Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2018 In Dutch

For more Medjugorje information in Danish visit: http://www.medjugorje.dk


Boodschap van 2 januari 2018 "Lieve kinderen, wanneer de liefde begint te verdwijnen op aarde, wanneer de weg van de redding niet gevonden wordt, kom Ik, de Moeder, jullie helpen om het ware geloof te leren kennen -levend en diepgaand- om jullie te helpen om echt te beminnen. Als moeder verlang ik naar wederzijdse liefde, goedheid en zuiverheid. Mijn wens is dat jullie rechtvaardig zijn en van elkaar houden. Mijn kinderen, wees vreugdevol in jullie ziel, wees zuiver, wees als een kind. Mijn Zoon zei dat Hij ervan houdt om onder de zuiveren van hart te komen, want zuiveren van hart zijn altijd jong en vreugdevol. Mijn Zoon zei jullie om te vergeven en van elkaar te houden. Ik weet dat dat niet altijd gemakkelijk is. Lijden doet je groeien in geloof. Opdat jullie nog verder zouden groeien in geloof, moeten jullie werkelijk vergeven en beminnen. Velen van mijn kinderen op aarde kennen mijn Zoon niet, ze houden niet van Hem, maar jullie die van Hem houden, jullie die Hem in jullie hart dragen, bid, bid en in gebed zullen jullie mijn Zoon naast jullie voelen. Dat jullie ziel mag ademen in Zijn geest. Ik ben onder jullie en spreek over kleine en grote dingen. Ik zal niet moe worden jullie te spreken over mijn Zoon, de ware Liefde. Daarom, mijn kinderen, open jullie hart voor Mij. Sta Mij toe jullie te leiden als een moeder. Wees apostelen van de liefde voor mijn Zoon en voor Mij. Als Moeder smeek Ik jullie om hen niet te vergeten die mijn Zoon geroepen heeft om jullie te leiden. Draag hen in jullie hart en bid voor hen. Dankjewel." 01/02/2018

Boodschap van 25 januari 2018 "Lieve kinderen, moge deze tijd voor jullie een tijd van gebed zijn, zodat de Heilige Geest, door het gebed op jullie kan neerdalen en bekering schenken. Open jullie hart en lees de Heilige Schrift, zodat jullie door de getuigenissen ook dichter bij God kunnen komen. Bovenal, lieve kinderen, zoek God en de dingen van God en laat de aardse zaken aan de aarde, want Satan lokt jullie naar stof en zonde. Jullie zijn geroepen tot heiligheid en geschapen voor de Hemel, zoek daarom de Hemel en de dingen van de Hemel. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 01/25/2018

Boodschap van 2 februari 2018 "Lieve kinderen, jullie van wie mijn Zoon houdt, jullie van wie Ik houd met een onmetelijke moederlijke liefde, laat niet toe dat egoïsme en eigenliefde de wereld gaat beheersen. Laat niet toe dat liefde en goedheid verborgen blijft. Jullie die bemind worden, die de liefde van mijn Zoon leerden kennen, onthoud dat bemind worden ook liefde geven betekent. Mijn kinderen, heb vertrouwen. Wanneer je het geloof hebt, ben je blij en verspreid je de vrede. Je ziel jubelt van vreugde. Mijn Zoon is aanwezig in zo een ziel. Wanneer je jezelf overgeeft aan het geloof, wanneer je jezelf overgeeft aan de liefde, wanneer je goed doet voor de naaste, glimlacht mijn Zoon in jouw ziel. Apostelen van mijn liefde, Ik wend me tot jullie als een moeder. Ik verzamel jullie rondom Mij en Ik verlang jullie te leiden op de weg van liefde en geloof, de weg die leidt naar het licht van de wereld. Ik ben hier met liefde als doel, met geloof als doel, want met mijn Moederlijke zegen verlang Ik jullie hoop en kracht te schenken op jullie weg, want de weg die naar mijn Zoon leidt is niet eenvoudig. Hij is vol zelfverloochening, gave, offer, vergevingsgezindheid en heel veel liefde. Maar deze weg leidt naar vrede en vreugde. Mijn kinderen, geloof de leugenachtige stemmen niet die spreken over onwaarheden, over valse glitter. Jullie, mijn kinderen, keer terug naar de Schrift. Ik kijk naar jullie met een onmetelijke liefde, en door Gods genade toon Ik mezelf aan jullie. Ga met Mij op weg. Moge jouw ziel trillen van blijdschap. Dankjewel." 02/02/18

Boodschap van 25 februari 2018 "Lieve kinderen, in deze tijd van genade roep Ik jullie allen op om jezelf open te stellen en te leven naar de geboden die God jullie gegeven heeft. Dat ze jullie door de Sacramenten mogen leiden op de weg naar bekering. De wereld en wereldse verleidingen stellen jullie op de proef, maar jullie, lieve kinderen, zie naar Gods schepselen die Hij jullie heeft gegeven in schoonheid en nederigheid en, lieve kinderen, hou van God boven alles en Hij zal jullie leiden op de weg van jullie redding. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 02/25/2018

Boodschap van 2 maart 2018 "Lieve kinderen, groot zijn de werken die de Hemelse Vader door Mij heeft gedaan, zoals Hij doet doorheen allen die Hem teder beminnen en die Hem trouw en godvruchtig dienen. Mijn kinderen, de Hemelse Vader houdt van jullie en het is door zijn liefde dat Ik hier bij jullie ben. Hij spreekt tot jullie. Waarom verlangen jullie niet de tekenen te zien? Alles is gemakkelijker met Hem aan jouw zijde. Ook pijn is beter te dragen met Hem, omdat er geloof bestaat. Geloof helpt bij pijn, en pijn zonder geloof leidt tot wanhoop. Pijn beleefd voor God en opgedragen aan God, doet opstaan. Heeft mijn Zoon de wereld niet verlost door zijn pijnlijk offer? Als zijn Moeder was Ik bij Hem in die pijn en in dat lijden, zoals Ik bij jullie allen ben. Mijn kinderen, Ik ben bij jullie in leven, in lijden, in pijn, in vreugde en in liefde. Daarom, wees hoopvol! De hoop doet jou begrijpen dat het leven daar is. Mijn kinderen, Ik spreek tot jullie, mijn stem praat met jullie ziel, mijn hart praat met jullie hart. Oh apostelen van mijn liefde, hoeveel houdt mijn Moederlijk hart van jullie. Hoeveel dingen verlang Ik jullie te leren. Hoe verlangt mijn Moederlijk hart dat jullie compleet zouden zijn, en jullie kunnen enkel compleet zijn wanneer jullie ziel, lichaam en liefde een eenheid vormen in jezelf. Ik smeek jullie als mijn kinderen, bid veel voor de Kerk en voor haar dienaren, jullie herders. Dat de Kerk, zoals mijn Zoon het verlangt, helder mag zijn als bronwater en vol van liefde. Dankjewel." 03/02/2018


Boodschap op 18 maart 2018 aan Mirjana Dragicevic

"Lieve kinderen, mijn aardse leven was eenvoudig. Ik voelde liefde en Ik verheugde me over kleine dingen. Ik hield van het leven -een geschenk van God- zelfs wanneer pijn en lijden mijn hart doorboorde. Mijn kinderen, Ik bezat de kracht van het geloof en het grenzeloze vertrouwen in Gods liefde. Al wie de kracht van het geloof bezit, is sterker. Het geloof doet je leven naar wat goed is en dan komt het licht van Gods liefde altijd op het moment dat je ernaar verlangt. Dat is de kracht die pijn en lijden ondersteunt. Mijn kinderen, bid voor de kracht van het geloof. Vertrouw op de Hemelse Vader en wees niet bang. Weet dat geen enkel schepsel dat God toebehoort, verloren gaat, maar zal leven in eeuwigheid. Aan elke pijn komt een einde en dan begint een leven van vrijheid, daar waar al mijn kinderen aankomen, waarnaar alles terugkeert. Mijn kinderen, jullie strijd is zwaar. En hij zal zelfs nog zwaarder worden, maar jullie volgen mijn voorbeeld. Bid voor de kracht van het geloof. Vertrouw op de liefde van de Hemelse Vader. Ik ben bij jullie. Ik toon Mij aan jullie. Ik bemoedig jullie. Met een immense moederlijke liefde draag Ik zorg voor jullie ziel. Dankjewel."


Boodschap van 25 maart 2018 "Lieve kinderen, Ik roep jullie op om met Mij in gebed te zijn in deze tijd van genade waar duisternis vecht tegen het licht. Bid, lieve kinderen, biecht en start een nieuw leven in genade. Kies voor God en Hij zal jullie leiden naar heiligheid, en het kruis zal een teken van overwinning en hoop zijn voor jullie. Wees trots dat jullie gedoopt zijn en dankbaar van hart dat jullie een deel zijn van Gods plan. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 03/25/2018

Boodschap van 2 april 2018 "Lieve kinderen, door de grote liefde van de Hemelse Vader sta Ik naast jullie als jullie moeder en jullie staan naast Mij als mijn kinderen, als apostelen van mijn liefde die Ik zonder ophouden verzamel rond Mij. Mijn kinderen, jullie zijn degenen die zich door gebed volledig moeten overgeven aan mijn Zoon zodat jullie niet langer zelf leven, maar mijn Zoon in jullie leeft, zodat al wie mijn Zoon niet kent Hem in jullie ziet en gaat verlangen Hem te leren kennen. Bid dat men vastberaden nederigheid en goedheid mag zien in jullie, een bereidheid om anderen te dienen. Dat men in jullie mag zien dat jullie je roeping voor de wereld beleven met jullie hart, in gemeenschap met mijn Zoon, dat men in jullie deemoed, tederheid en liefde voor mijn Zoon mag zien, net als voor al jullie broeders en zusters. Apostelen van mijn liefde, jullie moeten veel bidden en jullie hart zuiveren zodat jullie voorop kunnen lopen op de weg naar mijn Zoon, dat jullie de rechtvaardigen zijn, verenigd met de rechtvaardigheid van mijn Zoon. Mijn kinderen, als apostelen van mijn liefde moeten jullie verenigd zijn in de gemeenschap die voortkomt uit mijn Zoon, zodat mijn kinderen die mijn Zoon niet kennen de gemeenschap van liefde zouden herkennen en gaan verlangen naar een levensweg in éénheid met mijn Zoon. Dankjewel." 04/02/2018

Boodschap van 25 april 2018 "Lieve kinderen, vandaag roep Ik jullie op om je nieuwe leven te leven met Jezus. Moge de Verrezene je kracht geven om altijd sterk te staan tegen de beproevingen van het leven en om trouw en volhardend te zijn in gebed, want Jezus heeft je gered door zijn wonden en gaf jou nieuw leven door zijn Verrijzenis. Bid, lieve kinderen, en verlies de hoop niet. Moge er vreugde en vrede in jullie hart zijn en getuig vol blijheid dat jullie van Mij zijn. Ik ben met jullie en bemin jullie met al mijn moederlijke liefde. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 04/25/2018

Boodschap van 2 mei 2018 "Lieve kinderen, alles wat mijn Zoon die het licht van liefde is, gedaan heeft en doet, doet Hij uit liefde. Ook jullie, mijn kinderen, wanneer jullie in liefde leven en jullie naasten beminnen, volbrengen jullie de wil van mijn Zoon. Apostelen van mijn liefde, maak jullie klein. Open jullie zuivere hart voor mijn Zoon zodat Hij door jullie kan werken. Met de hulp van het geloof, wees vervuld van liefde. Maar, mijn kinderen, vergeet niet dat de Eucharistie het hart van het geloof is. Dit is mijn Zoon die jullie voedt met zijn Lichaam en jullie sterkt met zijn Bloed. Dit is een wonder van liefde: mijn Zoon die steeds opnieuw komt, levend, om terug leven te geven aan de zielen. Mijn kinderen, door te leven in liefde volbrengen jullie de Wil van mijn Zoon en leeft Hij in jullie. Mijn kinderen, mijn moederlijk verlangen is dat jullie Hem steeds meer beminnen, want Hij roept jullie met zijn Liefde. Hij geeft jullie liefde zodat jullie haar kunnen verspreiden aan allen rondom jullie. Door zijn Liefde ben Ik als moeder bij jullie om woorden van liefde en hoop tot jullie te spreken, om eeuwige woorden die tijd en dood overwinnen tot jullie te spreken, en om jullie op te roepen om mijn apostelen van liefde te zijn. Dankjewel." 05/02/2018

Boodschap van 25 juni 2018 "Lieve kinderen, dit is de dag die de Heer mij schonk om Hem te danken voor ieder van jullie, voor wie zich bekeerd heeft en mijn Boodschappen aangenomen heeft en op weg is gegaan naar bekering en heiligheid. Verheug jullie, lieve kinderen, want God is barmhartig en houdt van jullie met Zijn onmetelijke liefde en leidt jullie op de weg naar de redding door mijn komst hier. Ik houd van jullie allen en geef jullie mijn Zoon zodat Hij jullie vrede kan schenken. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 06/25/2018

Boodschap van 2 juli 2018 "Lieve kinderen, Ik ben de moeder van ieder van jullie en daarom, wees niet bang, want Ik hoor jullie gebeden. Ik weet dat jullie mij zoeken en daarom bid Ik tot mijn Zoon voor jullie, mijn Zoon die verenigd is met de Hemelse Vader en de Heilige Geest, de Paracleet, mijn Zoon die de zielen naar het Koninkrijk leidt waar Hij vandaan kwam, het Koninkrijk van vrede en licht. Mijn kinderen, jullie kregen de vrijheid om te kiezen, maar als moeder smeek Ik jullie om in vrijheid voor het goede te kiezen. Jullie, met zuivere en eenvoudige zielen begrijpen dat, ook al versta je soms de woorden niet, en in jezelf voel je wat de waarheid is. Mijn kinderen, verlies de waarheid en het ware leven niet door het foute te gaan volgen. Door te leven in waarheid komt het hemelse Koninkrijk in je hart en dat is het Koninkrijk van vrede, liefde en harmonie. Dan, mijn kinderen, zal er geen zelfzucht zijn die je verwijdert van mijn Zoon. Er zal liefde en begrip zijn voor je naasten. Want, onthoud, opnieuw herhaal Ik jullie, bidden betekent de anderen, jullie naasten, liefhebben en jezelf aan hen geven. Bemin en geef jezelf over aan mijn Zoon, en Hij zal in jou en door jou werken. Mijn kinderen, denk zonder ophouden aan mijn Zoon en houd van Hem met onmetelijke liefde en jullie zullen het ware leven bezitten en dat zal voor de eeuwigheid zijn. Dank jullie, apostelen van mijn liefde." 07/02/2018

Boodschap van 25 juli 2018 "Lieve kinderen, God heeft mij geroepen om jullie naar Hem te leiden want Hij is jullie kracht. Daarom roep ik jullie op tot Hem te bidden en op Hem te vertrouwen, want Hij is jullie toevlucht tegen al het kwaad dat op de loer ligt en de zielen verwijdert van de genade en de vreugde waartoe jullie allen geroepen zijn. Mijn lieve kinderen, beleef de hemel hier op aarde, zodat het jullie goed mag gaan en mogen de geboden van God voor jullie een licht zijn op je weg. Ik ben bij jullie en bemin jullie allen met mijn moederlijke liefde. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 07/25/2018

Boodschap van 2 augustus 2018 "Lieve kinderen, met moederlijke liefde roep Ik jullie op om jullie hart open te stellen voor de vrede, open jullie hart voor mijn Zoon, zodat in jullie hart liefde voor mijn Zoon zal zingen want alleen uit die liefde komt vrede in de ziel. Mijn kinderen, Ik weet dat jullie goed zijn, Ik weet dat jullie liefde bezitten, een barmhartige liefde, maar velen van mijn kinderen hebben nog steeds een gesloten hart. Zij denken alles te kunnen zonder hun gedachten te richten op de Hemelse Vader die verlichting schenkt, op mijn Zoon die steeds opnieuw bij jullie is in de Eucharistie en die verlangt naar jullie te luisteren. Mijn kinderen, waarom spreken jullie niet met Hem? Het leven van ieder van jullie is belangrijk en waardevol, want het is een gave van de Hemelse Vader voor de eeuwigheid. Daarom, vergeet Hem nooit te bedanken, praat met Hem. Ik weet, mijn kinderen, dat wat hierna komt onbekend is voor jullie, maar wanneer jullie hiernamaals komt, zullen jullie alle antwoorden krijgen. Mijn moederlijke liefde verlangt dat jullie klaar zijn. Mijn kinderen, blijf tijdens jullie leven goede gevoelens leggen in de harten van andere mensen die jullie ontmoeten. Gevoelens van vrede, goedheid, liefde en vergevingsgezindheid. Luister door het gebed naar wat mijn Zoon jullie zegt en handel daarnaar. Opnieuw roep Ik jullie op om te bidden voor jullie herders die mijn Zoon geroepen heeft. Denk eraan dat zij gebed en liefde nodig hebben. Dank jullie." 08/02/2018

Boodschap van 25 augustus 2018 "Lieve kinderen, dit is een tijd van genade. Lieve kinderen, bid meer, praat minder en sta God toe jullie te leiden op de weg van bekering. Ik ben met jullie en bemin jullie met mijn moederlijke liefde. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 08/25/2018

Boodschap van 2 september 2018 "Lieve kinderen, mijn woorden zijn eenvoudig maar vol van moederlijke liefde en zorg. Mijn kinderen, schaduwen van duisternis en misleiding worden des te meer over jullie geworpen en Ik roep jullie naar het Licht en de Waarheid, Ik roep jullie naar mijn Zoon. Hij alleen kan wanhoop en lijden veranderen in vrede en klaarheid. Hij alleen kan hoop geven in de diepste pijn. Mijn Zoon is het leven van de wereld. Hoe meer je Hem leert kennen, hoe dichter je tot Hem nadert, hoe meer je van Hem gaat houden, want mijn Zoon is Liefde. Liefde verandert alles, het maakt alles wondermooi, zelfs datgene dat zonder liefde onbelangrijk lijkt voor jou. Daarom zeg Ik jullie opnieuw dat jullie veel liefde moeten geven als jullie verlangen om geestelijk te groeien. Ik weet, apostelen van mijn liefde, dat het niet altijd eenvoudig is, maar mijn kinderen, ook pijnlijke wegen leiden naar geestelijke groei, naar geloof en naar mijn Zoon. Mijn kinderen, bid! Denk aan mijn Zoon. Tijdens elk moment van de dag, verhef je ziel naar Hem, en Ik zal jullie gebeden verzamelen als bloemen uit de allermooiste tuin en ze als geschenk aanbieden aan mijn Zoon. Wees ware apostelen van mijn liefde, deel de liefde voor mijn Zoon met iedereen. Wees een tuin met de allermooiste bloemen. Help jullie herders met jullie gebeden zodat zij geestelijke vaders zouden zijn, vol liefde voor alle mensen. Dank jullie." 09/02/2018

Boodschap van 25 september 2018 "Lieve kinderen, ook de natuur toont haar liefdestekenen aan jullie doorheen de vruchten die zij schenkt. Ook hebben jullie, door Mijn komst, een overvloed aan gaven en vruchten ontvangen. Lieve kinderen, hoezeer jullie mijn oproep beantwoord hebben, weet God. Ik roep jullie op, het is nog niet te laat, om te kiezen voor heiligheid en een leven met God, in genade en vrede. God zal jullie zegenen en honderdvoudig belonen als jullie in Hem vertrouwen. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 09/25/2018

Boodschap van 2 oktober 2018 "Lieve kinderen, Ik roep jullie op om moedig te zijn en niet moe te worden, want ook het kleinste goede, het kleinste teken van liefde, bestrijdt het kwade dat des te zichtbaarder is. Mijn kinderen, luister naar mij, dat het goede mag overwinnen, zodat jullie de liefde van mijn Zoon kunnen leren kennen. Dit is de grootste vreugde, de handen van mijn Zoon die je omhelzen, van Hem die zichzelf aan jullie gegeven heeft en die zichzelf steeds opnieuw geeft in de Eucharistie, van Hem die de woorden heeft van eeuwig leven. Zijn liefde leren kennen, in zijn voetsporen treden, betekent geestelijke rijkdom bezitten. Dit is de rijkdom die een goed gevoel geeft en die overal liefde en goedheid ziet. Apostelen van mijn liefde, mijn kinderen, wees zoals de stralen van de zon die met de warmte van de liefde van mijn Zoon, iedereen om haar heen verwarmt. Mijn kinderen, de wereld heeft nood aan apostelen van liefde, de wereld heeft veel nood aan gebed, maar gebed gesproken vanuit hart en ziel en niet alleen uitgesproken met de lippen. Mijn kinderen, verlang naar heiligheid maar in nederigheid, in de nederigheid die mijn Zoon toelaat te doen wat Hij van jou verlangt dat je zou doen. Mijn kinderen, jullie gebeden, jullie woorden, gedachten en daden, dit alles opent of sluit de deuren naar het Koninkrijk van de Hemel voor jullie. Mijn Zoon toonde jullie de weg en gaf jullie hoop. En Ik troost en bemoedig jullie omdat, mijn kinderen, Ik de pijn heb leren kennen, maar Ik had geloof en hoop. Nu bezit Ik de beloning van het leven in het Koninkrijk van mijn Zoon. Daarom, luister naar Mij, wees moedig en word niet moe. Dank jullie." 10/02/2018

Boodschap van 25 oktober 2018 "Lieve kinderen, jullie bezitten de grote genade geroepen te worden tot een nieuw leven door de boodschappen die Ik jullie geef. Dit, lieve kinderen, is een tijd van genade, een tijd van en een oproep tot bekering voor jou en de toekomstige generaties. Daarom roep Ik jullie op, lieve kinderen, bid meer en open jullie hart voor mijn Zoon Jezus. Ik ben bij jullie en hou van jullie allen en zegen jullie met mijn moederlijke zegen. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 10/25/2018

Boodschap van 2 november 2018 "Lieve kinderen, Mijn moederlijk hart lijdt als Ik kijk naar mijn kinderen, die de Waarheid niet beminnen, die haar verbergen; als Ik kijk naar mijn kinderen, die bidden zonder gevoel en werken. Ik ben bedroefd als Ik tegen mijn Zoon zeg, dat velen van mijn kinderen geen geloof hebben en dat ze Hem, mijn Zoon, niet kennen. Daarom roep Ik jullie op, apostelen van mijn liefde, doe je best in het diepst van de menselijke harten te kijken, daar zullen jullie zeker de kleine verborgen schat vinden. Kijken op deze manier is barmhartigheid van de hemelse Vader. Het goede ook daar te zoeken waar het grootste kwaad is, proberen elkaar te begrijpen en niet te oordelen, dat is wat mijn Zoon van jullie vraagt. En Ik, als Moeder, vraag jullie naar Hem te luisteren. Mijn kinderen, de geest is sterker dan het vlees en gedragen door liefde en werken overwint hij alle hindernissen. Vergeet niet: mijn Zoon heeft jullie bemind en bemint jullie. Zijn liefde is met jullie en in jullie als jullie één met Hem zijn. Hij is het Licht van de wereld en niemand en niets zal Hem kunnen stoppen in de uiteindelijke heerlijkheid. Daarom, apostelen van mijn liefde, wees niet bevreesd om van de Waarheid te getuigen. Getuig van haar met enthousiasme, met werken, met jullie offers en boven alles in nederigheid. Getuig van de Waarheid tegenover allen, die mijn Zoon niet hebben leren kennen. Ik zal naast jullie staan, Ik zal jullie bemoedigen. Getuig van de Liefde, die nooit eindigt, omdat ze komt van de hemelse Vader, die eeuwig is en die de eeuwigheid aan al mijn kinderen aanbiedt. De Geest van mijn Zoon zal met jullie zijn. Mijn kinderen, opnieuw roep Ik jullie op: bid voor jullie herders, bid dat de Liefde van mijn Zoon hen mag leiden. Dank jullie." 11/02/2018

Boodschap van 25 november 2018 "Lieve kinderen, dit is een tijd van genade en gebed, een tijd van wachten en geven. God geeft Zichzelf aan jou zodat wij Hem zouden beminnen boven alles. Daarom, lieve kinderen, stel jullie hart en jullie gezin open zodat dit wachten gebed en liefde mag worden, en vooral, geven. Ik ben met jullie, lieve kinderen, en bemoedig jullie om het goede niet op te geven, want de vruchten ziet en hoort men van ver. Daarom is de vijand boos en gebruikt hij alles om jou weg te leiden van gebed. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 11/25/2018

Boodschap van 2 december 2018 "Lieve kinderen, als jullie met een zuiver en open hart naar mij komen, als moeder, weet dat Ik naar jullie luister, jullie bemoedig, jullie troost en bovenal voor jullie ten beste spreek bij mijn Zoon. Ik weet dat jullie verlangen een sterk geloof te hebben en daar op een goede manier uitdrukking van willen geven. Wat mijn Zoon van jullie vraagt, is een vastberaden, sterk en diep geloof, dan is elke uiting daarvan gepast. Geloof is het meest wonderbaarlijke mysterie dat bewaard wordt in het hart. Het bestaat tussen de Hemelse Vader en al zijn kinderen, het wordt herkend door haar vruchten en door de liefde die men heeft voor alle schepselen van God. Apostelen van mijn liefde, mijn kinderen, heb vertrouwen in mijn Zoon. Help al mijn kinderen om zijn liefde te ontdekken. Jullie zijn mijn hoop, jullie die streven om mijn Zoon oprecht te beminnen. In naam van de liefde, voor jullie redding, volgens de wil van de Hemelse Vader en door mijn Zoon, ben Ik hier onder jullie. Apostelen van mijn liefde, mede door gebed en offer, moge jullie hart verlicht worden door de liefde en het licht van mijn Zoon. Moge dat licht en die liefde allen verlichten die jullie ontmoeten en hen terugvoeren naar mijn Zoon. Ik ben met jullie. Op een bijzondere wijze sta Ik aan de zijde van jullie herders. Met mijn moederlijke liefde verlicht en bemoedig Ik hen zodat ze, met handen gezegend door mijn Zoon, de ganse wereld kunnen zegenen. Dank jullie." 12/02/2018

Boodschap van 25 december 2018 "Lieve kinderen, Ik breng jullie mijn Zoon Jezus, die de Koning van de Vrede is. Hij geeft jullie vrede en deze is niet alleen voor jullie, maar, mijn lieve kinderen, breng hem vol vreugde en nederigheid naar anderen. Ik ben met jullie en bid voor jullie in deze tijd van genade, die God jullie verlangt te geven. Mijn aanwezigheid hier is een teken van liefde, nu ik bij jullie ben om jullie te beschermen en jullie naar de eeuwigheid te leiden. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 1225/2018

Boodschap van 25 december 2018 aan Jakov Colo "Lieve kinderen, op deze genadevolle dag roep Ik jullie op tot liefde. Kindertjes, God houdt onmetelijk van jullie en daarom, kindertjes, geef jullie hart volkomen aan Hem zonder terugblikken en zonder angst, zodat Hij het kan vullen met Zijn liefde. Wees niet bang om te geloven in Zijn liefde en genade want Hij is sterker dan elk van jullie zwakheden en angsten. Daarom, mijn kinderen, met een hart vol liefde, vertrouw op Jezus en zeg maar gewoon 'JA' tegen Hem want Hij is de enige weg die leidt naar de Eeuwige Vader." 12/25/2018


Last Modified 12/29/2018