Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2009 In Dutch

Boodschap van 25 januari 2009 "Lieve kinderen, ook vandaag nodig ik jullie uit tot het gebed. Moge het gebed voor jullie als een zaad zijn, dat jullie in mijn hart leggen, dat ik voor jullie aan mijn Zoon Jezus zal geven tot redding van jullie zielen. Ik verlang, lieve kinderen, dat ieder van jullie verliefd wordt op het eeuwig leven dat jullie toekomst is, en dat alle aardse dingen voor jullie een hulp mogen zijn om dichter bij God de Schepper te komen. Ik ben zo lang bij jullie, omdat jullie op de verkeerde weg zijn. Alleen met mijn hulp, lieve kinderen, zullen jullie je ogen openen. Er zijn er velen die, doordat ze volgens mijn boodschappen leven, begrijpen dat ze op de weg van de heiligheid naar de eeuwigheid zijn. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden." 01/2009

Boodschap van 25 februari 2009 "Lieve kinderen, in deze tijd van ontzegging, gebed en boete roep ik jullie opnieuw op: ga je zonden belijden, opdat de genade jullie harten kan openen, en sta toe dat ze jullie verandert. Bekeer je, mijn lieve kinderen, stel je open voor God en Zijn plan voor ieder van jullie. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden." 02/2009


BOODSCHAP AAN MIRJANA OP 18 MAART

"Lieve kinderen! Vandaag nodig ik jullie uit om eerlijk en langdurig in je harten te kijken. Wat zullen jullie erin zien? Waar is mijn Zoon en het verlangen om mij te volgen naar Hem? Mijn kinderen, moge deze tijd van versterving een tijd zijn, waarin jullie je afvragen: Wat verlangt God van mij persoonlijk? Wat moet ik doen? Bid, vast en wees genadig van hart. Vergeet je herders niet. Bid dat ze niet verdwalen en dat ze in mijn Zoon blijven, opdat ze goede herders voor hun kudde zijn."

O.L.Vrouw keek naar alle aanwezigen en vervolgde: "Opnieuw zeg ik jullie: Als jullie wisten, hoeveel ik van jullie houd, zou je huilen van geluk. Dank u."


Boodschap van 25 maart 2009 "Lieve kinderen, in deze lentetijd waarin alles ontwaakt uit de winterslaap moeten ook jullie zielen ontwaken door het gebed, opdat ze gereed zouden zijn om het licht van de Verrezen Jezus te ontvangen. Kindertjes, moge Hij jullie dichter tot Zijn Hart brengen zodat jullie zich open zouden stellen voor het eeuwig Leven. Ik bid voor jullie en spreek ten beste bij de Allerhoogste voor jullie oprechte bekering. Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt." 03/2009

Boodschap van 25 april 2009 "Lieve kinderen, vandaag roep ik u allen op om te bidden voor de vrede en om ervan te getuigen in uw families zodat de vrede de hoogste schat mag worden op deze vredeloze aarde. Ik ben uw Koningin van de Vrede en uw moeder. Ik verlang u te leiden op de weg naar de vrede, die enkel van God komt. Daarom, bid, bid, bid. Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt." 04/2009

Boodschap van 25 mei 2009 "Lieve kinderen, in deze tijd roep ik u allen op te bidden voor de komst van de Heilige Geest over elk gedoopt schepsel, zodat de Heilige Geest u allen mag vernieuwen en leiden op de weg van het geloofsgetuigenis - u en al wie ver van God en van Zijn Liefde verwijderd is. Ik ben bij u en spreek voor u ten beste bij de Allerhoogste. Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt." 05/2009

Boodschap van 25 juni 2009 "Lieve kinderen, verheug u met mij, bekeer u vol vreugde en dank God voor de gave van mijn aanwezigheid onder u. Bid dat God in uw harten, in het middelpunt van uw leven mag staan. En getuig met uw leven, kindertjes, zodat elk schepsel Gods liefde kan voelen. Wees mijn uitgestoken handen voor elk schepsel, zodat het deze dichter kan brengen tot de God van liefde. Ik zegen u met mijn moederlijke zegen. Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt." 06/2009

Boodschap van 25 juli "Lieve kinderen! Moge deze tijd voor u een tijd van gebed zijn. Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt." 07/2009

Boodschap van 25 augustus 2009 "Lieve kinderen, vandaag roep ik jullie opnieuw tot bekering op. Kindertjes, jullie zijn niet heilig genoeg en jullie stralen de heiligheid niet naar anderen uit. Daarom bid, bid, bid en werk aan je persoonlijke bekering, opdat jullie een teken van Gods liefde voor de anderen mogen zijn. Ik ben met jullie en leid jullie naar de eeuwigheid waarnaar ieder hart moet verlangen. Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt." 08/2009

Boodschap van 25 september 2009 "Lieve kinderen, werk met vreugde en volharding aan uw bekering. Draag al uw vreugden en zorgen op aan mijn Onbevlekt Hart zodat ik u allen kan leiden naar mijn veelgeliefde Zoon, zodat u vreugde mag vinden in Zijn Hart. Ik ben bij u om u te onderrichten en naar de eeuwigheid te leiden. Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt." 09/2009

Boodschap van 25 oktober 2009 "Lieve kinderen, ook vandaag breng ik u mijn zegen. Ik zegen u allen en nodig u uit te groeien op de weg die God voor uw heil door mij begonnen is. Bidt, vast en leg vreugdevol getuigenis af van uw geloof, kindertjes. Moge uw hart steeds vervuld zijn van gebed. Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt." 10/2009

Boodschap van 25 november 2009 "Lieve kinderen, in deze tijd van genade nodig ik u allen uit om het gebed in het gezin te vernieuwen. Bereid u vreugdevol voor op de komst van Jezus. Kindertjes, moge uw hart zuiver zijn en welgevallig, zodat liefde en warmte mag vloeien van u naar elk hart dat ver van Zijn liefde verwijderd is. Kindertjes, wees mijn uitgestoken handen, handen van liefde voor al wie zich verloren voelt, zonder geloof en zonder hoop. Dank dat gij aan mijn oproep gehoor gegeven hebt." 11/2009

Boodschap van Mirjana op 2 december "Lieve kinderen, in deze tijd van voorbereiding en vreugdevolle verwachting, wens ik, als Moeder, jullie te wijzen op datgene wat het belangrijkste is voor je ziel. Kan mijn Zoon erin geboren worden? Is ze door de liefde gezuiverd van leugens, arrogantie, haat en wrok? Bemint je ziel God als Vader boven al het andere en bemint zij je naaste in Christus? Ik wijs jullie op de weg, die je ziel zal verheffen tot volledige vereniging met mijn Zoon. Ik verlang voor mijn Zoon, dat Hij in jou geboren kan worden. Wat een vreugde zou dat voor mij als Moeder betekenen. Dank u wel." 12/02/2009

Boodschap van 25 december 2009 "Lieve kinderen, op deze vreugevolle dag breng ik jullie allen voor mijn Zoon, de Koning van de Vrede, dat Hij jullie zijn vrede en zegen moge schenken. Kindertjes, deel die vrede en zegen liefdevol met anderen. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." 12/2009


JAARLIJKSE BOODSCHAP AAN JACOV COLO OP 25 DECEMBER

"Lieve kinderen! Al de tijd dat God mij op een speciale manier toestaat om bij jullie te zijn, wens ik jullie te leiden op de weg die leidt naar Jezus en naar jullie redding. Mijn lieve kinderen, enkel in God kunnen jullie de redding vinden en daarom, op deze dag van genade met de kleine Jezus in mijn armen, vraag ik jullie om Jezus in jullie harten geboren te laten worden. Enkel met Jezus in jullie hart kunnen jullie het pad opgaan van de redding en het eeuwige leven. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven."


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 12/28/2009