Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2008 In Dutch

Boodschap van 25 Jan 2008 "Lieve kinderen, Met de vastentijd nadert u een tijd van genade. Uw hart is als een bewerkt land en is klaar om de vrucht te ontvangen, die zal groeien tot een goed. U, kindertjes, bent vrij het goede of het kwade te kiezen. Daarom nodig ik u uit om te bidden en te vasten. Plant vreugde en de vrucht van de vreugde zal in uw harten opschieten voor uw goed. De anderen zullen het zien en zullen het ontvangen langs uw leven. Verzaak aan de zonde en kies voor het eeuwig leven. Ik ben met u en spreek voor u bij mijn Zoon ten beste. Dank dat u aan mijn oproep gehoor gegeven hebt." 01/2008

Boodschap van 25 Feb 2008 "Lieve kinderen, In deze genadetijd roep ik u opnieuw op tot gebed en onthechting. Moge uw dag met kleine, vurige gebeden doorweven zijn, voor al diegenen die de liefde van God niet gekend hebben. Dank dat u aan mijn oproep gehoor gegeven hebt." 02/2008


JAARLIJKSE BOODSCHAP VAN DE KONINGIN VAN DE VREDE VAN 18 MAART AAN MIRJANA DRAGICEVIC-SOLDO

De zienster Mirjana Dragicevic-Soldo heeft van 24 juni 1981 tot 25 december 1982 dagelijkse verschijningen gehad. Bij de laatste van deze dagelijkse verschijningen heeft Onze-Lieve-Vrouw haar het "10de geheim" toevertrouwd en heeft Zij gezegd dat Zij voortaan jaarlijks zou verschijnen op 18 maart. Zo is het elk jaar gebeurd.

Dit jaar waren tienduizenden pelgrims voor het Rozenkransgebed verzameld in de "Gemeenschap van het Cenacolo". De verschijning is begonnen om 14.01 uur en heeft geduurd tot 14.08 uur. Mirjana vertelde na afloop: "Ik heb nog nooit gezien dat de Heilige Maagd zich op een dergelijke manier tot ons richtte. Met uitgestrekte handen heeft Zij gezegd:

"Lieve kinderen, Vandaag strek Ik mijn handen naar jullie uit. Heb geen schrik om ze aan te nemen. Ze willen jullie liefde en vrede geven en jullie helpen voor jullie redding. Daarom kindertjes: Neem ze aan! Vul mijn hart met vreugde! Dan zal Ik jullie naar de heiligheid leiden. De weg waarop Ik jullie geleid is moeilijk en bezaaid met beproevingen en valstrikken. Ik zal bij jullie zijn en mijn handen zullen jullie vasthouden. Wees volhardend opdat wij op het einde van de weg samen, in vreugde en liefde, de hand van mijn Zoon mogen vasthouden. Kom met Mij mee; wees niet bang! Ik dank jullie."


Boodschap van 25 maart 2008 "Lieve kinderen, Ik nodig u uit te werken aan uw persoonlijke bekering. U bent nog ver van de ontmoeting met God in uw hart. Daarom, brengt zoveel mogelijk tijd door in gebed en in aanbidding bij Jezus in het Allerheiligste Sacrament des Altaars, opdat Hij u zou veranderen en in uw harten een levend geloof en een verlangen naar het eeuwig leven zou leggen. Alles is vergankelijk, alleen God is niet vergankelijk. Ik ben met u en met liefde moedig Ik u aan. Dank dat u aan mijn oproep gehoor gegeven hebt." 03/2008

Boodschap van 25 april 2008 "Lieve kinderen, Ook vandaag nodig Ik u uit te groeien in de liefde van God, zoals een bloem die de warme stralen van de lente voelt. Kindertjes, zo groeit ook gij in de liefde van God en draag deze liefde naar allen, die ver van God zijn. Zoek de wil van God en doe goed voor allen, die God op uw weg gebracht heeft; wees licht en vreugde. Dank dat u aan mijn oproep gehoor gegeven hebt." 04/2008

Boodschap van 25 mei 2008 "Lieve kinderen, In deze tijd van genade, waarin God me toegelaten heeft bij u te zijn, nodig ik u, mijn kindertjes, nogmaals uit tot bekering. Werk op een bijzondere wijze aan het heil van de wereld, zolang ik bij u ben. God is barmhartig en geeft bijzondere genaden. Zoek deze dan ook door het gebed. Ik ben bij u en laat u niet alleen. Dank dat u aan mijn oproep gehoor gegeven hebt." 05/2008

Boodschap van 25 juni 2008 "Lieve kinderen, Met een hart vol vreugde roep Ik u ook vandaag op om mij te volgen en om naar mijn boodschappen te luisteren. Wees vreugdevolle dragers van vrede en liefde in deze wereld zonder vrede. Ik ben bij u en Ik zegen u allen met mijn Zoon Jezus, de Koning van de Vrede. Dank dat jullie mijn oproep beantwoorden." 06/2008

Boodschap van 25 juli 2008 "Lieve kinderen, In deze tijd waarin jullie aan de rust van het lichaam denken, nodig ik jullie tot bekering uit. Bid en werk zó dat je hart naar God de Schepper smacht, die de ware rust voor je ziel en je lichaam is. Moge Hij Zijn gelaat naar jullie keren en jullie Zijn vrede schenken. Ik ben met jullie en spreek bij God ten beste voor ieder van jullie. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden." 07/2008

Boodschap van 25 augustus 2008 "Lieve kinderen, Ook vandaag roep ik u op tot persoonlijke bekering. Wees diegenen die zich zullen bekeren en met hun leven zullen getuigen, zullen beminnen, zullen vergeven en de vreugde van de Verrezene zullen brengen in deze wereld, waar mijn Zoon gestorven is en waar de mensen de noodzaak niet aanvoelen Hem te zoeken noch Hem te ontdekken in hun leven. Gij, aanbidt Hem en moge uw hoop de hoop zijn voor die harten, die Jezus niet hebben. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor gegeven hebt." 08/2008

Boodschap van 25 september 2008 "Lieve kinderen, Moge uw leven nogmaals een beslissing zijn voor de vrede. Wees vreugdevolle dragers van vrede en vergeet niet dat gij leeft in een tijd van genade waarin God u, door mijn aanwezigheid, grote genaden geeft. Sluit uzelf niet, kindertjes, maar maak een goed gebruik van deze tijd en zoek de gave van vrede en liefde voor uw leven, zodat gij getuige kunt worden voor de anderen. Ik zegen u met mijn moederlijke zegen. Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt." 09/2008

Boodschap van 25 oktober 2008 "Lieve kinderen, Op een bijzondere wijze nodig ik u uit om te bidden voor mijn intenties, opdat gij door uw gebeden het plan van Satan in deze wereld zou tegenhouden. Deze wereld, die elke dag verder van God is, zich in de plaats van God stelt en alles vernietigt wat schoon en goed is in de ziel van ieder van u. Daarom, kindertjes, wapent u met gebed en vasten om er van bewust te zijn hoeveel God van u houdt en volbrengt Gods wil. Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt." 10/2008

Boodschap van 25 november 2008 "Lieve kinderen, Ook vandaag, in deze tijd van genade, nodig ik u uit te bidden, opdat de kleine Jezus zou geboren worden in uw hart. Moge Hij, die de Vrede zelf is, door u de vrede geven aan de ganse wereld. Daarom, kindertjes, bidt zonder ophouden voor deze rusteloze wereld zonder hoop, om voor iedereen getuigen te worden van de vrede. Moge de hoop in uw harten beginnen stromen zoals een stroom van genade. Dank dat u aan mijn oproep gehoor gegeven hebt." 11/2008

Boodschap van 25 december 2008 "Lieve kinderen, jullie rennen, werken, vergaderen,… maar zonder zegen. Jullie bidden niet! Vandaag roep ik u op om stil te staan bij de kribbe en je te bezinnen over Jezus, Die ik u ook vandaag weer geef om u te zegenen en u te helpen begrijpen dat je zonder Hem geen toekomst hebt. Daarom, mijn lieve kindertjes, leg uw leven in de handen van Jezus, zodat Hij u kan leiden en kan beschermen tegen elk kwaad. Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt." 12/2008


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 01/28/2009