Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2002 In Dutch

Boodschap van 25 januari 2002 "Lieve kinderen! Nu jullie op dit moment nog steeds terugblikken op het voorbije jaar roep ik jullie op, kindertjes, om diep in jullie hart te kijken en te besluiten om dichter bij God en het gebed te staan. Kindertjes, jullie zijn nog steeds aan aardse dingen gebonden en weinig aan het geestelijk leven. Moge mijn oproep van vandaag ook voor jullie een aansporing zijn om voor God en een dagelijkse bekering te beslissen. Jullie kunnen niet bekeerd worden, kindertjes, indien jullie de zonden niet opgeven en indien jullie niet beslissen voor de liefde tot God en tot de naaste. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 01/2002

Boodschap van 25 februari 2002 "Lieve kinderen! In deze genadetijd roep ik jullie op om vrienden van Jezus te worden. Bidt voor vrede in jullie harten en werk voor jullie persoonlijke bekering. Kindertjes, alleen op deze wijze zullen jullie in de mogelijkheid zijn om getuigen van de vrede te worden en van de liefde van Jezus in de wereld. Open jullie zelf tot gebed zodat het gebed een noodzaak voor jullie wordt. Weest bekeerd, kindertjes, en werk zodat zo veel mogelijk zielen Jezus en Zijn liefde leren kennen. Ik ben dicht bij jullie en ik zegen jullie allen. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 02/2002

Boodschap van 25 maart 2002 "Lieve kinderen! Vandaag roep ik jullie op om jullie met Jezus in gebed te verenigen. Open jullie hart voor Hem en geef Hem alles wat er in zit: vreugden, verdriet en ziektes. Moge dit een tijd van genade voor jullie zijn. Bidt, kindertjes, en moge ieder moment aan Jezus toebehoren. Ik ben met jullie en ik kom voor jullie tussenbeide. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 03/2002

Boodschap van 25 april 2002 "Lieve kinderen! Verheugt u met mij in deze lentetijd wanneer de hele natuur aan het ontwaken is en jullie harten uitzien naar verandering. Opent uzelf, kindertjes, en bidt. Vergeet niet dat ik bij jullie ben en ik verlang jullie allemaal mee te nemen naar mijn Zoon zo dat Hij jullie de ware liefde tot God moge geven en tot alles dat van Hem is. Opent uzelf voor gebed en zoek een bekering van jullie harten van God, al het andere dat Hij ziet en voorziet. Dank dat jullie aan mijn oproep hebben beantwoord." 04/2002

Boodschap van 25 mei 2002 "Lieve kinderen! Vandaag roep ik jullie om het gebed op de eerste plaats in jullie leven te zetten. Bidt en moge het gebed, kindertjes, een vreugde voor jullie zijn. Ik ben met u en ik kom voor allen van jullie tussenbeide, en jullie, kindertjes, weest vreugdevolle dragers van mijn boodschappen. Moge jullie leven met mij vreugde zijn. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 05/2002

Boodschap van 25 juni 2002 "Lieve kinderen! Vandaag bid ik voor jullie en met jullie dat de Heilige Geest jullie moge helpen en jullie geloof vermeerderen, zo dat jullie zelfs meer de boodschappen die ik jullie hier in deze heilige plaats geef mogen accepteren. Kindertjes, begrijpt dat dit een tijd van genade is voor ieder van jullie, en met mij, kindertjes zijn jullie veilig. Ik wil jullie allen leiden op de weg van de heiligheid. Beleeft mijn boodschappen en bezielt ieder woord dat ik jullie geef. Mogen ze voor jullie waardevol zijn daar ze van de hemel komen. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 06/2002

Boodschap van 25 juli 2002 "Lieve kinderen! Vandaag verheug ik mij samen met jullie patroon en roep jullie op om open te staan voor Gods wil, zodat in jullie en door jullie, het geloof moge groeien in de mensen die jullie ontmoeten in jullie leven van elke dag. Kindertjes, bidt totdat het gebed vreugde voor jullie wordt. Vraagt aan jullie heilige beschermers jullie te helpen groeien in liefde tot God. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 07/2002

Boodschap van 25 augustus 2002 "Lieve kinderen! Vandaag ook ben ik bij jullie in gebed zo dat God u een zelfs sterker geloof schenkt. Kindertjes, jullie geloof is klein en jullie zijn niet eens op de hoogte hoe zeer, ondanks dit, jullie niet klaar zijn om de gave van geloof van God te zoeken. Daarom ben ik met jullie, kindertjes, om jullie mijn boodschappen te helpen verstaan en ze in leven om te zetten. Bidt, bidt, bidt en alleen in geloof en door gebed zal jullie ziel vrede vinden en de wereld vreugde vinden om bij God te zijn. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 08/2002

Boodschap van 25 september 2002 "Lieve kinderen! Ook in deze tijd zonder vrede roep ik jullie op tot gebed. Kindertjes, bidt voor de vrede zodat in de wereld iedere persoon de liefde tot de vrede zou voelen. Enkel wanneer de ziel in God vrede vindt, voelt ze zich tevreden en de liefde zal in de wereld beginnen te vloeien. En op een bijzondere wijze, kindertjes, zijn jullie geroepen om de vrede te beleven en er van te getuigen - vrede in jullie harten en in jullie families - en, door jullie, zal de vrede ook beginnen te vloeien in de wereld. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 09/2002

Boodschap van 25 october 2002 "Lieve kinderen! Ook vandaag roep ik jullie op tot gebed. Kindertjes, gelooft dat door eenvoudig gebed mirakels tot stand kunnen komen. Door jullie gebed openen jullie je hart voor God en Hij bewerkt mirakels in jullie leven. Door naar de vruchten te kijken vult jullie hart zich met vreugde en dankbaarheid tot God voor alles dat Hij doet in jullie leven en, door u, ook voor anderen. Bidt en gelooft kindertjes, God geeft jullie genaden en jullie zien ze niet. Bidt en jullie zullen ze zien. Moge jullie dag gevuld zijn met gebed en dankzegging voor alles dat God jullie geeft. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 10/2002

Boodschap van 25 november 2002 "Lieve kinderen! Ook vandaag roep ik jullie op tot bekering. Opent jullie hart voor God, kindertjes, door de Heilige Biecht en bereidt jullie ziel voor zodat de kleine Jezus opnieuw in jullie hart kan geboren worden. Laat Hem toe jullie om te vormen en jullie te leiden op de weg van vrede en vreugde. Kindertjes, beslist voor het gebed. Moge speciaal nu, in deze tijd van genade, jullie hart smachten naar gebed. Ik sta dicht bij jullie en kom bij God tussenbeide voor jullie allemaal. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 11/2002

Boodschap van 25 december 2002 "Lieve kinderen! Dit is een tijd van grote genaden, maar tegelijkertijd een tijd van grote op de proefstellingen voor al diegenen die de weg van de vrede willen volgen. Daarom, kindertjes, roep ik jullie weer op tot bidden, bidden, bidden, niet met woorden maar met het hart. Beleeft mijn boodschappen en weest bekeerd. Weest u bewust van deze gave dat God mij heeft toegestaan om bij jullie te zijn, speciaal vandaag wanneer ik in mijn armen de kleine Jezus heb - de Koning van de Vrede. I wil jullie vrede schenken en dat jullie ze in jullie harten dragen en ze aan anderen geven totdat de vrede van God de wereld begint te regeren. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 12/2002


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 12/26/2002