Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2000 In Dutch

Boodschap van 25 januari 2000 "Lieve kinderen! Ik roep u op, lieve kinderen, om zonder ophouden te bidden. Indien u bidt, bent u dichter bij God en Hij zal u leiden op de weg van vrede en verlossing. Daarom roep ik u vandaag op om vrede aan anderen te geven. Alleen in God is er ware vrede. Opent uw harten en wordt diegenen die een gave van vrede geven en anderen zullen in u en door u de vrede ontdekken en op deze manier zult u getuigen zijn van God's vrede en liefde die Hij u geeft. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 01/2000

Boodschap van 25 februari 2000 "Lieve kinderen! Ontwaakt uit de slaap van ongeloof en zonde, want dit is een tijd van genade die God u geeft. Gebruikt deze tijd en zoekt de genade van genezing van uw hart bij God zodat u God en de mens moogt zien met het hart. Bidt op een bijzondere wijze voor diegenen die er niet toe gekomen zijn om Gods liefde te kennen en getuigt met uw leven zodat zij er ook toe komen God en Zijn onmetelijke liefde te leren kennen. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 02/2000

Boodschap van 25 maart 2000 "Lieve kinderen! Bidt en maakt goed gebruik van deze tijd, omdat dit een tijd van genade is. Ik ben met u en ik kom bij God voor ieder van u tussenbeide, om uw hart voor God en Gods liefde te openen. Kindertjes, bidt zonder ophouden, totdat het gebed een vreugde voor u wordt. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 03/2000

Booschap van 25 april 2000 "Lieve kinderen! Ook vandaag roep ik u op tot bekering. U bent te veel bekommerd om materiele zaken en weinig om de geestelijke. Opent uw harten en begint weer meer te werken aan uw persoonlijke bekering. Beslist elke dag om tijd aan God toe te wijden en aan het gebed totdat het gebed voor u een vreugdevolle ontmoeting met God wordt. Alleen op deze wijze zal uw leven een zin hebben en met vreugde zult u het eeuwig leven beschouwen. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 04/2000

Boodschap van 25 mei 2000 "Lieve kinderen! Ik verheug mij met u en in deze genadetijd roep ik u op tot geestelijke vernieuwing. Bidt, kindertjes, dat de Heilige Geest volledig bij u mag verblijven, zodat u in staat mag zijn om in vreugde te getuigen aan al diegenen die ver van het geloof verwijderd zijn. Bidt, kindertjes, speciaal voor de gaven van de Heilige Geest zodat u elke dag en in iedere situatie, in de geest van liefde, u dichter bij uw naaste mag zijn, en dat u in wijsheid en liefde iedere moeilijkheid mag overwinnen. Ik ben met u en ik kom tussenbeide bij Jezus voor ieder van u. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 05/2000

Boodschap van 25 juni 2000 - 19de verjaardag "Lieve kinderen! Vandaag roep ik u op tot gebed. Hij die bidt is niet bang voor de toekomst. Kindertjes vergeet niet, ik ben met u en ik heb u allen lief. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 06/2000

Boodschap van 25 juli 2000 "Lieve kinderen! Vergeet niet dat u hier op aarde zijt op de weg naar de eeuwigheid and dat uw thuis in de Hemel is. Daarom, kindertjes, staat open voor Gods liefde en verlaat egoisme en zonde.Moge uw vreugde er enkel in bestaan om God te ontdekken in het dagelijks gebed. Maak daarom goed gebruik van deze tijd en bidt, bidt, bidt, en God is dicht bij u in het gebed en door het gebed. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 07/2000

Boodschap van 25 augustus 2000 "Lieve kinderen! Ik zou u graag willen laten delen in mijn vreugde. In mijn Onbevlekt Hart voel ik dat er velen zijn van diegenen die dichter tot mij zijn gekomen. En ze dragen op een bijzondere wijze de overwinning van mijn Onbevlekt Hart in hun harten door het bidden en het bekeren. Ik zou u graag danken en u inspireren om nog meer voor God en Zijn koninkrijk te werken met liefde en met de kracht van de Heilige Geest. Ik ben met u en ik zegen u met mijn moederlijke zegen. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 08/2000

Boodschap van 25 september 2000 "Lieve kinderen! Vandaag roep ik u op om uzelf te openen voor het gebed. Moge het gebed vreugde voor u worden. Hernieuw het gebed in uw families en vorm gebedsgroepen. Op deze wijze zult u vreugde in het gebed ondervinden en samenhorigheid. Al diegenen die bidden en lid zijn van gebedsgroepen staan open voor de wil van God in hun harten en ze zijn met vreugde getuigen van Gods liefde. Ik ben met u, ik draag ieder van u in mijn hart en ik zegen u met mijn moederlijke zegen. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 09/2000

Boodschap van 25 oktober 2000 "Lieve kinderen! Vandaag wil ik mijn moederlijk hart voor u openen en u allen oproepen om te bidden voor mijn intenties. Ik wil het gebed met u hernieuwen en u oproepen tot vasten dat ik wil offeren aan mijn Zoon Jezus voor de komst van een nieuwe tijd - een tijd van lente. In dit jubeljaar hebben zich vele harten tot mij geopend en de Kerk is hernieuwd in de Geest. Ik verheug mij met u en ik dank God voor deze gave, en u, kindertjes, roep ik op tot bidden, bidden, bidden - totdat het gebed een vreugde voor u wordt. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 10/2000

Boodschap van 25 november 2000 "Lieve kinderen! Vandaag wanneer de hemel u op een bijzondere manier nabij is, roep ik u op tot gebed zodat u door het gebed God op de eerste plaats stelt. Kindertjes, vandaag ben ik bij u nabij en ik zegen ieder van u met mijn moederlijke zegen zodat u de kracht hebt en de liefde voor al de mensen die u in uw aards leven ontmoet en dat u Gods liefde kunt geven. Ik verheug mij met u en ik wil u zeggen dat uw broeder Slavko geboren is in de hemel en dat hij voor u tussenbeide komt. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 11/2000

Boodschap van 25 december 2000 "Lieve kinderen! Vandaag wanneer God mij toestond om met jullie te zijn, met de kleine Jezus in mijn armen, verheug ik mij met jullie en zeg ik God dank voor alles dat Hij heeft gedaan in dit Jubileum jaar. Ik dank God speciaal voor al de roepingen van diegenen die volledig "ja" zegden tot God. Ik zegen jullie allen met mijn zegen en de zegen van de pasgeboren Jezus. Ik bid voor jullie allen opdat er vreugde zou mogen geboren worden in jullie harten zodat jullie ook in vreugde de vreugde dragen die ik vandaag heb. In dit Kind breng ik jullie de verlosser van jullie harten en de Ene die jullie oproept tot heiligheid van leven. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 12/2000


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 12/26/2000