Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2005 In Dutch

Boodschap van 25 januari 2005 "Lieve kinderen! In deze tijd van genade roep ik jullie nogmaals op tot gebed. Bidt, kindertjes, voor eenheid van de Christenen, dat allen een hart moge zijn. Er zal werkelijk eenheid onder julie zijn voor zover jullie willen bidden en vergeven. Vergeet het niet: de liefde zal slechts overwinnen indien jullie bidden, en jullie hart zal zich openen. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 01/2005

Boodschap van 25 februari 2005 "Lieve kinderen! Vandaag roep ik jullie op om in deze wereld die God op de laatste plaats stelt mijn uitgestrekte handen te zijn. Jullie, kindertjes, stellen God op de eerste plaats in jullie leven. God zal jullie zegenen en jullie kracht geven om voor Hem te getuigen, de God van liefde en vrede. Ik ben met jullie en kom voor jullie allen tussenbeide. Kindertjes, vergeet niet dat ik jullie met een tedere liefde bemin. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 02/2005

Boodschap van 25 maart 2005 "Lieve kinderen! Vandaag roep ik jullie op om lief te hebben. Kindertjes, bemint elkaar met Gods liefde. Op ieder moment, zowel in vreugde als verdriet, moge de liefde zegevieren en op deze wijze zal de liefde beginnen te regeren in jullie harten. De verrezen Jezus zal met jullie zijn en jullie zullen Zijn getuigen zijn. Ik zal me verheugen met jullie en jullie met mijn moederlijke mantel beschermen. In het bijzonder, kindertjes, zal ik jullie dagelijkse bekering met liefde gadeslaan. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 03/2005

Boodschap van 25 april 2005 "Lieve kinderen! Ook vandaag roep ik jullie op tot hernieuwing van het gebed in jullie families. Door gebed en het lezen van de Heilige Schrift moge de Heilige Geest, die jullie zal vernieuwen, in jullie families binnenkomen. Op deze wijze zullen jullie in jullie familie leraars van het geloof worden. Door gebed en jullie liefde zal de wereld op weg gaan naar een betere weg en de liefde zal in de wereld beginnen te heersen. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 04/2005

Boodschap van 25 mei 2005 "Lieve kinderen! Opnieuw roep ik jullie op om mijn boodschappen in nederigheid te beleven. Getuigt er vooral nu van wanneer we de gedenkdag van mijn verschijningen naderen. Kindertjes, weest een teken voor diegenen die ver van God en Zijn liefde zijn. Ik ben met jullie en zegen jullie allen met mijn moederlijke zegen. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 05/2005

Boodschap van 25 juni 2005 "Lieve kinderen! Vandaag dank ik jullie voor ieder offer dat jullie hebben opgeofferd voor mijn intenties. Ik roep jullie op, kindertjes, om in jullie families en in de wereld mijn apostelen van vrede en liefde te zijn. Bidt dat de Heilige Geest jullie moge verlichten en leiden op de weg naar heiligheid. Ik ben met jullie en zegen jullie allen met mijn moederlijke zegen. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 06/2005

Boodschap van 25 juli 2005 "Lieve kinderen! Ook vandaag roep ik jullie op om jullie dag met korte en vurige gebeden te vullen. Wanneer jullie bidden is jullie hart geopend en God bemint jullie met een bijzondere liefde en schenkt jullie bijzondere genaden. Maakt daarom goed gebruik van deze genadetijd en wijdt hem meer dan ooit tot nu aan God toe. Doet novenen van vasten en zelfverloochening zo dat Satan ver van jullie zij en er genade romdom jullie moge zijn. Ik ben dicht bij jullie en kom bij God voor ieder van jullie tussenbeide. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 07/2005

Boodschap van 25 augustus 2005 "Lieve kinderen! Vandaag ook roep ik jullie op om mijn boodschappen te beleven. God gaf jullie een geschenk van deze tijd als een tijd van genade. Daarom, kindertjes, maakt goed gebruik van ieder moment en bidt, bidt, bidt. Ik zegen jullie allen en kom bij de Allerhoogste voor ieder van jullie tussenbeide. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 08/2005

Boodschap van 25 september 2005 "Lieve kinderen! In liefde roep ik jullie op: bekeert jullie, zelfs indien jullie ver van mijn hart zijn. Vergeet niet, dat ik jullie moeder ben en ik voel pijn voor ieder van jullie die ver van mijn hart is; maar ik laat jullie niet alleen. Ik geloof dat jullie de weg van de zonde kunnen verlaten en beslissen voor heiligheid. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 09/2005

Boodschap van 25 oktober 2005 "Kindertjes, gelooft, hoopt en bidt en God zal dicht bij jullie zijn. Hij zal jullie de gift van al de genaden die jullie van Hem zoeken schenken. Ik ben een gave voor jullie omdat God mij, van dag tot dag, toestaat om bij jullie te zijn en ieder van jullie met een onmetelijke liefde te beminnen. Daarom, kindertjes, in gebed en nederigheid, opent jullie harten en weest getuigen van mijn aanwezigheid. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 10/2005

Boodschap van 25 november 2005 "Lieve kinderen! Ook vandaag roep ik jullie op om te bidden, bidden, bidden totdat het gebed leven voor jullie wordt. Kindertjes, op dit moment, op een bijzondere wijze, bid ik voor God om jullie de gave van het geloof te schenken. Alleen in geloof zullen jullie de vreugde van de gave van het leven dat God jullie gegeven heeft ontdekken. Jullie hart zal een vreugdevol denken aan de eeuwigheid zijn. Ik ben met jullie en bemin jullie met een tedere liefde. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 11/2005

Boodschap van 25 december 2005 "Lieve kinderen! Ook vandaag breng ik jullie in mijn armen de kleine Jezus, de Koning van de Vrede, om jullie te zegenen met Zijn vrede. Kindertjes, op een bijzondere wijze roep ik jullie vandaag op om mijn dragers van vrede te zijn in deze vredeloze wereld. God zal jullie zegenen. Kindertjes, vergeet niet dat ik jullie moeder ben. Ik zegen jullie allen met een bijzondere zegen met de kleine Jezus in mijn armen. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 12/2005


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 12/26/2005