Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2021 In Dutch

For more Medjugorje information in Danish visit: http://www.medjugorje.dk


Boodschap van 25 januari 2021 "Lieve kinderen, ik roep jullie in deze tijd op tot gebed, vasten en onthechting, opdat jullie sterker mogen worden in het geloof. Dit is een tijd van ontwaken en geboren worden. Zoals de natuur zichzelf geeft, zo moeten ook jullie, kindertjes, nadenken over hoeveel jullie ontvangen hebben. Wees vreugdevolle dragers van vrede en liefde, opdat het goed voor jullie moge zijn op aarde. Verlang naar de hemel, en in de hemel is er geen verdriet of haat. Daarom, kindertjes, kies opnieuw voor bekering en moge de heiligheid in je leven beginnen te heersen. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 01/25/2021

Boodschap van 25 februari 2021 "Lieve kinderen, God heeft mij toegestaan om ook vandaag bij jullie te zijn, om je tot gebed en vasten op te roepen. Leef deze tijd van genade en wees getuigen van hoop, want ik herhaal jullie, kindertjes, dat met gebed en vasten ook oorlogen kunnen afgewend worden. Kindertjes, geloof en leef deze tijd van genade in geloof en met geloof; en mijn Onbevlekt Hart laat niemand van jullie in onvrede achter als jullie je toevlucht tot mij zoeken. Ik kom voor jullie bij de Allerhoogste tussenbeide en ik bid voor vrede in je harten en hoop voor de toekomst. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 02/25/2021


Boodschap op 18 maart 2021 aan Mirjana Dragicevic

Zienster Mirjana Dragicevic-Soldo had dagelijkse Verschijningen van 24 juni 1981 tot 25 december 1982. Tijdens de laatste dagelijkse Verschijning vertelde Onze-Lieve-Vrouw haar het tiende geheim en zei dat Ze voortaan jaarlijks zou verschijnen op 18 maart, Mirjana's verjaardag. Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, Op moederlijke wijze roep ik jullie op om terug te keren tot de vreugde en de waarheid van het Evangelie, om terug te keren tot de liefde van mijn Zoon - want Hij wacht op jullie met open armen; dat alles wat je in het leven doet, je doet met mijn Zoon, met liefde; dat het voor jullie gezegend mag zijn; zodat jullie spiritualiteit innerlijk is en niet alleen uiterlijk. Alleen op die manier zul je nederig, vrijgevig, vol van liefde en vreugdevol zijn; en mijn moederlijk hart zal zich met jou verblijden. Ik dank jullie."


Boodschap van 25 maart 2021 "Lieve kinderen, ook vandaag ben ik bij jullie om je te zeggen: kindertjes, wie bidt vreest de toekomst niet en verliest de hoop niet. Jullie zijn gekozen om vreugde en vrede uit te dragen, want jullie zijn van mij. Ik ben hier gekomen met de naam 'Koningin van de Vrede', omdat de duivel onrust en oorlog wil, hij wil je hart vullen met vrees voor de toekomst, maar de toekomst is van God! Wees daarom nederig en bid, en geef alles over in de handen van de Allerhoogste, die je geschapen heeft. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 03/25/2021

Boodschap van 25 april 2021 "Lieve kinderen, vandaag nodig ik jullie uit om te getuigen van je geloof in de kleuren van de lente. Laat het een geloof van hoop en moed zijn. Kindertjes, moge je geloof in geen enkele situatie wankelen, zelfs niet in deze tijd van beproeving. Ga moedig met de verrezen Christus op weg naar de hemel, wat je doel is. Ik begeleid je op dit pad van heiligheid en neem jullie allemaal op in mijn Onbevlekt Hart. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 04/25/2021

Boodschap van 25 mei 2021 "Lieve kinderen, ik kijk naar jullie en roep je op: keer tot God terug, want Hij is liefde en Hij heeft mij uit liefde tot jullie gezonden, om je op de weg van de bekering te leiden. Verzaak de zonde en het kwaad, kies voor de heiligheid en vreugde zal heersen, en jullie zullen mijn uitgestrekte handen in deze verloren wereld zijn. Ik wil dat jullie gebed en hoop zijn voor hen die de God van liefde niet hebben leren kennen. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 05/25/2021

Boodschap van 25 juni 2021 "Lieve kinderen, mijn hart is vreugdevol omdat ik door al die jaren heen jullie liefde en openheid voor mijn oproep zie. Vandaag roep ik jullie allen op: bid met mij om vrede en vrijheid, want Satan is sterk en wil met zijn misleidingen zoveel mogelijk harten weghalen bij mijn moederlijk hart. Kies daarom voor God, opdat het op de aarde die God jullie gegeven heeft goed voor jullie moge zijn. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 06/25/2021

Boodschap van 25 juli 2021 "Lieve kinderen, ik nodig jullie uit om gebed te zijn voor allen die niet bidden. Kindertjes, leg met je leven getuigenis af van de vreugde dat jullie van mij zijn en God zal gehoor geven aan je gebeden en jullie vrede geven in deze vredeloze wereld, waarin hoogmoed en ego´sme heersen. Jullie, kindertjes, wees genereus en de liefde van mijn liefde, zodat de heidenen voelen dat jullie van mij zijn en zich tot mijn Onbevlekt Hart bekeren. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 07/25/2021

Boodschap van 25 augustus 2021 "Lieve kinderen! Ik roep jullie met vreugde op, kindertjes, jullie allen die mijn oproep beantwoord hebben: wees vreugde en vrede. Getuig door je leven van de Hemel die ik jullie breng. Het is tijd, kindertjes, dat jullie de afstraling van mijn liefde zijn voor al diegenen die niet beminnen en waarvan het hart door haat is veroverd. Vergeet niet: ik ben met jullie en kom voor jullie allen bij mijn Zoon Jezus tussenbeide opdat Hij je Zijn vrede zou geven. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 08/25/2021

Boodschap van 25 september 2021 "Lieve kinderen! Bid, getuig en verheug jullie met mij, want de Allerhoogste blijft mij sturen om jullie op de weg van heiligheid te leiden. Wees je ervan bewust, kindertjes, dat het leven kort is en de eeuwigheid op je wacht, om met alle heiligen God met heel je wezen te prijzen. Kindertjes, maak jullie geen zorgen over aardse dingen, maar verlang naar de hemel. De hemel zal je doel zijn en vreugde zal in je hart beginnen te heersen. Ik ben bij jullie en zegen jullie allemaal met mijn moederlijke zegen. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 09/25/2021

Boodschap van 25 oktober 2021 "Lieve kinderen! Keer terug naar het gebed, want wie bidt, is niet bang voor de toekomst. Wie bidt, staat open voor het leven en respecteert het leven van anderen. Wie bidt, kindertjes, voelt de vrijheid van de kinderen van God en dient met vreugde in het hart het welzijn van zijn medemens, omdat God liefde en vrijheid is. Daarom kindertjes, als ze jullie willen ketenen en jullie willen gebruiken, is dat niet van God. Want God is liefde en schenkt Zijn vrede aan elk schepsel. En dat is waarom Hij me naar jullie zendt: om je te helpen groeien in heiligheid. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 10/25/2021

Boodschap van 25 november 2021 "Lieve kinderen! Ik ben bij jullie in deze tijd van barmhartigheid en ik roep jullie allen op om boden van vrede en liefde te zijn in deze wereld, waar God jullie, kindertjes, door mij oproept om gebed en liefde en hier op aarde een expressie van de hemel te zijn. Mogen je harten vervuld zijn met vreugde en geloof in God, opdat jullie, kindertjes, een volledig vertrouwen in Zijn heilige Wil mogen hebben. De reden waarom ik bij jullie ben, is dat Hij, de Allerhoogste, mij naar jullie zendt om je tot hoop aan te moedigen, en jullie zullen vredestichters in deze wereld zonder vrede zijn. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 11/25/2021

Boodschap van 25 december 2021 "Lieve kinderen! Vandaag breng ik jullie mijn Zoon Jezus om jullie Zijn vrede te geven. Kindertjes, zonder vrede hebben jullie geen toekomst of zegen; keer daarom terug tot het gebed, want de vrucht van het gebed is vreugde en geloof, zonder welke jullie niet kunnen leven. De zegen die wij jullie vandaag geven, breng die naar jullie gezinnen en verrijk allen die je ontmoet, zodat zij de genade voelen die je ontvangt. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 12/25/2021


Boodschap van 25 december 2021 aan Jakov Colo

Jakov Colo ontving op Kerstdag zijn jaarlijkse Verschijning van de Gospa. Bij zijn laatste dagelijkse Verschijning op 12 september 1998 beloofde Maria voortaan jaarlijks aan Jakov te verschijnen op Kerstmis. Zo ook dit jaar. De Verschijning begon om 14.25 uur en duurde 9 minuten. Onze-Lieve-Vrouw verscheen met kindje Jezus op de arm en gaf de volgende Boodschap:

"Lieve kinderen, jullie zijn en worden "kinderen van God" genoemd. Als jullie harten maar de onmetelijke liefde zouden voelen die God voor jullie heeft, dan zouden jullie harten Hem aanbidden en danken op elk moment van jullie leven. Daarom, kindertjes, open vandaag, op deze dag van genade, jullie harten en smeek de Heer om de gave van het geloof; opdat jullie werkelijk de naam "kinderen van God" waardig zouden worden, die met een zuiver hart hun Hemelse Vader danken en eren. Ik ben bij jullie en zegen jullie met mijn moederlijke zegen."


Last Modified 12/25/2021