Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2006 In Dutch

Boodschap van 25 januari 2006 "Lieve kinderen! Ook vandaag roep ik jullie op om dragers van het Evangelie in jullie families te zijn. Vergeet niet, kindertjes, om de Heilige Schrift te lezen. Stel hem op een zichtbare plaats en getuigt met jullie leven dat jullie het Woord van God geloven en beleven. Ik ben dicht bij jullie met mijn liefde en kom bij mijn Zoon voor ieder van jullie tussenbeide. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 01/2006

Boodschap van 25 februari 2006 "Lieve kinderen! Tijdens deze vastentijd van genade, roep ik jullie op om jullie harten te openen voor de gaven die God jullie wil geven. Weest niet gesloten, maar zegt met gebed en zelfverloochening "ja" tegen God en Hij zal aan jullie in overvloed geven. Zoals in de lente de grond zich opent voor het zaad en honderdvoudig opbrengt, zo zal ook jullie hemelse Vader aan jullie in overvloed geven. Ik ben met jullie en bemin jullie, kindertjes, met een tedere liefde. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 02/2006

Boodschap van 25 maart 2006 "Moed, kindertjes! Ik besliste om jullie op de weg van de heiligheid te leiden. Doe afstand van de zonde en ga de weg op van de verlossing, de weg die mijn Zoon gekozen heeft. Door iedere beproeving en ieder lijden van jullie zal God een weg van vreugde voor jullie vinden. Daarom, kindertjes, bidt. We staan dicht bij jullie met onze liefde. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 03/2006

Boodschap van 25 april 2006 "Lieve kinderen! Ook vandaag roep ik jullie op om meer vertrouwen in mij en mijn Zoon te hebben. Hij heeft door Zijn dood en verrijzenis overwonnen en, door mij, roept Hij jullie om een deel van Zijn vreugde te zijn. Jullie zien God niet, kindertjes, maar indien jullie bidden zullen jullie Zijn nabijheid voelen. Ik ben met jullie en kom voor God voor ieder van jullie tussenbeide. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 04/2006

Boodschap van 25 mei 2006 "Lieve kinderen! Ook vandaag roep ik jullie op om mijn boodschappen die ik jullie aan het geven ben in de praktijk te brengen en te beleven. Beslist om heiligheid, kindertjes, en denkt aan de hemel. Alleen op deze wijze zullen jullie vrede in jullie hart hebben die niemand zal kunnen vernietigen. Vrede is een gave die God jullie in gebed schenkt. Kindertjes, zoekt en werkt met al jullie krachten om vrede te winnen in jullie harten en in de wereld. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 05/2006

Boodschap van 25 juni 2006 "Lieve kinderen! Ik dank jullie allen met grote vreugde in mijn hart voor al de gebeden die jullie in deze dagen voor mijn intenties hebben geofferd. Weet, kindertjes, dat jullie het niet zullen berouwen, noch jullie noch jullie kinderen. God zal jullie belonen met grote genaden en jullie zullen het eeuwig leven verdienen. Ik ben dicht bij jullie en ik dank al diegenen die doorheen deze jaren mijn boodschappen hebben aangenomen, die ze in hun leven hebben gegoten en besloten hebben voor heiligheid en vrede. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 06/2006

Bericht van 25 juli, 2006 "Lieve kinderen! Denk in deze tijd niet altijd aan rust voor jullie lichaam, maar kinderen, maak ook tijd vrij voor jullie zielerust. De Heilige Geest mag in stilte tot jullie spreken en laat Hem ook toe jullie te bekeren en te veranderen. Ik ben met jullie en sta voor God om voor iedereen te bemiddelen. Bedankt om te reageren op mijn bericht." 07/2006

Bericht van 25 augustus 2006 "Lieve kinderen! Ook vandaag roep ik jullie op om veel te bidden. Alleen in gebed zijn jullie dicht bij mij en mijn Zoon en je zult zien hoe kort het leven is. Een verlangen naar de Hemel zal in jullie hart geboren worden. De vreugde zal beginnen regeren in jullie harten en gebed zal beginnen stromen als een rivier. In jullie woorden zal er enkel lofprijzing zijn voor God omdat Hij jullie geschapen heeft en het verlangen naar volheid zal een realiteit worden voor jullie. Bedankt om te reageren op mijn bericht." 08/2006

Bericht van 25 september 2006 "Lieve kinderen! Ook vandaag ben ik met jullie en roep ik jullie op tot volledige bekering. Kies voor God, kinderen en in God zullen jullie de vrede voor jullie harten vinden. Leef het leven van de Heiligen en ik hoop dat zij een voorbeeld mogen zijn voor jullie. Ik wil jullie blijven inspireren zolang als de Almachtige mij toelaat bij jullie te blijven. Bedankt om te reageren op mijn bericht." 09/2006

Bericht van 25 oktober 2006 "Lieve kinderen! Vandaag laat de Heer mij toe jullie mee te delen dat jullie in een gezegende tijd leven. Jullie zijn zich niet bewust, kinderen, dat God jullie een geweldige gelegenheid heeft zich te bekeren en aldus in vrede en liefde te leven. Jullie zijn zo blindelings verankerd aan al het aardse, ook jullie gedachten worden beheerst door het aardse leven. God heeft mij gezonden om jullie het eeuwige leven binnen te leiden. Ik ben niet moe kinderen, alhoewel ik zie dat jullie harten verzwaard en moe zijn voor alles wat zegen en gave is. Bedankt om te reageren op mijn bericht." 10/2006

Bericht van 25november 2006 "Lieve kinderen! Ook vandaag vraag ik jullie te blijven bidden. Kinderen, als jullie bidden zijn jullie dicht bij God en Hij heeft jullie het verlangen naar de eeuwigheid. De tijd is gekomen om meer over God te spreken en ook om meer te doen voor God. Daarom, kinderen, weersta de wil van God niet maar sta Hem toe jullie te leiden, te veranderen en in jullie leven te laten binnenkomen. Vergeet niet dat jullie reizigers zijn naar de eeuwigheid. Daarom, kinderen, moeten jullie God toelaten jullie te leiden door de Heilige Geest zoals een herder zijn schapen leidt. Bedankt om te reageren op mijn bericht." 11/2006

Bericht van 25 december 2006 Lieve kinderen! Ook vandaag breng ik tot jullie de herboren Jezus in mijn armen . Hij die de Koning is van de Hemel en de aarde, Hij is ook jullie vrede. Kinderen, niemand anders dan Hij die de Koning van de vrede is kan jullie die vrede brengen. Daarom, heb Hem hartelijk lief, kies voor Hem en jullie zullen vreugde vinden in Hem. Hij wil jullie zegenen met de vredezegen. Bedankt om te reageren op mijn bericht." 12/2006


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 12/27/2006