zorg te tonen. Mijn kinderen, verspil geen tijd met het stellen van vragen waarop nooit een antwoord komt. Aan het einde van je reis op aarde, zal de hemelse Vader ze jou geven. Weet dat God altijd alles weet; God ziet, God bemint. Mijn meest geliefde Zoon verlicht het leven, verdrijft de duisternis, en mijn moederlijke liefde die mij tot bij jullie brengt is onuitsprekelijk, mysterieus maar écht. Ik druk mijn gevoelens uit voor jullie: liefde, begrip en moederlijke goedheid. Van jullie, mijn apostelen, vraag Ik jullie rozen van gebed, die daden van liefde moeten zijn. Dit zijn de dierbaarste gebeden voor mijn moederlijk hart. Ik offer hen op bij mijn Zoon die geboren werd in jullie belang. Hij ziet jullie en hoort jullie. Wij zijn altijd dichtbij jullie. Dit is de liefde die oproept, verenigt, bekeert, bemoedigt en vervult. Daarom, mijn apostelen, houd steeds van elkaar en bovenal, houd van mijn Zoon. Dit is de enige weg naar verlossing, naar het eeuwige leven. Dit is mijn dierbaarste gebed dat mijn hart vervult met de heerlijkste geur van rozen. Bid, bid altijd voor jullie herders, dat ze de kracht mogen ontvangen om het licht van mijn Zoon te kunnen zijn. Dankjewel." 01/02/2017

Boodschap van 25 januari 2017 "Lieve kinderen, vandaag roep Ik jullie op om te bidden voor de vrede: vrede in de harten van de mensen, vrede in het gezin en vrede in de wereld. Satan is sterk en wilt jullie allen opzetten tegen God, en jullie laten terugkeren naar alles wat menselijk is, en in het hart alle gevoelens voor God en de dingen die van God zijn, vernietigen. Jullie, lieve kinderen, bid en strijd tegen materialisme en egoïsme dat de wereld jullie aanbiedt. Jullie, mijn lieve kinderen, kies voor heiligheid en met mijn Zoon Jezus zal Ik voor jullie ten beste spreken. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 01/25/2017

Boodschap van 2 februari 2017 "Lieve kinderen, jullie die je best doen om elke dag van je leven te offeren aan mijn Zoon, jullie die proberen met Hem te leven, jullie die bidden en offers brengen, jullie zijn de hoop in deze wereld zonder vrede. Jullie zijn stralen van het Licht van mijn Zoon, een levend Evangelie en jullie zijn mijn beminde apostelen van liefde. Mijn Zoon is met jullie. Hij is met degenen die aan Hem denken en die bidden. Maar zo wacht Hij ook geduldig op degenen die Hem niet kennen. Daarom, jullie, apostelen van mijn liefde, bid met het hart en laat door jullie werken de liefde van mijn Zoon zien. Dit is de enige hoop voor jullie en ook de enige weg naar het eeuwig leven. Ik, als moeder, ik ben hier bij jullie. Jullie gebeden, tot mij gericht, zijn voor mij de mooiste rozen van liefde. Ik kan enkel zijn waar ik de geur van rozen ruik: daar is hoop! Dankjewel." 02/02/2017

Boodschap van 25 februari 2017 "Lieve kinderen, vandaag roep Ik jullie op om jullie geloof diep te beleven en de Allerhoogste te smeken dat Hij het versterkt, zodat wind en storm het niet kunnen breken. Moge de wortels van jullie geloof het gebed en de hoop in het eeuwige leven zijn. Werk nu reeds aan jezelf, mijn lieve kinderen, in deze tijd van genade waarin God jullie de genade geeft om, door onthechting en de oproep tot bekering, mensen te worden met klaar en volhardend geloof en hoop. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 02/25/2017

Boodschap van 2 March 2017 "Lieve kinderen, met moederlijke liefde kom Ik jullie helpen om meer liefde te hebben en dat betekent meer geloof. Ik kom jullie helpen om het Woord van mijn Zoon met meer liefde te beleven, zodat de wereld kan veranderen. Daarom, apostelen van mijn liefde, verzamel Ik jullie rondom mij. Kijk naar mij vanuit je hart, spreek tot mij als een moeder over je pijn, lijden en vreugde. Vraag mij dat Ik voor jou zou bidden tot mijn Zoon. Mijn Zoon is genadig en rechtvaardig. Mijn moederlijk hart zou wensen dat jij ook zo zou worden. Mijn moederlijk hart zou wensen dat jullie, apostelen van mijn liefde, met jullie leven over mijn Zoon en mij zouden spreken met iedereen rond jullie, zodat de wereld kan veranderen, zodat eenvoud en zuiverheid kan terugkeren, zodat geloof en hoop kan terugkeren. Daarom, mijn kinderen, bid, bid, bid met het hart, bid met liefde, bid door goede werken. Bid dat iedereen mijn Zoon zou leren kennnen, zodat de wereld kan veranderen, zodat de wereld gered kan worden. Beleef de woorden van mijn Zoon met liefde. Oordeel niet, maar integendeel, bemin elkaar zodat mijn hart kan triomferen. Dankjewel." 03/02/2017

Boodschap van 18 maart 2017 aan Mirjana Dragicevic "Lieve kinderen, mijn Moederlijk verlangen is dat jullie harten vervuld zouden zijn van vrede en dat jullie zielen zo zuiver zouden zijn dat jullie in de aanwezigheid van mijn Zoon zijn gelaat zouden kunnen zien. Want, mijn kinderen, als Moeder weet Ik dat jullie dorsten naar vertroosting, hoop en bescherming. Bewust en onbewust zoeken jullie, mijn kinderen, naar mijn Zoon. Ook Ik, tijdens mijn tijd op aarde, heb mij verheugd, heb geleden en geduldig de pijn verdragen, tot mijn Zoon in al zijn Glorie, dit wegnam. En daarom zeg Ik tot mijn Zoon: help hen altijd. Jullie, mijn kinderen, verlicht met ware liefde de duisternis van de zelfzucht die zoveel van mijn kinderen omhult. Wees grootmoedig. Mogen zowel jullie handen als jullie hart altijd geopend zijn. Wees niet bevreesd! Geef jezelf over aan mijn Zoon met vertrouwen en hoop. Terwijl je naar Hem kijkt, leef het leven in liefde. Liefhebben betekent jezelf wegschenken, verdragen, en nooit oordelen. Liefhebben betekent leven naar de woorden van mijn Zoon. Mijn kinderen, als een Moeder zeg Ik tot jullie: alleen de ware liefde leidt naar het eeuwige geluk. Dankjewel." 03/18/2017

Boodschap van 25 maart 2017 "Lieve kinderen, in deze tijd van genade roep Ik jullie allen op om jullie hart te openen voor Gods barmhartigheid, om een nieuw leven te beginnen door gebed, boete en een besluit voor heiligheid. Deze lentetijd stuurt je naar een nieuw leven, naar vernieuwing, in je gedachten en hart. Daarom, mijn lieve kinderen, ben Ik bij jullie om jullie te helpen resoluut ‘Ja’ te zeggen aan God en aan Gods geboden. Jullie zijn niet alleen, Ik ben bij jullie door de genade die de Allerhoogste mij geeft voor jullie en jullie nakomelingen. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 03/25/2017

Boodschap van 2 april 2017 "Lieve kinderen, apostelen van mijn liefde, het is aan jullie om de liefde van mijn Zoon te verspreiden onder ieder die haar nog niet kennen, jullie, kleine lichtjes van de wereld, die Ik met moederlijke liefde leer om helder te schijnen met volle schittering. Het gebed zal jullie helpen, want gebed redt jullie, gebed redt de wereld. Daarom, mijn kinderen, bidt met woorden, gevoelens, dankbare liefde en offer. Mijn Zoon heeft jullie de weg getoond - Hij die vleesgeworden is en van mij de eerste Kelk maakte, heeft met zijn verheven offer getoond hoe jullie liefde moeten geven. Daarom, mijn kinderen, wees niet bang om de waarheid te spreken. Wees niet bang om jezelf en de wereld te veranderen door liefde te zaaien, door alles te doen waardoor mijn Zoon gekend wordt en geliefd door anderen lief te hebben in Hem. Als een moeder ben Ik altijd bij jullie. Ik smeek mijn Zoon om jullie te helpen dat liefde mag regeren in jullie leven - liefde die leeft, liefde die aantrekt, liefde die geeft. Ik leer jullie zulke liefde - pure liefde. Het is aan jullie, mijn apostelen, om haar te herkennen, te beleven en te verspreiden. Bidt met gevoel voor jullie herders opdat zij met liefde van mijn Zoon kunnen getuigen. Dankjewel." 04/02/2017

Boodschap van 25 april 2017 "Lieve kinderen, bid en getuig van mijn aanwezigheid bij allen die ver weg zijn. Door jullie getuigenis en voorbeeld kan je de harten naderbij brengen die ver van God en Zijn genade verwijderd zijn. Ik ben bij jullie en spreek voor ieder van jullie ten beste zodat jullie met liefde en vastberadenheid kunnen getuigen en ieder bemoedigen wie ver verwijderd is van mijn Onbevlekt Hart. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 04/25/2017

Boodschap van 2 mei 2017 "Lieve kinderen, Ik roep jullie op om te bidden, niet om te vragen, maar om offers aan te bieden, om jezelf te offeren. Ik roep jullie op om de waarheid en barmhartige liefde bekend te maken. Ik bid mijn Zoon voor jullie, voor jullie geloof dat steeds verder verkleint in jullie hart. Ik smeek Hem om jullie te helpen met de Goddelijke Geest, zoals ook Ik jullie verlang te helpen met mijn Moederlijke geest. Mijn kinderen, jullie moeten beter doen. Alleen wie zuiver, nederig en vol liefde is, houdt de wereld overeind. Zij redden zichzelf én de wereld. Mijn kinderen, mijn Zoon is het hart van de wereld. Hij zou bemind en aanbeden moeten worden, en niet steeds opnieuw verraden worden. Daarom, jullie, apostelen van mijn liefde, verspreid het geloof in de harten van de mensen door jullie voorbeeld, jullie gebed en barmhartige liefde. Ik sta aan jullie zijde, Ik zal jullie helpen. Bid dat jullie herders steeds meer licht bezitten, zodat ze al wie in duisternis leeft, kunnen verlichten. Dankjewel." 05/02/2017

Boodschap van 25 mei 2017 "Lieve kinderen, de Allerhoogste heeft Mij toegestaan om jullie opnieuw op te roepen tot bekering. Mijn lieve kinderen, open jullie hart voor de genade waartoe jullie allen geroepen zijn. Wees getuigen van vrede en liefde in deze vredeloze wereld. Je leven hier op aarde gaat voorbij. Bid dat je door gebed gaat hunkeren naar de Hemel en naar de dingen van de Hemel en je hart zal alles anders zien. Je bent niet alleen, Ik ben bij je en spreek voor jou ten beste bij mijn Zoon Jezus. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 05/25/2017

Boodschap van 2 juni 2017 "Lieve kinderen, net zoals in de andere plaatsen waar Ik onder jullie gekomen ben, roep Ik jullie ook hier op tot gebed. Bid voor hen die mijn Zoon niet kennen, voor hen die de liefde van God nog niet kennen, tegen de zonde, voor de godgewijden, voor hen die door mijn Zoon geroepen zijn om liefde en geest van kracht te zijn voor jullie en voor de Kerk. Bid tot mijn Zoon, en de liefde die jullie ervaren door Zijn nabijheid zal jullie de kracht geven om werken van liefde te doen in Zijn naam. Mijn kinderen, wees voorbereid. Deze tijd is een keerpunt. Daarom roep Ik jullie opnieuw op tot geloof en hoop. Ik toon jullie de weg waarlangs jullie moeten gaan, en dat zijn de woorden van het Evangelie. Apostelen van mijn liefde, de wereld heeft zovel nood aan jullie uitgestrekte armen in de richting van de Hemel, naar mijn Zoon gericht, naar de Hemelse Vader gericht. Er is veel nederigheid en eenvoud van hart nodig. Heb vertrouwen in mijn Zoon en weet dat je altijd beter kunt. Mijn moederlijk hart verlangt dat jullie, apostelen van mijn liefde, kleine lichten worden voor de wereld, om te verlichten waar duisternis wilt gaan regeren, om de ware weg te tonen van gebed en liefde, om zielen te redden. Ik ben met jullie. Dankjewel." 06/02/2017

Boodschap van 25 juni 2017 "Lieve kinderen, vandaag wil Ik jullie bedanken voor jullie volharding en wil Ik jullie oproepen om je te openen voor intens gebed. Het gebed, mijn lieve kinderen, is het hart van het geloof en de hoop op eeuwig leven. Daarom, bid met het hart, totdat jullie hart in dankbaarheid zingt voor God, de Schepper, die jullie het leven heeft gegeven. Mijn lieve kinderen, Ik ben bij jullie en breng jullie mijn moederlijke zegen van vrede. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 06/25/2017

Boodschap van 2 juli 2017 "Lieve kinderen, dankjewel dat jullie mijn uitnodigingen blijven beantwoorden en zich hier blijven verzamelen rond Mij, jullie hemelse Moeder. Ik weet dat jullie aan me denken met liefde en hoop. Ik voel ook liefde voor ieder van jullie, net zoals mijn allerliefste Zoon het ook voelt, Hij die door zijn barmhartige liefde Mij steeds opnieuw naar jullie zendt. Hij is mens geworden. Hij was en is God, één en drie-een, Hij die met lichaam en ziel geleden heeft voor jullie heil, Hij die zich tot Brood maakte om jullie ziel te voeden en zo te redden. Mijn kinderen, Ik leer jullie hoe jullie zijn Liefde waard kunnen worden, om jullie gedachten op Hem te richten, om mijn Zoon na te volgen. Apostelen van mijn liefde, Ik bedek jullie met mijn mantel, omdat Ik als moeder jullie verlang te beschermen. Ik smeek jullie te bidden voor de hele wereld. Mijn hart lijdt. De zonden vermenigvuldigen zich, ze worden te talrijk. Maar met behulp van wie nederig is, bescheiden, vol van liefde, verborgen en heilig, zal mijn hart triomferen. Hou van mijn Zoon boven alles en van de hele wereld door Hem. Vergeet nooit dat al jullie broeders iets heel kostbaars met zich meedragen, de ziel. Daarom, mijn kinderen, hou van allen die mijn Zoon niet kennen, zodat zij door het gebed en door de liefde die door het gebed tot stand wordt gebracht, beter zouden worden. Dat de goedheid in hen mag overwinnen, dat de zielen gered kunnen worden en het eeuwig leven verwerven. Mijn apostelen, mijn kinderen, mijn Zoon heeft gezegd dat jullie van elkaar moeten houden. Moge dit in jullie hart gegrift zijn en probeer met gebed die liefde te beleven. Dankjewel."

Boodschap van 25 juli 2017 "Lieve kinderen, wees gebed en een reflectie van Gods liefde voor al wie ver van God verwijderd is en van Gods geboden. Lieve kinderen, wees trouw en vastberaden in de bekering en werk aan jezelf zodat voor jou, de heiligheid van het leven waarheid mag worden, en bemoedig elkaar in het goede door het gebed, zodat jullie leven op aarde aangenamer kan worden. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 07/25/2017

Boodschap van 2 augustus 2017 "Lieve kinderen, volgens de wil van de hemelse Vader, als Moeder die van jullie houdt, ben Ik hier met jullie om jullie te helpen Hem te leren kennen en Hem te volgen. Mijn Zoon heeft jullie zijn voetafdruk nagelaten omdat het daarmee gemakkelijker wordt om Hem te volgen. Vrees niet! Wees niet onzeker, Ik ben bij jullie. Laat jullie niet ontmoedigen, want er is veel gebed en offer nodig voor diegenen die niet bidden, die niet beminnen, die mijn Zoon niet kennen. Help in wie jullie je broeder zien. Apostelen van mijn liefde, hoor mijn stem in jou, voel mijn Moederlijke liefde. Daarom bid, handel biddend, geef biddend, bemin biddend, werk biddend en dankbaar in naam van mijn Zoon. Hoe meer liefde je geeft, des te meer liefde zal je ontvangen. De liefde die ontstaat uit Liefde, verlicht de wereld. De verlossing is Liefde en die Liefde kent geen einde. Wanneer mijn Zoon opnieuw op aarde komt, zal Hij de liefde in jullie hart zoeken. Mijn kinderen, veel werken van liefde heeft Hij voor jullie gedaan. Ik leer jullie die te zien en te verstaan en Hem te danken terwijl jullie van Hem houden en altijd opnieuw jullie naasten vergeven. Want mijn Zoon beminnen, betekent vergiffenis schenken. Je houdt niet van mijn Zoon als je je naaste niet kan vergeven, als je niet probeert je naaste te begrijpen, als je oordeelt. Mijn kinderen, waartoe dient gebed als je niet bemint en niet vergeeft? Dankjewel." 08/02/2017

Boodschap van 25 augustus 2017 "Lieve kinderen, vandaag roep Ik jullie op om mensen van gebed te zijn. Bid tot het gebed een vreugde voor je wordt en een ontmoeting met de Allerhoogste. Hij zal jullie hart veranderen en jullie zullen mensen van liefde en vrede worden. Vergeet niet, lieve kinderen, dat Satan sterk is en jullie wil wegvoeren van het gebed. Jullie, vergeet niet dat het gebed de geheime sleutel is om God te ontmoeten. Daarom ben Ik bij jullie om jullie te leiden. Geef het gebed niet op. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 08/25/2017

Boodschap van 2 september 2017 "Lieve kinderen, wie spreekt beter tot jullie over de liefde en de pijn van mijn Zoon dan Ik? Ik leefde met Hem, Ik leed met Hem. Tijdens het aardse leven voelde Ik pijn want Ik was een moeder. Mijn Zoon hield van de bedoelingen en de werken van de Hemelse Vader, de ware God. En, zoals Hij mij vertelde, Hij kwam om jullie te verlossen. Ik verborg mijn pijn met liefde, maar jullie, mijn kinderen, jullie hebben talrijke vragen. Jullie begrijpen niet wat pijn is. Jullie begrijpen niet dat jullie, door de liefde van God, pijn moeten aanvaarden en verdragen. Ieder mens zal dat in mindere of meerdere mate ervaren. Maar met vrede in de ziel en in staat van genade, is er hoop. Dit is mijn Zoon, God, geboren uit God. Zijn woorden zijn het zaad voor het eeuwige leven. Gezaaid in goede zielen brengt het talrijke vruchten voort. Mijn Zoon droeg de pijn omdat Hij jullie zonden op Zich nam. Daarom, jullie, mijn kinderen, apostelen van mijn liefde, jullie die lijden, weet dat jullie pijn licht en glorie zal worden. Mijn kinderen, terwijl jullie pijn verdragen, terwijl jullie lijden, komt de Hemel in jullie en geven jullie een stukje Hemel en veel hoop aan iedereen rondom jullie. Dankjewel." 09/02/2017

Boodschap van 25 september 2017 "Lieve kinderen, Ik roep jullie op grootmoedig te zijn in zelfverloochening, vasten en gebed voor al wie bekoord worden en die jullie broeders en zusters zijn. In het bijzonder smeek Ik jullie om te bidden voor de priesters en alle gewijden, dat zij nog vuriger van Jezus gaan houden, dat de Heilige Geest hun harten mag vullen met vreugde, dat zij zouden getuigen van de Hemel en de Hemelse mysteries. Veel zielen verkeren in zonde omdat er niet voor hen wordt geofferd en niet voor hun bekering wordt gebeden. Ik ben bij jullie en bid dat jullie harten vervuld zouden zijn van vreugde. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 09/25/2017

Boodschap van 25 oktober 2017 "Lieve kinderen, Ik roep jullie op om gebed te zijn in deze tijd van genade. Jullie hebben allemaal problemen, nood, lijden en gebrek aan vrede. Mogen de Heiligen jullie rolmodel zijn en een aansporing tot heiligheid. God zal jullie nabij zijn en jullie zullen vernieuwd worden in jullie zoektocht naar persoonlijke bekering. Het geloof zal jullie hoop geven en vreugde zal gaan heersen in jullie harten. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 10/25/2017

Boodschap can 2 november 2017 "Lieve kinderen, wanneer Ik kijk naar jullie die rondom Mij verzameld zijn, zie Ik, jullie moeder, veel zuivere zielen. Veel van mijn kinderen zijn op zoek naar liefde en troost, maar niemand die het hen aanbiedt. Ik zie al diegenen die kwaad doen omdat ze geen goede voorbeelden hebben, zij kennen mijn Zoon nog niet. Het goede wat stil is en verspreid wordt door zuivere zielen is de kracht die deze wereld optilt. Er is veel zonde, maar er is ook liefde. Mijn Zoon zendt Mij naar jullie, de moeder die dezelfde is voor ieder van jullie, opdat Ik jullie zou kunnen leren beminnen, leren begrijpen dat jullie broeders zijn. Hij verlangt jullie te helpen. Apostelen van mijn liefde, een levend verlangen naar geloof en liefde volstaan, en mijn Zoon zal het aannemen. Maar jullie moeten waardig zijn, jullie moeten van goede wil zijn en open van hart. Mijn Zoon treedt binnen in open harten. Ik, als moeder, verlang dat jullie allen mijn Zoon beter zouden leren kennen -God geboren uit God- om de grootheid van Zijn liefde die jullie zo hard nodig hebben te leren kennen. Hij nam jullie zonden op Zich en verkreeg verlossing voor jullie en vraagt in de plaats dat jullie van elkaar houden. Mijn Zoon is liefde. Hij houdt van alle volkeren zonder verschil, van alle volkeren van alle landen en van alle naties. Als jullie, mijn kinderen, zouden leven volgens de liefde van mijn Zoon zou Zijn koninkrijk reeds op aarde zijn. Daarom, apostelen van mijn liefde, bid, bid dat mijn Zoon en Zijn liefde steeds dichter bij jou mag komen, zodat je een voorbeeld van liefde kan worden en anderen kunt helpen die mijn Zoon nog niet kennen. Vergeet nooit dat mijn Zoon, Eén en Drieëen, van je houdt. Houd van je herders en bid voor hen. Dankjewel." 11/02/2017

Boodschap van 25 november 2017 "Lieve kinderen, in deze tijd van genade roep Ik jullie op tot gebed. Bid en zoek de vrede, lieve kinderen. Hij die hier op aarde kwam om jullie deze vrede te geven, ongeacht wie je bent of wat je bent, Hij, mijn Zoon, jullie Broeder, roept jullie door Mij op tot bekering, want zonder God hebben jullie geen toekomst of eeuwig leven. Daarom, geloof en bid en leef in genade en in de verwachting van jullie persoonlijke ontmoeting met Hem. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 11/25/2017

Boodschap van 2 december 2017 "Lieve kinderen, Ik richt Mij tot jullie als jullie Moeder, de Moeder van de rechtvaardige, de Moeder van al wie liefheeft en lijdt, de Moeder van al wie heilig is. Mijn kinderen, jullie kunnen ook heilig worden, dat hangt van jullie zelf af. Wie heilig is, zijn diegenen die onmetelijk van de Hemelse Vader houden, diegenen die Hem beminnen boven alles. Daarom, mijn kinderen, span je in om steeds beter te worden. Als je streeft naar goedheid kan je heilig worden, ook al denk je dat niet van jezelf. Als je denkt goed te zijn ben je niet nederig, en arrogantie verwijdert je van heiligheid. In deze vredeloze wereld vol gevaar moeten jullie handen, apostelen van mijn liefde, uitgestoken zijn voor gebed en genade. En geef Mij, mijn kinderen, het geschenk van de Rozenkrans, de rozen waarvan ik zoveel houd. Mijn rozen zijn jullie gebeden, uitgesproken met het hart en niet enkel gereciteerd met de lippen. Mijn rozen zijn jullie daden van gebed, geloof en liefde. Toen mijn Zoon klein was, zei Hij me dat mijn kinderen talrijk zouden zijn en dat ze Me vele rozen zouden brengen. Ik begreep Hem niet. Nu weet Ik dat jullie die kinderen zijn die Mij rozen brengen wanneer jullie, boven alles, mijn Zoon beminnen, wanneer jullie bidden met het hart, wanneer jullie de armsten helpen. Dat zijn mijn rozen. Dat is het geloof waardoor alles in het leven met liefde wordt gedaan, dat geen arrogantie kent en altijd klaarstaat om te vergeven, nooit oordelend, altijd strevend om elkaars broeder te verstaan. Daarom, apostelen van mijn liefde, bid voor hen die niet weten hoe te beminnen, voor hen die niet van je houden, voor wie jou kwaad heeft gedaan, voor hen die de liefde van mijn Zoon nog niet kennen. Mijn kinderen, Ik vraag jullie dit want -denk eraan- bidden betekent beminnen en vergeving schenken. Dankjewel." 12/02/2017

Boodschap van 25 december 2017 "Lieve kinderen, vandaag breng Ik jullie mijn Zoon Jezus zodat Hij jullie zijn vrede en zegen kan schenken. Ik roep jullie allen op, kindertjes, om te leven naar en te getuigen van de genaden en de gaven die jullie hebben ontvangen. Wees niet bevreesd. Bid dat de Heilige Geest jullie de kracht geeft om vreugdevol te getuigen en mensen van vrede en hoop te zijn. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 12/25/2017

Boodschap op 25 december 2017 aan Jakov Colo "Lieve kinderen, vandaag op deze dag van genade, roep Ik jullie op om de Heer de gave van het geloof te vragen. Mijn kinderen, kies voor God en begin te leven naar en te geloven in datgene waartoe God jullie roept. Geloven, mijn kinderen, betekent jullie leven in Gods handen overgeven, de handen van de Heer die jullie geschapen heeft en die jullie onmetelijk bemint. Geloof niet alleen met woorden maar beleef en getuig van jullie geloof door werken en door jullie persoonlijke voorbeeld. Praat met God als met jullie Vader. Open en offer jullie hart aan Hem en jullie zullen zien hoe jullie hart verandert en hoe jullie leven zich zal verwonderen om Gods werken in jullie leven. Mijn kinderen, er is geen leven zonder God en daarom spreek Ik als Moeder ten beste en bid Ik tot mijn Zoon om jullie hart te vernieuwen en jullie leven te vullen met Zijn onmetelijke liefde. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 12/25/2017


Last Modified 12/26/2017